Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Spindex Industries (Singapore)
Dự án: Dự án nhà máy công nghiệp Spindex
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: 2012 - 2013
Vai trò: Xử lý nước thải, nước lọc ID-RO và lọc bụi

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex