การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 สำหรับการก่อสร้างอุตสาหกรรม - Delco Construction

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 สำหรับการก่อสร้างอุตสาหกรรม

กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมเวียดนามในปี 2020 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2022 มีหลายประเด็นใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม…

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020

เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2020 กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติได้แก่ 16 บท 171 มาตรา (ลด 4 บท เพิ่ม 01 มาตราเทียบกับกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมฉบับเก่าปี 2014) กำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม กฏหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2022

กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 มีประเด็นใหม่ดังนี้:

 • ประกาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งประเภทโครงการลงทุน ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจดำเนินการบริหารราชกาลในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ประเด็นใหม่ในใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม
 • บริหารจัดการของเสียประจำผ่านกิจกรรมการแบ่งแยกขยะ
 • พลเมืองผู้ใคถ้าไม่แบ่งประเภทขยะก็จะถูกปฏิเสธเก็บขยะให้
 • เพิ่มการเปิดเผยข้อมูล แนะนำและส่งเสริมบทบาทของพลเมืองในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

การอัปเดตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุตสาหกรรม

แบ่งกลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งประเภทของโครงการลงทุนและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตัดลดขั้นตอนการบริหาร

กฏหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทโครงการลงทุนบนพื้นฐานของมาตรฐานระดับการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ที่ดินที่ใช้ แต่ว่าในกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมฉบับปี 2020 ได้เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งประเภทโครงการลงทุนและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้:

ในข้อที่ 1 มาตรา 28 กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งประเภทโครงการลงทุน ได้แก่:

 • a) ขนาด กำลังการผลิต ประเภทการผลิต ธุรกิจ และบริการ;
 • b) พื้นที่ที่ดินที่ใช้ ที่ดินมีหน้าน้ำ พื้นที่ที่เป็นทะเล ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • c) ปัจจัยที่ออ่นไหวของสิ่งแวดล้อมได้แก่ เขตที่มีประชากรหนาแน่น เขตที่มีแหล่งน้ำได้ใช้ด้วยวัตถุประสงค์จ่ายน้ำสะอาดเพื่อใช้ประจำวัน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติตามข้อกำหนดของกฏหมายในการหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์น้ำ ป่าไม้ประเภทต่างๆ ในกฏหมายด้านป่าไม้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ มรดกธรรมชาติ  พื้นที่ปลูกข้าว 02 รอบ/ปีขึ้นไป พื้นที่ชุ่นน้ำที่สำคัญ พื้นที่ที่ประชากรต้องโยกย้ายไปที่อื่นๆ และปัจจัยอ่อนไหวอื่นๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม

ตามข้อกำหนดในข้องที่ 2 มาตราที่ 28 กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 จากพื้นฐานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการลงทุนจะได้แบ่งเป็นกลุ่ม I, II, III และ IV คือ:

 • โครงการลงทุนกลุ่ม I เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลงทุนกลุ่ม II เป็นโครงการมีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลงทุนกลุ่ม III เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยในการส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลงทุนกลุ่ม IV เป็นโครงการไม่มีความเสี่ยงในการส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดในพระราชกฤษฏีกา 08/2022/ND – รัฐบาลกำหนดรายละเอียดบางมาตราของกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในข้อที่ 6 มาตราที่ 3 กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 “ประเมินคร่าวๆ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคือการพิจารณา ชี้บ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักๆ ของโครงการลงทุนในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือในขั้นตอนขอดำเนินการโครงการลงทุน” เพื่อดำเนินการประเมินอย่างนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2021 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤฏีกา 54/2021/NĐ-CP  กำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทที่จะสร้างโรงงานต้องใส่ใจในเรื่องการเลือกพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมกับโครงการ นอกจากนั้น แค่โครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม I) เท่านั้นที่ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดนี้จะช่วยผู้ลงทุนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขั้นตอนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมื่อลงทุนก่อสร้างโรงงาน

กฎหมายการลงทุน (แก้ไข) ปี 2563 และสิ่งที่ นักลงทุนควรรู้

ประเด็นใหม่ในใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม 

ใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมได้ออกตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและมีการตรวจสอบย้อนหลัง (โดยฝ่ายตรวจสอบสิ่งแวดล้อม) เมื่อโครงการได้ดำเนินการไปแล้วหรือจะแค่จดทะเบียนสิ่งแวดล้อมและยกเลิกใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ต้องมีใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม ได้แก่:

 • โครงการลงทุนกลุ่ม I, II, III (ตามข้อที่ 2 มาตรา 28 กฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020) ที่มีน้ำเสีย ฝุ่น อากาศเสียที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่ต้องกำจัดหรือมีของเสียอันตรายที่ต้องได้เบริหารจัดการตามข้อกำหนดการบริหารจัดการของเสีย โครงการลงทุนราชกาลที่เป็นโครงการเริ่งด่วนจะได้ยกเลิกการขอใบอนุญาตสิงแวดล้อม
 • โครงการลงทุนพื้นฐาน เขตผลิต เขตธุรกิจ เขตบริการรวม กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำเนินการก่อนวันที่กฏหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเหมือนกลุ่มข้างบน
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้แก่: ระบบกำจัดฝุ่นสี ระบบกำจัดกลิ่นสีที่โรงงานยุโรปผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานและให้โซลูชั่น smart factory

ขึ้นนอยู่กับประเภทโครงการก็จะมีอำนาจดำเนินการในการออกใบอนุญาตและเนื้อหาใบอนุญาตที่แตกต่างกัน

ด้วยการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากในกฏหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 เทียบกับปี 2014 บริษัทต่างๆจะต้องดำเนินการให้สอดคล้อมเพื่อรับรองเอกสารและปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อก่อสร้างโรงงานและทำธุรกืจในเวียดนาม

ที่มาของข้อมูล: thuvienphapluat.vn

แบ่งปัน

error: Content is protected !!