Pacific Language 센터

프로젝트 세부정보

  • 투자자:  Jinno국제협력유한책임회사 (일본)

  • 프로젝트: Pacific Language센터

  • 위치: 38B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • 시간: 2014
  • 역할: 설계 및 건설 계약자

Pacific Language 센터