ขั้นตอนการทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรม

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่บังคับให้ต้องดำเนินการสำหรับโรงงานที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 เฮกตาร์ และดำเนินกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยละเอียดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรีไซเคิล กำจัดของเสียที่เป็นอันตราย การใช้เศษเสียนำเข้า การแสวงหาผลประโยชน์จากแร่ธรราชาติ …

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คืออะไร

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการวิเคราะห์ ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการลงทุนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมกับการจัดทำมาตรการเพื่อโครงการก่อสร้างนั้นๆ ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดในข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเวียดนาม นักลงทุนต้องเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างและต้องเข้าใจขั้นตอนของการจัดทำรายงานที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 มาตรา 26 กฤษฎีกาฉบับ 08/2022/ND-CP และมาตรา 16 หนังสือเวียน 02/2022/TT-BTNMT

โครงการหรือกิจการใดที่ต้องทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตามมาตรา 30 กฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 ของเวียดนามได้กำหนดว่า โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คือโครงการลงทุนอยู่ในกลุ่ม I และบางโครงการลงทุนอยู่ในกลุ่ม II ที่มีปัจจัยเรื่องละเอียดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ ในกลุ่ม III และโครงการลงทุนในกลุ่ม IV เป็นประเภทโครงการที่ไม่ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการลงทุนที่อยู่ในกลุ่ม III เพียงต้องจดทะเบียนใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมกับคณะกรรมการประชาชนระดับอำเภอ ยกเว้นโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมกับคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดและโครงการที่อยู่ในกลุ่ม IV เพียงต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการประชาชนระดับตำบล ซึ่งเรื่องนี้จะช่วยนักลงทุนที่ลงทุนในโครงการกลุ่ม III และกลุ่ม IV ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้พอสมควรเมื่อเทียบกับโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนต่างๆ ของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายนักลงทุนจะต้องดำเนินการให้ครบ 9 ขั้นตอน ในระหว่างดำเนินการ นักลงทุนจำเป็นต้องขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการประชาชนและคณะกรรมการแนวหน้าปิตุภูมิแต่ละระดับและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินและอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารเพื่อยื่นขอตรวจประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อดำเนินขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานนักลงทุนต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอตรวจประเมินร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • หนังสือยื่นขอตรวจประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 01 ฉบับ (ตามฟอร์ม 05 ภาคผนวก VI หมวดที่ I ภาคผนวกประกาศแนบไปกับกฤษฎีกาฉบับ 40/2019/ND-CP)
  • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้หรือเอกสารเทียบเท่า เช่น รายงานทางการเงินและทางเทคนิค จำนวน 01 ฉบับ
  • รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 07 ฉบับ (ตามฟอร์ม 04 ภาคผนวก I ประกาศแนบไปกับหนังสือเวียน 25/2019/TT-BTNMT) ในกรณีสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมินมีจำนวนมากกว่า 7 คน นักลงทุนจะต้องจัดเตรีย
  • เพิ่มจำนวนรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

เอกสารเพื่อยื่นขอตรวจประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สถานที่ยื่นเอกสาร

หลังจากเตรียมเอกสาร EIA ได้ครบถ้วนนักลงทุนต้องยื่นเอกสารไปที่หน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจประเมินคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด รายละเอียดคือ รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการลงทุนกลุ่ม I และบางโครงการลงทุนที่พิเศษอยู่กลุ่ม II จะอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่พิเศษอยู่ในกลุ่ม II ได้แก่ โครงการอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐสภา นายกรัฐมนตรี โครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ 2 จังหวัดขึ้นไป โครงการตั้งอยู่บนเขตทะเลที่ยังไม่ระบุความรับผิดชอบการบริหารของคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด โครงการที่อยู่ภายใต้อำนาจการออกใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์แร่ การใช้ทรัพยากรน้ำ การทิ้งทะเล การตัดสินใจมอบเขตพื้นที่ทะเลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยกเว้นโครงการลงทุนในกลุ่ม II ที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงข้างบน โครงการลงทุนที่เหลือที่อยู่ในกลุ่ม II จะอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด

ระยะเวลาเพื่อตรวจประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาเพื่อตรวจประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานมีอำนาจตรวจประเมินได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดก็คือ สำหรับโครงการลงทุนอยู่ในกลุ่ม I ระยะเวลาตรวจประเมินอย่างนานสุด 45 วันทำงาน โครงการลงทุนอยู่ในกลุ่ม II ที่กำหนดในจุด c, d, đ, e ข้อที่ 4 มาตรา 28 กฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 มีระยะเวลาตรวจประเมินอย่างนานสุดคือ 30 วันทำงาน

ระยะเวลาที่นักลงทุนเพิ่มเติมและปรับแก้รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่ต้องการของหน่วยงานตรวจประเมินและระยะเวลาพิจารณา ตัดสินใจอนุมัติตามข้อที่ 9 มาตรา 34 กฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมปี 2020 จะไม่ได้รวมในระยะเวลาทำการตรวจประเมิน

ค่าธรรมเนียมของการตรวจประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าธรรมเนียมของการตรวจประเมินสำหรับโครงการกลุ่ม I จาก 8 ถึง 84 ล้านด่อง กลุ่ม III จาก 8,6 ถึง 86 ล้านด่องโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละโครงการ

ลำดับจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด

(พันล้านด่อง)

ค่าธรรมเนียมสำหรับกลุ่ม I

(ล้านด่อง)

ค่าธรรมเนียมสำหรับกลุ่ม II

(ล้านด่อง)

1ถึง 108,08,6
2มากกว่า 10 ถึง 2012,513,0
3มากกว่า 20 ถึง 5021,022,0
4มากกว่า 50 ถึง10037,538,0
5มากกว่า 100 ถึง 20041,542,0
6มากกว่า 200 ถึง50054,555,0
7มากกว่า 500 ถึง 100061,062,0
8มากกว่า 1000 ถึง150065,067,0
9มากกว่า1500 ถึง 200067,068,0
10มากกว่า 2000 ถึง 300070,071,0
11มากกว่า 3000 ถึง500072,574,0
12มากกว่า 5000 ถึง700077,078,0
13มากกว่า 700084,086,0

กำหนดอยู่ในตารางการเก็บค่าธรรมเนียมที่ประกาศแนบกับหนังสือเวียนฉบับ 38/2023/TT-BTC

อ่านเพิ่ม: ประเภทของโครงสร้างครอบปิดคลุมที่นิยมสำหรับโรงงานและอาคารอุตสาหกรรมที่

อ่านเพิ่ม: ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 สำหรับการก่อสร้างเชิงอุตสาหกกรม (อัปเดตปี 2023)

แบ่งปัน