ทำไมควรเลือกสร้างโรงงานที่ Bac Giang - Delco Construction

ทำไมควรเลือกสร้างโรงงานที่ Bac Giang

ด้วยแนวโน้มการขยายเขตอุตสาหกรรมไปต่างจังหวัด ยิ่งวันยิ่งมีผู้ลงทุนและบริษัทมากมายเลือกสร้างโรงงานที่ Bac Giang ด้วยเหตุผลว่า:

ตำแน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก

Bac Giang เป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรที่มากที่สุด มีขนาดเศรษฐกิจระดับต้นๆ ในจังหวัดภูเขาภาคเหนือ ห่างจาก Ha Noi แค่ 50 กีโลเมตรด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์:

 • ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด Quang Ninh
 • ทิศตะวันตกติดกับจังหวัด Thai Nguyen และกรุง Ha Noi
 • ทิศเหนือติดกับจังหวัด Lang Son
 • ทิศใต้ติดกับจังหวัด Hai Duong และ Bac Ninh

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

อยู่บนเขตเศรษฐกิจ Nam Ninh (จีน) – Lang – Son – Ha Noi –Hai Phong ติดกับเขตเศรษฐกิจที่สำคัญและแหล่งวัตถุดิบต่างๆ สะดวกต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ ส่งออก – นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

ลักษณะการวางแผนแบ่งเขต

Bac Giang ได้วางแผนการแบ่งเขตและดำเนินการสร้างเขตอุตสาหกรรม 6 แห่งด้วยพื้นที่ทั้งหมด 1.462 เฮกตาร์ และกลุ่มอุตสาหกรรม 38 แห่งด้วยพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 1208 เฮกตาร์ ในนั้นเขตอุตสาหกรรม 5 แห่งกำลังดึงดูดผู้ลงทุน วันที่ 23 กุมภาพันธิ์ 2021 รัฐบาลได้อนุญาตก่อตั้งเพิ่มเขตอุตสาหกรรม 3 แห่งที่ Yen Dung, Luc Nam, Lang Giang และขยายเขตอุตสาหกรรม 3 แห่งคือ Quang Chau, Hoa Phu, Viet Han ด้วยพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 1.100 เฮกตาร์

เครือข่ายคมนาคม

Mạng lưới giao thông tỉnh Bắc Giang

ระบบคมนาคมของจังหวัด Bac Giang มีทั้งทางรถยนต์ ทางน้ำและทางรถไฟ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินค้า วัตถุดิบภายในและภายนอกจังหวัด

ทางรถยนต์ได้แก่: ทางหลวง 1, 31, 37, 279 ทางด่วน Ha Noi –  Bac Giang และทางด่วน Bac Giang – Lang Son, ถนน Tay Yen Tu – Hai Duong, Quang Ninh และทางด่วนรอบเมือง 5 Ha Noi

จังหวัด Bac Giang มีแม่น้ำใหญ่ 3 สายที่ไหลผ่านได้แก่: แม่น้ำ Thuong แม่น้ำ Cau แม่น้ำ Luc Nam ด้วยความยาวทั้งหมดประมาณ 354 กีโลเมตร

นอกจากทางหลวง เส้นทางของจังหวัด ทางน้ำ Bac Giang ยังมีทางรถไฟ 3 สายที่วิ่งผ่าน ได้แก่:

 • ทางรถไฟ Ha Noi – Dong Dang ยาว 167 กีโลเมตร ช่วงวิ่งผ่าน Bac Giang ยาวประมาณ 40 กีโลเมตร
 • ทางรถไฟ Kep – Ha Long ยาว 106 กีโลเมตร ช่วงที่วิ่งผ่าน Bac Giang ยาว 32,77 กีโลเมตร
 • ทางรถไฟ Kep – Luu Xa ยาว 57 กีโลเมตร ช่วงที่วิ่งผ่าน Bac Giang ยาว 23 กีโลเมตร

ระบบสถานีรถไฟได้กระจายในทุกสาย: Sen Ho, Bac Giang, Pho Trang, Kep, Mo Trang, Bao Son….สถานีรถไฟเหล่านี้มีความสามารถพอเพื่อขนส่งผู้โดยสาร สินค้าจำนวนมาก

แหล่งแรงงานที่มากมาย คุณภาพสูง

ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงสร้างจังหวัดมีการพัฒนาในแนวทางที่เป็นบวก ปี 2020 จำนวนแรงงานทำงานในอุตสาหกรรม – งานก่อสร้างอยู่ที่ 37,6% บริหาร 24% เกษตรกรรม –ป่าไม้ – ประมง 38,4% สัดส่วนแรงงานที่ผ่านการอบรมเพิ่มขึ้น นับถึงปี 2020 สัดส่วนแรงงานผ่านการอบรมมากถึง 70% พร้อมเพื่อให้จำนวนแรงงานที่มากมาย มีฝีมือเก่งให้แก่เขตอุตสาหกรรมในจังหวัด

จังหวัดมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง วิทยาลัย 3 แห่งและโรงเรียนฝึกอบรมอาชีพ 41 แห่งเพื่อตอบสนองคุณภาพการอบรมอาชีพให้กับแรงงาน

สนับสนุนการลงทุน ให้ความสำคัญในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากข้อกำหนดเรื่องที่ 1 ข้อที่ 15 กฏหมายการลงทุนที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ผู้ลงทุนและบริษัทเมื่อลงทุนโครงการที่ Luc Ngan, Luc Nam, Yen The, Hiep Hoa….(Bac Giang) จะได้รับการสนับสนุนการลงทุนดังต่อไปนี้:

 • สนับสนุนในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าภาษีธรรมดา (ในระยะเวลาหนึ่งหรือในระยะเวลาการลงทุนท้งหมด)
 • ยกแว้นภาษี ลดภาษีและสนับสนุนอื่นๆ ตามกฏภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท
 • ยกเว้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวร สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ วัสดุ ชี้นส่วนนำเข้าเพื่อผลิต
 • ยกเว้นหรือลดภาษีการใช้ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน

ดูเพิ่ม: เกาหลีเป็นผู้นำในจำนวนโครงการลงทุนที่ Bac Giang

ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน FDI

โครงสร้างพื้นฐานที่ Bac Giang

Bac Giang ได้เริ่มดำเนินการหลายโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในไตรมาส II ได้แก่: สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับเขตอุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม โครงการสายถนนเชื่อมระหว่างทางกลวง 37-17- Vo Nhai (Thai Nguyen) (2021-2024) โครงการสร้างสะพาน Dong Viet และถนนขึ้นสะพาน อำเภอ Yen Dung จังหวัด Bac Giang (2022-2025) โครงการโครงสร้างพื้นฐานคลังเก็บสินค้าของศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติเมือง Bac Giang ….

เศรษฐกิจ – สังคมอยู่ในระดับค่อนข้างดีของประเทศ

ใน 3 เดือนต้นปี 2022 จังหวัด Bac Giang ได้ดึงดูด 11 โครงการลงทุนด้วยจำนวนเงินลงทุน 310,52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 44,45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด (PCI) ดัชนีประสิทธิภาพในการจัดการภาครัฐและการบริหารราชกาลระดับจังหวัด (PAPI) ในมีการขยับในทางบวก ก้าวไปอยู่ในกลุ่มมีดัชนีค่อนข้างดีของประเทศ

ขั้นตอนการบริหาร

จังหวัด Bac Giang ได้สำรวจอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดขั้นตอนการบริหาร ลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม กลุ่มเขตอุตสาหกรรม ปฏิวัติขั้นตอนการบริหารในแนวเปิดเผยและโปร่งใสด้วยรูปแบบ “ inter – agency one –stop- shop mechanism”

รายการเขตอุตสาหกรรมใน Bac Giang

เขตอุตสาหกรรม Yen Lu – 377 เฮกตาร์

KCN Yên Lư tỉnh Bắc Giang

ลงทุนก่อสร้างและทำการค้าโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Yen Lu ตามประกาศหมายเลข 2242/QD-TT ที่รองนายกรัฐมนตรี Le Van Thanh เซ็นไปเมื่อวันที่ 31 ธรวาคม 2021

 • ผู้ลงทุน: บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Cappela
 • ที่ตั้ง: อยู่บนทางด่วน 17 สะดวกต่อการเดินทางระหว่างท่าเรือ ท่าอากาศยาน ใจกลางเมืองใหญ่ เช่น: Ha Noi, Bac Ninh ผ่านทางหลวง 1A และ 18

เขตอุตสาหกรรม Yen Son – Bac Lung 300 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Yen Son – Bac Lung อยู่ในอำเภอ Luc Nam จังหวัด Bac Giang เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่ได้แต่งตั้งเมื่อปี 2021 ตามประกาศหมายเลข 712/QD-UBND ของคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Bac Giang ในอนาคตอันใกล้ Bac Giang จะเป็นจุดลงทุนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ลงทุน

KCN Bắc Lũng Bắc Giang

ตำแหน่งจราจรที่สะดวก

อยู่ใกล้ทางหลวง 37, 18, 1A ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นและศูนย์เศรษฐกิจอื่นๆ ในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Bac Giang ใช้ประโยชน์ของศักยภาพในการผลิตอุตสาหกรรมและบริการสนับสนุนอย่างเติมที่

ดูเพิ่ม: ความพยายามในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนเพื่อช่วยให้ Bac Giang เป็นที่ดึงดูด FDI อันดับต้น ๆ ในเวียดนาม

เขตอุตสาหกรรมเกาหลี-เวียดนาม  197,31 เฮกตาร์

แผนแบ่งเขตของเขตอุตสาหกรรมเกาหลี – เวียดนามสัดส่วน 1/2000 ได้อนุมิติในประกาศหมายเลข 693/QD คณะกรรมการประชาชนเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2021 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธิ์ 2022 คณะกรรมการจังหวัด Bac Giang ได้ออกประกาศหมายเลข 161/QD – คณะกรรมการในการอนุมัติแผนรายละเอียดของเขตอุตสาหกรรมเกาหลี – เวียดนามสัดส่วน 1/500

ผู้ลงทุน: บริษัทลงทุน Thien An

ที่ตั้ง: โครงการได้ตั้งที่ตำบล Tang Tien, Hong Thai และ อำเภอ Tran Nenh

งบประมาณการลงทุน: มากกว่า 199 พันล้านด่อง

เขตอุตสาหกรรม เวียดนาม เกาหลี ส่วนใหญ่ดึงดูดการผลิตประเภท:

 • อุตสาหกรรมเครื่องกลแปรรูป
 • อุตสาหกรรมเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง
 • ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
 • ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อุตสาหกรรมเบาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เขตอุตสาหกรรม Tan Hung – 105,3 เฮกตาร์

KCN Tân Hưng, Bắc Giang

ผู้ลงทุน: บริษัท Lideco 1 (Ha Noi)

ที่ตั้ง: อยู่ใกล้ทางด่วน Bac Giang – Lang Son

 • ห่างจากกรุง Ha Noi 65 กีโลเมตร – ประมาณ 50 นาทีเดินทางด้วนรถยนต์
 • ห่างจากสนามบินนานาชาติ Noi Bai 60 กีโลเมตร – ประมาณ 45 นาทีเดินทางด้วยรถยนต์
 • ห่างจาก Lang Son 90 กีโลเมตร
 • ห่างจากท่าเรือนานาชาติ Cai Lan และท่าเรือนานาชาติ Hai Phong 110 กีโลเมตร
 • ห่างจากประตูชายแดน Mong Cai 100 กีโลเมตร

ด้วยกองดินอุคสาหกรรมที่ได้วางแผนไว้  105,3 เฮกตาร์ เขตอุตสาหกรรม Tan Hung ได้เน้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในอนาคตที่นี่จะได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสมอเท่าเทียมกันเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การพัฒนา

เขตอุตสาหกรรม Quang Chau – 426 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Quang Chau ได้ก่อตั้งตามประกาศของนายกรัฐมนตรีหมายเลข 637/QDTTg วันที่ 25 เมษายน 2006 ระบบจราจรค่อนข้างสะดวกในทางน้ำ ทางรถยนต์และทางรถไฟ

 • ผู้ลงทุน: บริษัทเขตอุตสาหกรรม Sai Gon – Bac Giang
 • ที่ตั้ง: ใกล้กับทางหลวง 1A และ แม่น้ำ Cau
 • ขนาด: 426 เฮกตาร์ ขนาดพัฒนาเมือง 150 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Van Trung – 350 เฮกตาร์

KCN Vân Châu tỉnh Bắc Giang

โครงการได้ก่อตั้งเมื่อปี 2007 และแบ่งเป็น 2 ช่วง พื้นที่ทั้งหมด 425 เฮกตาร์ ด้วยพื้นที่กว้าง โรงงานและโครงสร้างพื้นฐานได้สร้างแบบทันสัมย ตั้งแต่ที่ก่อตั้งเขตอุตสาหกรรมนี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมการผลิตและการทำงานที่ดีให้แก่บริษัทในและนอกประเทศ

 • ผู้ลงทุน: Fujang – บริษัทเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ Hong Hai ไต้หวัน
 • ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 2 อำเภอ Viet Yen และ Yen Dung จังหวัด Bac Giang เขตอุตสาหกรรมอยู่บนทางหลวง 1A เชื่อมโยงกับชายแดน Viet – Trung และทางด่วน Ha Noi

เขตอุตสาหกรรม Hoa Phu – 207,45 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Hoa Phu ได้ก่อตั้งตามประกาศหมายเลข 1437/QD – UBND ของคณะกรรมการจังหวัด Bac Giang เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2016 มีพื้นที่วางแผนมากกว่า 400 เฮกตาร์ ในนั้นช่วง 1 ดำเนินการ 207 เฮกตาร์ (ช่วงที่ 2 เหลือ 200 เฮกตาร์)

 • ผู้ลงทุน: บริษัท Hoa Phu Invest
 • งบประมาณการลงทุน: 1.933 พันล้านด่อง
 • ที่ตั้ง: อยู่ใกล้สายถนนจังหวัด 295 ใกล้แม่น้ำ Cau

เขตอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang (154,6 เฮกตาร์)

เขตอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang ได้แต่งตั้งเมื่อปี 2007 อยู่ใกล้กับทางหลวงใหม่ 1A สาย Ha Noi – Lang Son เขตอุตสาหกรรมอยู่ห่างจากเมือง Bac Giang 5 กีโลเมตร ห่างจากกรุง Ha Noi 45 กีโลเมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติ Noi Bai 45 กีโลเมตร ห่างจากท่าเรือ Hai Phong 115 กีโลเมตร ห่างจากประตูชายแดน Huu Nghi Quan 115 กีโลเมตร

 • ผู้ลงทุน: บริษัทพัฒนา Fuiji Bac Giang และบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมจังหวัด Bac Giang
 • ที่ตั้ง: อยู่บนพื้นที่ของเมือง Bac Giang และ อำเภอ Yen Dung
 • ขนาด: พื้นที่ทั้งหมด 154,6 เฮกตาร์ (ปี 2019) และสามารถขยายถึง 300 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Dinh Tram – 127 เฮกตาร์

 • ผู้ลงทุน: บริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัด Bac Giang
 • ที่ตั้ง: อยู่ในจุดตัดกันระหว่างทางหลวง 1A เก่าและ 1A ใหม่ อยู่บนพื้นที่ของ 2 ตำบล Hoang Ninh และ Hong Thai อำเภอ Yen Viet
 • ขนาด: ขนาดตามแผนช่วงแรกคือ 158 เฮกตาร์ ถึงปี 2020 ลดเหลือ 127 เฮกตาร์

ดูเพิ่ม: สาขาที่ได้รับความสนใจในการดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานใน Bac Giang

ในอนาคต Bac Giang จะมีเพิ่มเขตอุตสาหกรรม 27 แห่งด้วยพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9.000 เฮกตาร์และกลุ่มอุตสาหกรรม 69 แห่งด้วยพื้นที่ประมาณเกือบ 3.000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอ Yen Dung, Viet Yen, Hiep Hoa และ Lang Giang…

Tổng thầu xây dựng nhà máy HAEM

DELCO มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างหลายโรงงานใน Bac Giang เช่นโรงงาน HAEM Vina (เขตอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang) โรงงาน INOUE (เขตอุตสาหกรรม Quang Chau) โรงงาน Hashimoto Seimitsu Viet Nam (เขตอุตสาหกรรม Dinh Tram) ดังนั้น DELCO มีความรู้และประสบการณ์ในขั้นตอนการลงทุน สร้างโรงงานและนโยบายสนับสนุนการลงทุน ข้อกำหนดของคณะบริหารเขตอุตสาหกรรม…..เพื่อสามารถให้คำปรึกษาและช่วยผู้ลงทุนในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้างโรงงานที่ Bac Giang

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!