7 ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบโรงงาน

การออกแบบโรงงานจะมีประเด็นที่สำคัญมากมาย เช่น ออกแบบภาพรวมของพื้นที่ ออกแบบสถาปัตกรรม ออกแบบระบบไฟฟ้า…เป็นต้น ซึ่งงานแต่ละรายการต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและเป็นซิงโครนัสกัน ต้องหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันเพื่อโรงงานได้นำมาใช้งานอย่างปลอดภัยและนิ่งตัว

การแบ่งพื้นที่ตามวัตถุประสงค์การใช้งานให้เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพื้นที่โดยรวม

 การแบ่งพื้นที่ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน การจัดแผนผังของอาคารต่างๆ สามารถจัดได้ด้วยหลายๆ วิธีการโดยขึ้นอยู่กับประเภทการผลิต กระบวนการผลิต ความต้องการในเทคโนโลยีการผลิต ลักษณะวัตถุดิบที่ใช้งาน…ของโรงงานแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม การแบ่งพื้นที่และแผนผังโรงงานจะได้จัดทำโดยหลักการดังต่อไปนี้เพื่อรับรองความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดวางแผนผังโรงงาน เช่น:

  • จัดวางให้มีความสมดุลระหว่างพื้นที่ผลิตแต่และจุดที่มีความเกี่ยวข้องกัน จัดวางคลังเก็บวัตถุดิบ คลังเก็บสินค้าสำเร็จรูปให้รับรองระบบจราจรมีสะดวกและลดค่าขนส่งสินค้าภายในโรงงาน
  • พื้นที่มีกิจกรรมการผลิตที่เกิดควัน ฝุ่น และกลิ่นต้องได้จัดแยกพื้นที่และจัดให้อยู่สิ้นสุดของทิศทางลมพัดเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ผลิตอื่นๆ
  • พื้นที่ที่มีลักษณะการผลิตแตกต่างกันต้องได้แยกออกจากการอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่ผลิตแบบเปียกและพื้นที่ผลิตแบบแห้ง พื้นที่ห้องสะอาดและพื้นที่เกิดฝุ่น พื้นที่ผลิตที่มีเสียงดัง และพื้นที่ที่เป็นสำนักงาน…

นอกจากนั้น การจัดพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวียดนาม QCVN 01:2021/BXD ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบโรงงานที่นักลงทุนควรพิจารณา นักลงทุนต้องควบคุมให้สัดส่วนพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดในโรงงานจะไม่เกินร้อละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่สร้างโรงงานผลิตที่มากกว่า 05 ชั้น จะต้องควบคุมสัดส่วนพืนที่ก่อสร้างให้ไม่เกินร้อยละ 60 ความหนาแน่นของต้นไม้ในโรงงงานก็ต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยที่ร้อยละ 20

Phân khu công năng hợp lý khi thiết kế tổng mặt bằng

ออกแบบสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งานและดูแลซ่อมบำรุงโรงงาน

สถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบ – สร้างโรงงาน อย่างไรก็ตาม นอกจากการต้องออกแบบให้มีความสวยงามแล้ว นักลงทุนก็ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในความสามารถของการรับน้ำหนัก ความสะดวกในการใช้งานและดูแลซ่อมบำรุงอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การทำช่องรับแสดง ช่องทะลุชั้นมีหลังคาสกายไลน์ หรือการออกแบบโครงสร้างปิดคลุมที่มีสไตล์จะช่วยสร้างความประทับใจและน่าดึงดูด แต่ในความเป็นจริงอาจจะสร้างปัญหาแดด/ร้อนในอาคารผลิตหรือปัญหาน้ำซึม น้ำรั่วเวลาฝนตก หรืออาจจะมีปัญหาไม่แข็งแรงพออย่างโครงสร้างปกปิดแบบดั้งเดิม

นอกจากนั้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของโรงงาน นักลงทุนควรใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงและเหมาะสำหรับสภาพอากาศของท้องถิ่น เช่น ใช้สียืดหยุ่น เหล็กกล้าป้องกันสนิม …นอกจากนั้น นักลงทุนสามารถพิจารณาการเลือกวัสดุสีเขียว วัสดุยั่งยืนและสามารถรีไซเคิลได้เพื่อประหยัดต้นทุนและเหมาะสำหรับแนวโน้มการก่อสร้างในปัจจุบัน

Thiết kế kiến trúc phù hợp vận hành và bảo trì

ตรวจสอบและจัดการอย่างรวดเร็วสำหรับสิ่งที่ไม่สอดคล้องระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม – โครงสร้าง – ระบบเครื่องกลไฟฟ้า

การ combine ระบบเป็นแบบที่ได้บูรณาการและจัดให้มีความสอดคล้องระหว่างแบบสถาปัตยกรรม – โครงสร้าง – ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานในพื้นที่เดียวกัน จากนั้นจะบอกตำแหน่ง ความสูงที่ถูดต้องให้แต่ละระบบ เพื่อระบบทุกระบทำงานอย่างเข้ากันได้ รวมถึงช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค และไม่กระทบต่อความสวยงามและวัตถุประสงค์การใช้งานของโรงงาน ถ้าหากไม่มีการรวมระบบ อาจจะเกิดปัญหาระบบท่อ ระบบสายไฟ และระบบเครื่องกลอาจจะซ้ำซ้อน ขัดขวางโครงสร้าง เช่น เสา คานและผนังทนแรง ในกรณีอย่างนี้นอกจากส่งผลกระทบมากมายต่อความคืบหน้าของการดำเนินงานแล้วก็ยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องแก้ไขหรือทำใหม่

Kiểm tra và xử lý sớm các xung đột giữa Kiến trúc - Kết cấu - Cơ điện

ในการ combine ระบบและจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างแบบสถาปัตยกรรม – โครงสร้าง – ระบบเครื่องกลไฟฟ้า ปัจจัยโครงสร้างรันแรงจะต้องได้ให้ความสำคัญอันดับแรก เมื่อออกบบระบบเครื่องกลไฟฟ้าผู้รับเหมาออกแบบต้องปรับตำแหน่งท่อ สายไฟ และระบบเครื่องปรับอากาศ HVAC…ให้เหมาะสมเพื่อไม่ชนกับคาน เสา ในบางกรณีระบบท่อต้องวิ่งทะลุคานพื้นและโครงสร้างรับแรง ซึ่งในกรณีนี้ผู้รับเหมาต้องคำรวณให้รอบครอบเพื่อมั่นใจกับความสามารถในการรับแรงและมีวิธีการเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้าง รับรองเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคและเป็นไปได้ในระหว่างดำเนินการ

 คำนวณโหลดไฟฟ้าให้ถูกต้องและเพียงพอเมื่อออกแบบระบบไฟฟ้า

ผู้รับเหมาออกแบบต้องปรึกษาหารือกับนักลงทุนในรายละเอียดเกี่ยวกับกำลังการผลิตของโรงงาน ระบบเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณโหลดไฟฟ้าให้ถูกต้องและเพียงพอ จากนั้นจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณการผลิตในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าของโรงงานทำงานได้อย่างนิ่งตัว มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการเกินโหลดทำให้อุปกรร์เครื่องจักรเสีย

นอกจากนั้น ผู้รับเหมาออกแบบก็ต้องคำนึงถึงแผนการขยายกำการผลิตในอนาคตเพื่อออกบบระบบไฟฟ้าให้สามารถขยายเพิ่มโหลดได้ง่ายและรองรับความต้องการใหม่ของการผลิต รวมถึงช่วยนักลงทุนลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขยายเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วย

ตู้ไฟแรงดันปานกลางของโรงงาน DORCO Living Vina ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ซึ่งได้คำนวณและออกแบบเพื่อขยายได้ง่ายในอนาคต

ออกแบบระบบ HVAC ให้เหมาะสมกับลักษณะของประเภทการผลิต

ในอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละประเภทก็จะมีความต้องการเกี่ยวกับระบบ HVAC ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ออกแบบต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการผลิตของแต่ละประเภท แต่ละพื้นที่ในโรงงาน ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบโรงงานผลิตยาจะมีความเข้มงวดมากในอุณหภูมิและความชื้นของระบบ HVAC เพื่อช่วยมั่นใจโรงงานมีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงปัญหาขึ้นเชื้อราทำให้ผลิตภัณฑ์สูญเสีย ดังนั้น นักลงทุนต้องคำนวณถึงทิศทางการระบายอากาศให้เหมาะสม ออกแบบขอบพื้นให้แข็งแรงพอเพื่อสามารถรับน้ำหนักจากการจัดวางพัดลม จัดทำรูระบายอากาศให้เหมาะสม

Hệ thống HVAC phù hợp với đặc thù ngành sản xuất

นอกจากนั้น นักลงทุนก็ควรดูวัตถุประสงค์การใช้งานในแต่ละพื้นที่ในโรงงานเพื่อคำนวณการระบายความร้อนและเลือกระบบเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม จัดวางอุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่สมเหตุสมผล โดยมีระยะการทำความเย็นที่สม่ำเสมอและอุณหภูมิคงที่เพื่อช่วยลดพลังงานไฟฟ้า

ออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่

เมื่อออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยบริษัทต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานเวียดนาม QCVN 06:2021/BXD และหนังสือเวียน 02:2021/TT/BXD ของเวียดนาม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานขอพื้นที่ผลิตแต่ละพื้นที่ การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับโรงงานผลิตสารเคมี คลังจัดเก็บและจัดการสินค้าหรือวัตถุไวไฟจะมีข้อกำหนดที่เคร่งครัด เช่น ต้องใช้ระบบดับเพลิงเป็นโฟมดับเพลิง ผงหรือก๊าช ระบบดูดควันได้กำหนดเข้มงวดโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของอาคาร ระบบระบายอากาศต้องรองรับความเข้มข้นของไอระเหิยสารเคมีต่ำกว่าร้อยละ 10 ค่าของขีดจำกัดล่างของการระเบิด …สำหรับห้องไฟฟ้า ห้องเซิร์ฟเวอร์ จะไม่สามารถใช้ระบบน้ำเพื่อดับเพลิงจึงต้องใช้ระบบ FM200 ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าชไนโตรเจน (N2) …สำหรับโรงงานผลิตผงหิน ย้อมสีผ้า..เนื่องจากกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำ สภาพแวดล้อมการผลิตจึงมีความชื้นสูง ความเสี่ยงเกิดไฟไหม้น้อย ดังนั้นข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยก็มีความเข้มข้นน้อยลง

Thiết kế hệ thống PCCC đáp ứng công năng của từng khu vực

นอกจากนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้น ผู้รับเหมาต้องออกแบบให้มีการป้องกันการลุกลามของควันและไฟจากพื้นที่นี้ไปอีกพื้นที่อื่นในอาคาร จัดวางสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน ใช้วิธีการดับเพลิงเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน อุปกรณ์ดับเพลิงต้องได้จัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย ระยะระหว่างหัวฉีดต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของระบบปัองกันและระงับอัคคีภัย ทางหนีภัยต้องโล่ง รองรับการหนีพ้นอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

อ่านเพิ่ม: โครงการ DORCO LIVING VINA เสร็จสิ้นการตรวจรับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามข้อกำหนดใหม่

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับลักษณะของภาคส่วนการผลิต

ผู้รับเหมาออกแบบโรงงานต้องปรึกษาหารือกับนักลงทุนเพื่อเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครื่องจักร เทคโนโลยี ลักษณะของน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตของโรงงาน จากนั้นจะออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดและจำนวนการบำบัดให้เหมาะสม นักลงทุนสามารถเลือกระบบบำบัดน้ำเสียแบบจุลินทรีย์หรือแบบใช้สารเคมี… ซึ่งการเลือกวิธีการบำบัดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการผลิตและงบประมาณของบริษัท

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

ในระหว่างดำเนินการผลิต โรงงานอาจจะต้องมีระบบกำจัดกลิ่น กำจัดฝุ่น โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของภาคการผลิต สำหรับบริษัทที่มีน้ำเสียและของเสียจำนวนน้อย บริษัทนั้นก็สามารถติดต่อกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเพื่อรวบรวมไปกำจัดหรือสามารถเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียแล้วนำไปใช้ต่อเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่ม: แนวโน้มการออกแบบและตกแต่งสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมปี 2024

อ่านเพิ่ม: แนวโน้มโรงงานที่ชาญฉลาดในเวียดนามปี 2024

แบ่งปัน