โอกาสที่ก้าวล้ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนาม

แม้ว่าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่กอสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรมกลับมีสัญญาณเชิงบวกของการพัฒนา เนื่องจากความต้องการในการขยายหรือก่อสร้างโรงงานใหม่ ย้ายการลงทุน FDI มาเวียดนามหลังการระบาดของ โควิด-19

คลื่นการการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมสดไส

จากรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ CBRE Vietnam แสดงให้เห็นว่า ณ ไตรมาสที่สามของปี 2563 อัตราเฉลี่ยของพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้นักลงทุนเช่าไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 78% ตามรายงานของฝ่ายจัดการเขตเศรษฐกิจ (กระทรวงการวางแผนและการลงทุน) นับถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 พื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหมดของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 66.1,000 เฮกตาร์

นอกจากพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่จะค่อยๆ ได้เช่ามากขึ้นแล้ว ราคาเช่าก็แพงขึ้นทุกวัน ราคาเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 106 USD / ตร.ม. / รอบการเช่า (เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) (ตามรายงานของ บริษัท Jones Lang Lasalle เวียดนาม)

ตาราง: สรุปราคาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมที่แต่ละจังหวัดในเวียดนาม ปี 2563
(หน่วย: USD / m2 / รอบการเช่า)

Bang tong hop gia thue dat khu cong nghiep cac tinh thanh Viet Nam

(ที่มา: CBRE เวียดนาม)

นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าคลื่นการย้ายโรงงานและกิจกรรมการผลิตออกจากประเทศจีนยังดำเนินต่อไป ด้วยสถานการณ์ความมั่นคงด้านการเมืองและเศรษฐกิจในระหว่างการระบาดของโควิด-19 และความได้เปรียบของแรงงานรุ่นใหม่ ค่าใช้จ่ายถูก เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่ม: แผนที่เขตอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญของเวียดนาม

Ty le lap day dat cong nghiep tai Viet Nam

ขั้นตอนการเช่าอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม

การเข้าใจขั้นตอนเช่าที่ดินและการดำเนินโครงการการลงทุนในเวียดนามจะช่วยให้นักลงทุนดำเนินการในเชิงรุกและรับรองความถูกต้องด้านกฏหมายให้กับโครงการของตนเอง

ตามมาตรา 149 กฎหมายที่ดินเวียดนาม 2556 ผู้ที่ได้รัฐบาลมอบที่ดินหรือให้เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่:

– องค์กรเศรษฐกิจต่างๆ

– ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

– วิสาหกิจที่มีทุนลงทุนจากต่างประเทศ

ในข้อ 1 มาตรา 51 แห่งพระราชกฤษฎีกา 43/2557 / ND-CP กำหนว่าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมส่งออก กลุ่มอุตสาหกรรม หรือหมู่บ้านประกอบอาชีพจะได้ใช้ที่ดินตามระยะเวลาของโครงการแต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

ขั้นตอนการให้เช่าที่ดินอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางที่แตกต่างกัน แต่หลักๆ แล้วมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารขอเช่าที่ดินตามคำแนะนำ เซ็นสัญญามัดจำเงินเพื่อจองที่ดิน ขั้นตอนนี้ถือเป็นก้าวพื้นฐานเพื่อนักลงทุนมีเวลาในการเตรียมเอกสารและแผนการยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนในเวียดนาม

ขั้นตอนที่ 2: คณะกรรมการประชาชนระดับอำเภอที่มีเขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่และคณะกรรมการจัดการเขตอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสาร ชี้แนะการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และออกใบอนุญาตการมอบที่ดินหรือการเช่าที่ดิน

ขั้นตอนที่ 3: เซ็นสัญญาเช่าที่ดินอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนที่ 4: ผู้เช่าที่ดินจะจ่ายเงินค่าเช่าส่วนที่เหลือ

ที่มา: นิตยสารการเงิน

แบ่งปัน

error: Content is protected !!