5 เทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสียในโรงงานที่ยอดนิยมในปัจจุบัน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ เช่น AO, MBR, MBBR…ได้นำมาประยุกต์ใช้มากมายในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานเนื่องจากมีข้อดีที่โดดเด่น ซึ่งสามารถช่วยนักลงทุนตอบสนองกับมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมในเวียดนาม

การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความใส่ใจเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ในเวียดนาม ถ้าหากโครงการต่างๆ ที่ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบรวมบำบัดน้ำเสีย บริษัทสามารถเซ็นสัญญาและเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมโดยไม่ต้องลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการต่างๆ ที่สร้างขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่มีโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมหรือในน้ำเสียมีสารพิษ โลหะหนัก บริษัทนั้นๆ ก็จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่แยกออกต่างหากเพื่อบำบัดน้ำก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดรวมของนิคม ซึ่งบริษัทจะต้องรับรองว่าน้ำหลังจากผ่านการบำบัดแล้วต้องผ่านคุณภาพเกรด B ค่ามลพิษน้ำ เช่น ตะกั่ว ปรอท BOD,COD…จะห้ามเกินค่าที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานเวียดนาม QCVN 40:2011/BTNMT.

5 เทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสียที่ยอดนิยมในปัจจุบัน

เมื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานนักลงทุนจะต้องเลือกเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะเฉพาะของการผลิตเพื่อรับรองว่าน้ำเสียได้บำบัดอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของเวียดนาม

เทคโนโลยีบำบัดแบบ AO

เทคโนโลยี AO คือภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (หรือเรียกว่าภาวะ anoxic ) และภาวะที่มีออกซิเจน (หรือเรียกว่าภาวะ oxic) เพื่อจัดการสารมลพิษ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับแหล่งน้ำที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง มีปริมาณ BOD และ COD ในระดับปานกลาง เนื่องจากข้อดีคือใช้งานได้ง่ายและเป็นอัตโนมัติเทคโนโลยีนี้จึงเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียทั่วไปในโรงงานที่เป็นยอดนิยมในเวียดนาม ถ้าหากใช้เทคโนโลยี AO นักลงทุนสามารถออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบโมดูลาร์เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่และสามารถปรับเพิ่มกำลังการบำบัดได้ง่าย นอกจากนั้น การติดตั้งระบบนี้ใช้ต้นทุนไม่แพง ค่าซ่อมบำรุงรักษาต่ำ ใช้งานได้นิ่งตัว ซึ่งประเด็นเหล่านี้ช่วยนักลงทุนประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย AO ในโรงงาน HAEM Vina ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้าง

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเมมเบรน MBR

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเมมเบรน MBR มักได้ประยุกต์ใช้กับโรงงานมีน้ำเสียที่มีมลพิษทางชีวภาพสูง เช่น โรงงานผลิตเบียร์ นม แปรรูปอาหารทะเล…เทคโนโลยีนี้ช่วยนักลงทุนจะประหยัดพื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากไม่ต้องมีบ่อตกตะกอนรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะสามารถน้ำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปรีไซเคิลใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ ล้างถนน…อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้งานไปเวลานานอาจจะมีปัญหาเยื่อเมมเบรนอุดตัน ค่าลงทุนเปลี่ยนเยื่อเมมเบรนใหม่ค่อนข้างสูง

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียโดยถังปฏิกรณ์ฟิล์มชีวภาพชนิดตัวกลางเคลื่อนที่ (MBBR)

ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์ฟิล์มเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้กับจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบ MBBR มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำที่มีสารมลพิษต่างๆ เช่น BOD, COD, ไนโตรเจน …เทคโนโลยีนี้สามารถทนต่อสารอินทรีย์ปริมาณมากและประหยัดพื้นที่ เพราะฉะนั้นจะเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียจำนวนมาก มีสารอินทรีย์ประมาณสูง เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ฟอกย้อมสีสิ่งทอ…เป็นต้น

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบ SBR

SBR เป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียทั่วไปของโรงงานโดยใช้จุลินทรีย์เป็นชุดๆ ระบบนี้มีบ่อ 2 ระบบคือ บ่อ Selector และ บ่อ C – tech เทคโนโลยีนี้เป็นระบบทำงานอัตโนมัติ ลดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในบ่อตกตะกอนและไม่จำเป็นต้องรีไซเคิลโคลน ซึ่งช่วยทำให้ระบบทำงานอย่างต่อเนื่อง ทนทาน รวมถึงยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ่อตกตะกอน ระบบขับเคลื่อนรวมถึงปั๊มที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SBR ได้ผู้ใช้งานระบบต้องมีความรู้ที่เฉพาะด้านและต้องติดตามระบบอย่างใกล้ชิด

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบเคมีกายภาพ

การใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบเคมีกายภาพเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยอดนิยมในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานต่างๆ ด้วยการใช้สารเคมีเพื่อตกตะกอน สร้างโฟม และสร้างสารประกอบเชิงซ้อนร่วมกับออกซิไดซ์ เทคโนโลยีสารเคมีกายภาพสามารถกำจัดของแข็งแขวนลอย โลหะหนักและมลพิษคอลลอยด์ขนาดเล็กและจุลินทรีย์ต่างๆ ดังนั้น เทคโนโลยีนี้จึงเหมาะสำหรับน้ำเสียทุกประเภท โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารเคมีและโลหะหนักปริมาณมากและความเข้มข้นของสีสูง

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของเทคโนโลยีนี้คือมีค่าใช้จ่ายสูงในระหว่างใช้งาน โรงงานต้องซื้อสารเคมีจำนวนมากเพื่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนั้นก็ต้องมีการกำหนดเข้มงวดสำหรับการใช้และปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อให้รองรับความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการใช้สารเคมีอย่างสิ้นเปลือง

ข้อควรระวังในการออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงาน

จำเป็นต้องให้สอดคล้องกับข้ำกำหนดทางกฎหมายทุกข้อกำหนด

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานต้องได้ออกแบบและสร้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย บริษัทที่ลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียควรคุยกับผู้รับเหมาในรายละเอียดของเอกสารการออกแบบทางเทคนิคของโรงงานเพื่อทำขั้นตอนการขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่จะลงทุน และเพื่อให้ตอบสนองตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องดำเนินเอกสารซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

เลือกเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแต่ละเทคโนโลยีต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากการพิจารณาในเรื่องต้นทุนการก่อสร้างระบบแล้วนักลงทุนก็ต้องคำนวณให้รอบคอบถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานและความเป็นไปได้ที่จะนำน้ำหลังผ่านการบำบัดมาใช้งานต่อ…เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม

ตู้คอนโทรลระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการในโรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology โดยที่นักลงทุนสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้และล้างถนนได้

ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความยืดหยุ่น

บริษัทต้องประสานงานกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของภาคการผลิตรวมถึงงบประมาณของบริษัทเพื่อมีการออกแบบและเลือกเทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม รับรองระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนั้น ผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือจะช่วยนักลงทุนคำนวณขนาดของบ่อบำบัด กำลังงานของปั๊ม กำลังงานของเครื่องเติมอากาศ…เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงและขยายได้ง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยโรงงานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและแก้ไขเมื่อมีการขยายกำลังการผลิต

Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy in ấn thương mại Hà Nam do DELCO

ระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานพิมพ์ Ha Nam ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้คำนวณและออกแบบเพื่อง่ายสำหรับการขยายในอนาคต

อ่านเพิ่ม: โครงการบำบัดน้ำเสียและจัดการก๊าชไอเสียที่โดดเด่นที่ Delco เป็นผู้ดำเนินการ

อ่านเพิ่ม: การปรับปรุงโรงงาน – อุปสรรค์ในระหว่างดำเนินการ

แบ่งปัน