ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 สำหรับการก่อสร้างเชิงอุตสาหกกรม (ประยุกต์ใช้ปี 2023)

กฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมเวียดนามมีหลายประเด็นใหม่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุตสาหกรรม ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการขออนุญาตทางสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและรายงานตามระยะเวลา….

ปรับมาตรฐานการแบ่งประเภทโครงการลงทุน

กฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ปี 2022 ถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนวิธีการบริหารและแบ่งประเภทโครงการลงทุนตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม: ขนาดโครงการ กำลังการผลิต มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม

ตามนั้น โครงการจะได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม:

 • โครงการลงทุนกลุ่ม I มีขนาดและกำลังการผลิตมาก มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและมีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบขั้นสูงต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลงทุนกลุ่ม II มีขนาดและกำลังการผลิตขนาดปานกลางหรือโครงการผลิตขนาดเล็กแต่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลงทุนกลุ่ม III มีกำลังการผลิตขนาดเล็ก ส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลงทุนกลุ่ม IV ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่ โครงการที่อยู่ในกลุ่ม I และบางโครงการในกลุ่ม II ที่อาจมีความเสี่ยงส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (DTM)

อ่านเพิ่ม: กฎหมายการลงทุน (ปรับแก้) ปี 2020 และประเด็นที่ผู้ลงทุนเข้าเวียดนามควรทราบ 

แก้ไขขั้นตอนการขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

แก้ไขขั้นตอนการขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานพิจารณา:

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการสภาประชาชนจังหวัด

ระยะเวลาพิจารณา:

 • กลุ่ม I: 45 วันเป็นอย่างมาก
 • กลุ่ม II: 30 วันเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานพจารณา:

 • กระทรวงทรัพยากธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
 • คณะกรรมการสภาประชาชนจังหวัด
 • คณะกรรมการสภาประชาชนอำเภอ

ระยะเวลาพิจารณา:

 • ระดับกระทรวง: ไม่เกิน 60 วัน
 • ระดับจังหวัดและอำเภอ: 35 ถึง 40 วัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิ่งแวดล้อม

เวลาดำเนินการ:

 • โครงการประเภทที่ต้องจัดทำ DTM: จดทะเบียนก่อนนำโครงการมาใช้งานอย่างเป็นทางการ
 • โครงการประเภทที่ไม่ต้องจัดทำ DTM:
 • กรณีโครงการต้องมีใบอนุญาตการก่อสร้าง: ดำเนินการขั้นตอนจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมก่อนมีใบอนุญาตการก่อสร้าง
 • กรณีโครงการไม่ต้องมีใบอนุญาตการก่อสร้าง: ดำเนินการขั้นตอนจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมก่อนนำโครงการมาใช้งานอย่างเป็นทางการ
 • องค์กรผลิตหรือทำธุรกิจ หรือบริการที่มีการดำเนินการก่อนวันที่ 01 มกราคม 2022 ที่มีการปล่อยของเสียแต่ไม่อยู่ในประเภทต้องมีใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม: ต้องจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมภายในเวลา 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2022

หน่วยงานที่พจารณา:

 • คณะกรรมการสภาประชาชนตำบล

กฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนบริหารและบูรณาการใบอนุญาต ใบยืนยันทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้ำเสีย ปล่อยก๊าซเสีย การกำจัดของเสียอันตราย…เข้าไปร่วมในใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่สะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและบริษัทต่างๆ

Các thay đổi quan trọng của Luật bảo vệ môi trường 2020

กฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขได้มีผลกระทบมากมายต่อบริษัท องค์กรผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

ทดลองใช้งานโครงการกำจัดของเสีย

โครงการอาจจะถูกกำหนดต้องมีระบบกำจัดของเสียหรืออาจจะไม่ต้องมีระบบกำจัดของเสียโดยขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง

 • โครงการที่เซ็นสัญญาและต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมก็จะไม่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและไม่ต้องมีขั้นตอนทดลองใช้งาน
 • สำหรับโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีขั้นตอนทดลองใช้งานก่อนนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการ มาตรฐานน้ำเสียที่ปล่อยออกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด โดยทั่วไปมาตรฐานน้ำเสียที่ปล่อยออกต้องผ่านเกรด B ตามมาตรฐานเวียดนาม

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 3-6 เดือน

ตรวจวัดและรายงานการบริหารและควบคุมสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลา

ตามกฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างและนำโรงงานมาใช้งานจะไม่ต้องทำแยกรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการตรวจวัดเพราะได้บูรณการทั้งหมดในรายงานการรักษาสิ่งแวดล้อม ในนั้นประเภทของเสียที่ต้องได้ตรวจวัดได้แก่ น้ำเสีย ก๊าซเสีย ฝุ่นอุตสาหกรรม

บริษัทต้องส่งรายงานการรักษาสิ่งแวดล้อมปีละครั้งให้กับหน่วยงานออกใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมก่อนวันที่ 15 มกราคมปีถัดไป ถ้าไม่ปฏิบัติการส่งรายงานตามระยะเวลาบริษัทอาจจะถูกปรับตั้งแต่ 15 ถึง 20 ล้านด่องถ้าโครงการอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสภาประชาชนระดับจังหวัด ตั้งแต่ 20 ถึง 30 ล้านถ้าโครงการอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบกำจัดสิ่งแวดล้อมได้แก่: ระบบกำจัดฝุ่นจากสี ระบบกำจัดกลิ่นจากสีที่โรงงาน DAINESE เวียดนาม ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานและให้โซลูชั่น smart factory

กฎหมายการรักษาสิ่งแวด้อมปี 2020 มีหลายประเด็นสำคัญที่ปรับเปลี่ยนและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์หลายปีทำงานเป็นผู้รับเหมาทั่วไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และมีการอัปเดตข้อกำหนดและนโยบายใหม่อย่างต่อเนื่อง DELCO จึงพร้อมที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้ลงทุนในด้านข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการให้คำปรีกษาและออกแบบโรงงาน

ที่มาของข้อมูล: นิติยสารเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่ม: 4 มาตรฐานที่บังคับใช้เมื่อก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

อ่านเพิ่ม: บางโครงการบำบัดน้ำเสียและก๊าซเสียของโรงงานที่ DELCO เป็นผู้ดำเนินการ

แบ่งปัน