กระบวนการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย

ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในระบบที่เป็นหัวใจของโรงงาน ที่รับหน้าที่ส่งและกระจายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตทั้งหมด ในกระบวนการออกแบบ – ติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์ทางเทคนิค ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตต้องยกเป็นอันดับแรกอย่างเสมอ

ระบบไฟฟ้าต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงของโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ระบบหลักๆ เช่น:

 • ระบบสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำมีบทบาทรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายไฟแรงดันสูงและปานกลางเป็นพลังงานไฟฟ้า 220V เฟสเดียวหรือ 380V สามเฟสที่มักจะใช้ในโรงงานต่างๆ
 • ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับโรงงานเมื่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีปัญหา ช่วยรับรองการผลิตได้ต่อเนื่องของโรงงาน ชุดสวิตช์มีบทบาทรับรองให้ผลิตได้ต่อเนื่อง ไม่ถูกหยุดชะงักเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าไม่เสถียน

quy trinh thiet ke thi cong dien nha xuong cong nghiep an toan 1

ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการใช้งานอย่างต่อเนื่องที่ 400KVA ของโรงงานพิมพ์เกาหลีที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

 • ระบบตู้จำหน่ายไฟฟ้ามีบทบาทแบ่งแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นวงจรแยกกัน พลังงานไฟฟ้าจะได้จำหน่ายถึงเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละตัวในโรงงาน นอกจากนั้น ตู้จำหน่ายไฟจะช่วยรักษาอุปกรณ์ตัดไฟและแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากคนควบคุมเครื่องจักรเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างใช้งาน
 • ระบบตู้ไฟควบคุมเครื่องจักร สายการผลิตอุตสาหกรรมรับผิดชอบการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ ควบคุมการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงานของมอเตอร์ ติดตามและรักษามอเตอร์หลีกเลี่ยงจากปัญหา
 • ระบบปลั๊กไฟอุตสาหกรรมในโรงงานเป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงเพื่อแบ่งไฟจากแหล่งไฟไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ไฟ และมักมีฝาปิดป้องกันน้ำ กล่องป้องกันน้ำซึมและฟิวส์เพื่อรับรองความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
 • ระบบสายดินเพื่อลดปัญหาไฟฟ้ารั่ว รับรองความปลอดภัยให้กับพนักงานทำงานในโรงงาน ระบบมักจะประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าที่ฝังไว้ใต้ดินและสายดินที่ต่อจากโครงสร้างเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องจักรอุปกรณ์ใช้ไฟเพื่อนำกระแสไฟที่ไม่ต้องการลงสู่ดิน
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าจะส่งกระแสไฟที่เกิดจากฟ้าผ่าลงสู่ดินอย่างปลอดภัย ป้องกันกระแสฟ้าผ่าวิ่งตามระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเสียหายในวงกว้าง

ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำมีสัดส่วนค่อนข้างเล็กประมาณ 10-20% ในระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้เกิดความสะดวกต่อคนใช้งาน ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่:

 • ระบบเครือข่าย LAN และอินเทอร์เน็ตช่วยเขื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน แต่ละเครื่องจักร์และแต่ละสายการผลิตในอาคารโรงงานด้วยกัน ซึ่งโรงงานสามารถใช้เครื่อข่ายโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องพิมพ์…โดยผ่านระบบเครือข่ายภายใน
 • ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เป็นเครื่องมือเพื่อติดต่อระหว่างแต่ละหน่วยงานและแต่ละพื้นที่ผลิตให้ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น 
 • ระบบกล้องวงจรปิดช่วยรักษาความปลอดภัยของโรงงาน โดยเฉพาะสำหรับเขตอุตสาหกรรมและโรงงานที่มีพื้นที่ใหญ่
 • ระบบลำโพงและเสียงช่วยผู้บริหารประกาศและสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะกับโรงงานที่มีเสียงดังของมอเตอร์เครื่องจักรและพื้นที่ผลิตกว้างใหญ่

ระบบไฟแสงสว่าง

ระบบไฟแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่:

 • ระบบไฟแสงสว่างที่ได้ออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสม รับรองประสิทธิภาพแสงสว่างพอเพียงต่อการผลิต
 • ระบบไฟแสงสว่างเมื่อเกิดเหตุ หรือระบบไฟทางออกที่ได้ออกแบบและติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐานด้านอัคคีภัยของรัฐบาล

กระบวนการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการออกแบบ: แบบพิมพ์เขียวทางเทคนิคจะกำหนดความถูกต้องและความปลอดภัยของระบบ

แบบพิมพ์เขียวทางเทคนิคของระบบไฟฟ้าอาคารโรงงานต้องสอดคล้องตามมาตรฐานเวียดนามปัจจุบัน:

 • มาตรฐานการก่อสร้าง TCXD 16 – 1986: แสงสว่างประดิษในโครงการโยธา
 • มาตรฐานการก่อสร้าง TCXD 46 – 1984: การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงการก่อสร้าง
 • มาตรฐานการก่อสร้าง TCXD 25 – 1991: การวางระบบนำไฟฟ้าในบ้านและโครงการสาธารณะ
 • มาตรฐานการก่อสร้าง TCXD 27 – 1991: การวางระบบนำไฟฟ้าในบ้านและโครงการสาธารณะ
 • มาตรฐานเวียดนาม TCVN 4756-1989:  ข้อกำหนดในการต่อสายดินและสายนิวตรอนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มาตรฐานการก่อสร้าง TCXD 68-135-1995: ป้องกันฟ้าผ่ารักษางานโทรคมนาคม
 • มาตรฐานเวียดนาม TCVN 46 – 2007: คู่มือการตรวจสอบและรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงการก่อสร้าง
 • มาตรฐานการก่อสร้างเวียดนาม TCXDVN 394 – 2007: ด้านความปลอดภัย – การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากข้อมูลที่สำรวจหน้างานและความต้องการของโรงงาน ลักษณะประเภทการผลิต….ก็จะมีการออกแบบแสดงให้เห็นความเหมาะสมของเครือข่ายไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับโรงงาน การจัดวางสายไฟแรงสูง สถานีหม้อแปลงไฟ ตู้จำน่ายไฟ แสดงข้อมูลการติดตั้งอย่างแม่นยำ ระบุจุดรอของสายไฟ คิดความสูง – ระยะปลอดภัยสำหรับระบบเครื่องจักร สายการผลิต คำนวณระยะเวลาการติดตั้งและวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดให้กับแต่ละรายการ

ความต้องการอันดับแรกของการออกแบบอย่างสมบูรณ์คือต้องรับรองความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าในระหว่างติดตั้งและใช้งาน ตอบสนองความต้องการของกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละแผนก นอกจากนั้นต้องเหมาะสม ประหยัดค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงาน แบบพิมพ์เขียวที่ดีเป็นปัจจัยชี้ขาดความถูกต้องและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน สามารถลดความเสี่ยงของไฟฟ้าแรงดันสูง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยึดอายุการใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต

quy trinh thiet ke thi cong dien nha xuong cong nghiep an toan 2

ขั้นตอนการติดตั้ง: ต้องถูกต้องทางเทคนิค รับรองความปลอดภัยและความสวยงาม

ในตลอดขั้นตอนติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทางเทคนิคของโรงงานผลิตและปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฏหมายในปัจจุบัน ปฏิบัติสอดคล้องกับขั้นตอนทางกฏหมายเพื่อการต่อไฟ ส่งมอบโรงงานในอนาคต ในเวลาเดียวกันก็ต้องรับรองมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยทั้งในระหว่างติดตั้งและในการใช้งานเพื่อผลิต รับรองความสวยงามให้แก่โรงงาน นอกจากนั้น โซลูชั่นการติดตั้งที่ชาญฉลาดก็เป็นหนึ่งในความต้องการที่สำคัญเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการลงทุนและสะดวกต่อการขยายขนาดโรงงานในอนาคต

ระบบสายเคเบิ้ลอิเล็กโทรไดนามิกส์เส้นหลักถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงงานโดยทั่วไปและระบบไฟฟ้าแรงดันสูงโดยเฉพาพะ สายเคเบิ้ลต้องได้คำนวณและเลือกประเภทที่เหมาะสมกับกำลังการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรและสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน สายเคเบิ้ลต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยก่อนนำมาใช้งาน สายเคเบิ้ลวิ่งใต้ดินต้องมีวิธีการป้องกันน้ำซึม สายเคเบิ้ลที่วิ่งตามรางต้องได้จัดให้ถูกต้อง เรียบร้อย และต้องใช้ลวดมัดพลาสติกเพื่อผูกสายให้คงที่และทำเครื่องหมายสีเพื่อแยกสายเฟสต่าง ป้องกันการสับสนเมื่อใช้งาน ง่ายต่อการซ่อมบำรุงและตรวจสอบเมื่อเจอปัญหา

นอกจากสายเคเบิ้ลที่เป็นวัสดุดั้งเดิมที่ใช้เพื่อส่งและกระจายไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วแท่งตัวนำ busway ก็ได้ใช้มากมายในปัจจุบัน Busway มักจะได้ใช้เพื่อส่งไฟฟ้าจากสถานีหม้อแปลงไปที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำและตู้จำหน่ายไฟฟ้า MSB  เชื่อมโยงระหว่างตู้ MSB และจำหน่ายไฟจากตู้ MSB ไปที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก DB หรือตู้เสริม แท่ง busway จะระบายความร้อนได้ดีกว่าและส่งไฟฟ้าได้ดีกว่าสายเคเบิ้ล

he thong co dien nha may dorco 2022

DELCO ติดตั้งระบบ busway ให้กับโรงงาน DORCO Living Vina ที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac, Ha Nam

รางสายไฟเป็นระบบโครงรองรับที่มักจะเจอในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับและจัดวางสายไฟให้เรียบร้อย สะดวกต่อการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง รางสายไฟต้องรับรองปัจจัยเรื่องความปลอดภัย จำนวนแท่งรองรับบนรางเพื่อสามารถรับน้ำหนักของระบบสายไฟทั้งหมด แท่งรองรับต้องเหมือนกัน มีความสูงเท่ากัน รางสายไฟต้องได้ทาสีป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อไฟฟ้ารั่ว

ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโรงงาน ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและไฟสว่างก็จะแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของการผลิตและกิจกรรมของโรงงานให้ได้มากที่สุด ระดับและความเข้มของแสงขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละพื้นที่ในโรงงานและลักษณะการผลิตของแต่ละประเภท ระบบสายอินเทอร์เน็ต สายไฟของลำโพง กล้องวงจรปิด แสงสว่าง…สามารถวิ่งข้างนอกหรือวิ่งข้างในผนังแต่ต้องเรียบร้อยสวยงามเสมอ

ขั้นตอนการเก็บความสมบูรณ์: ตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับภายใน

การตรวจรับภายใน ตรวจสอบคุณภาพต้องได้จัดทำสม่ำเสมอหลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งแต่ละรายการ การตรวจสอบคุณภาพต้องทำอย่างโปร่งใส มี checklist ให้กับแต่ละระบบ แต่ละรายการ ตรวจสอบเข้มงวดและละเอียดแต่ละรายการเล็กน้อยที่สุด เช่น การติดตั้งสวิตช์ต้องเปิดปิดได้สนิท แสงสว่างของหลอดไฟต้องเสถียนจนถึงการตรวจสอบความต่อเนื่อง การลัดวงจรของสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ทดลองเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลองใช้เครื่องจักรและตรวจสอบมอเตอร์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ….

he thong tu dien nha may dorco

การตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับภายในก่อนที่จะตรวจรับงานกับผู้ลงทุนและหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญอย่างมากในกระบวนการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่มีกลุ่มควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการตรวจรับภายในอย่างเข้มงวดก็จะเป็นพื้นฐาน เป็นความมั่นใจในความปลอดภัย ในคุณภาพและระยะเวลาที่ติดตั้ง

ข้อควรระวังเมื่อออกแบบและดำเนินการระบบเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับโรงงาน

ข้อควรระวังเมื่อออกแบบและดำเนินการระบบเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับโรงงาน

_ ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO

แบ่งปัน