การเสรอราคาการออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องกลของโรงงานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

ระบบเครื่องกลของโรงงานมีความซับซ้อนและลักษณะพิเศษโดยขึ้นอยู่กับประเภทการผลิตและโซลูชั่นงานเครื่องกลไฟฟ้าที่ได้นำมาใช้ ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ (HVAC) ระบบอัคคีภัย ระบบบำบัดน้ำเสีย…ของแต่ละโรงงานจะส่งผลโดยตรงกับการเสนอราคาการออกแบบ – ติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน

ข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

ขึ้นอยู่กับประเภทการผลิตของแต่ละโรงงานเพื่อจะมีข้อกำหนดของไลน์การผลิตที่แตกต่างกัน ไลน์การผลิตอาหารมักจะมีเครื่องทำความสะอาดวัตถุดิบ เครื่องสับ เครื่องตัด เครื่องบรรจุ เครื่องพิมพ์วันที่…ส่วนการผลิตที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่อันตราย งานหนัก ยอดการผลิตจำนวนมาก คุณภาพเท่าเทียมกันมักจะใช้ไลน์การผลิตแบบอัตโนมัติ ใช้แขนหุ่นยนต์…

ระบบเครื่องจักรยิ่งใหญ่กำลังการใช้ไฟฟ้ายิ่งสูง ซึ่งจะต้องใช้สะพานไฟที่มีความจุขนาดใหญ่ สายไฟขนาดใหญ่ ระบบสนับสนุนเช่น เครื่องอัดลม เครื่องปั่นไฟ ระบบท่อ…ที่มีความซับซ้อน

bao gia thiet ke thi cong co dien nha xuong phu thuoc vao nhung yeu to nao 1

นอกจากนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้า ความต้องการในระดับความปลอดภัยของระบบ…ผู้ลงทุนจึงจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับระบบนำไฟฟ้าที่ใช้แทง busway หรือสายไฟธรรมดา แทงนำไฟฟ้า busway สามรถนำไฟได้ดีกว่าสายไฟ กำลังการนำไฟสูงถึง 6300A หรือ 7500A ด้วยซ้ำที่ใช้แทงทองแดง การระบายความร้อนและความทนทานของแทงนำ busway ทำให้มันปลอดภัยกว่าสายไฟธรรมดา ค่าใช้จ่ายของวัสดุและการติดตั้ง busway จะแพงกว่าติดตั้งสายไฟธรรมดาเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคที่ซับซ้อนกว่าและพนักงานจำเป็นต้องมีฝีมือ แต่ว่าระยะเวลาติดตั้งเร็วกว่า และดูจะเรียบร้อยสวยงามกว่าสายไฟ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำได้แก่ระบบระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่าย LAN และอินทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด…ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำในโรงงานมักจะมีขนาดที่ใหญ่ ต้องได้ติดตั้งอย่างเป็นระบบ จัดวางให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ รับรองสะดวกต่อการใช้งาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือและประสบการณ์ มีแผนการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่เหมาะสมกับแต่ละโรงงาน เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ มีโซลูชั่นการออกแบบอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการในการใช้งานและรับรองความสวยงามของพื้นที่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัย

bao gia thiet ke thi cong co dien nha xuong phu thuoc vao nhung yeu to nao 2

DELCO ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดเกือบ 200 ตัวที่โครงการโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เขตอุตสาหกรรม Que Vo III จังหวัด Bac Ninh

ปัจจุบัน ระบบควบคุมความปลอดภัยยิ่งวันยิ่งได้ออกแบบอย่างทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โรงงานอาจจะมีการควบคุมความปลอดภัยหลายๆ ชั้นได้แก่ ประตูควบคุมการเข้าออกเพื่อควบคุมความปลอดภัย ระบบเตือนแจ้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบนับการมาทำงานของพนักงาน….

ความต้องการเกี่ยวกับระบบควบคุมโรงงานยิ่งสูง ยิ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น AI, face ID เพื่อสแกนใบหน้า ประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ drone ..ก็จะมีการเสนอราคาการออกแบบ – การก่อสร้างที่ยิ่งสูง

bao gia thiet ke thi cong co dien nha xuong phu thuoc vao nhung yeu to nao 3

ระบบนับการมาทำงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Face ID ที่โรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ-ติดตั้ง Design – Build

ข้อกำหนดในด้านแสงสว่างของอาคารผลิต

การออกแบบ – การติดตั้งระบบแสงสว่างที่ต้องรับรองมาตรฐานความสว่างในการผลิตโดยที่แสงสว่างต้องสม่ำเสมอ กระจายทั่วอาคารผลิต รับรองความปลอดภัยต่อแรงงาน ไม่เกิดการแสงจ้าตราพร่า ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูง

ในการผลิตแต่ละประเภท โรงงานแต่ละแห่งจะมีเพิ่มข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับระบบแสงสว่าง เช่น: การผลิตด้านเครื่องกลที่ต้องการความสว่างสูงและดัชนีความถูกต้องของสีเฉลี่ยจาก 50-80 Ra การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความสว่างสูงและดัชนีความถูกต้องของสีจาก 80 -100 Ra…

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องปรับการระบายอากาศ

การผลิตแต่ละประเภทจะมีความต้องการเกี่ยวกับอุณหภูมิและการระบายอากาศที่แตกต่างกัน ข้อกำหดเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเสนอราคาการออกแบบ – การติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตไมโครชิป อาหารหรือยาจะมีข้อกำหนดที่เคร่งครัดและเข้มงวดเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นของห้องบริสุทธิ์ สำหรับโรงงานผลิตประเภทเหล่านี้ วิธีการระบายอากาศแบบธรราชาติจะไม่ได้ประยุกต์ใช้ ผู้รับเหมาจึงต้องมีโซลูชั่นควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและสัตว์แมลงให้มีประสิทธิภาพ สำหรับโรงงานที่เกิดฝุ่นและควันจำนวนมาก เครื่องจักรทำให้เกิดอุณหภูมิสูง เสียงดัง เช่น โรงงานสิ่งทอ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ โรงงานผลิตเครื่องกล ผลิตรถยนต์ โซลูชั่นระบายอากาศ – ลดความร้อนอาคารผลิตจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขึ้นอยู่กับพื้นที่อาคารผลิต โครงสร้างคลุม ความรัดกุมของอาคารผลิต สินค้าที่ผลิต…ผู้รับเหมาเครื่องกลไฟฟ้าจะจัดทำวิธีการให้เหมาะสมกับโรงงานแต่ละแห่ง

bao gia thiet ke thi cong co dien nha xuong phu thuoc vao nhung yeu to nao 4

ห้องไฟฟ้าของโรงงานพิมพ์การค้าที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac (Ha Nam) เป็นพื้นที่รวมเครื่องจักรที่ทำให้เกิดความร้อนจำนวนมาก ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป DELCO จึงออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกำลังสูงในห้อง

ดูเพิ่ม: กระบวนการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารผลิตอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบอัคคีภัย

ระบบอัคคีภัยในโรงงานได้แก่ 3 ส่วนหลัก

  • ศูนย์กลางของระบบแจ้งไฟอัตโนมัติ: เมนบอร์ด ชุดจ่ายพลังงาน แบตเตอรี่
  • ระบบออุปกรณ์ input: หัวเตือนแจ้ง (เตือนควัน เตือนอุณหภูมิ เตือนก๊าช เตือนไฟ…) สวิตช์ฉุกเฉิน (ปุ่มกดฉุกเฉิน)
  • ระบบอุปกรณ์ output: เสียงเตือนแจ้ง ไฟเตือนแจ้ง ไฟทางออก ชุดโทรออกอัตโนมัติ

ระบบดังเพลิงอาคารผลิตได้แก่:

  • ถังดับเพลิง
  • หัว sprinkler ดับเพลิงโดยอัตโนมัติ
  • หัวน้ำและระบบหัวพ่นน้ำ
  • ระบบปั๊มแรงดันสูง

อาคารผลิตต่างๆ คลังเก็บสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการไฟไหม้ ระเบิด เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตไม้…จะมีข้อกำหนดมากมายในการออกแบบและการติดตั้งระบบอัคคีภัย กู้ภัย ข้อกำหนดพิเศษในการออกแบบและตรวจสอบระบบอัคคีภัย ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับวัสดุป้องกันไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง…อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเสนอราคาการออกแบบ – การติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน

นอกจากนั้น ข้อกำหนดต่างๆ จากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มา ยี่ห้อของอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น หัวพ่น sprinkler เครื่องปั๊มแรงดันสูงหรือประเภทถังดับเพลิงแบบผงหรือแบบก๊าช..ก็มีส่วนกระทบต่อการเสนอราคาการออกแบบ – การติดตั้งระบบอัคคีภัยของโรงงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณภาพต้นทางของน้ำเสียและมลพิษจะเป็นปัจจัยตัดสินใจค่าใช้จ่ายการออกแบบ – การติดตั้งระบบ โรงงานทำการพิมพ์ ผลิตกระดาษ สิ่งทอ ย้อมผ้า โรงงานอุตสาหกรรมหนัก ผลิตโลหะ…ซึ่งจะต้องใช้สารเคมีจำนวนมากรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อบำบัด นอกจากนั้น ที่มาและประเภทของเครื่องบำบัดน้ำเสีย มลพิษ ประเภทสารเคมีที่ต้องใช้…ก็เป็นปัจจัยส่งผลกระทบไม่น้อยต่อค่าใช้จ่ายการลงทุนระบบ

ปริมาณบำบัดและเงื่อนไขการปล่อยน้ำออกมาก็มีผลส่วนหนึ่งต่อการเสนอราคาของระบบ ถ้าลักษณะการปล่อยน้ำของโรงงานคือจะปล่อยน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้อยค่าใช้จ่ายการลงทุนระบบก็จะต่ำกว่าหเยอะเมื่อเทียบกับระบบบำบัดที่มีลักณณะการปล่อยน้ำเสียไม่นิ่งตัว ปริมาณปล่อยน้ำเสียออกมามากมาย ก็เช่ยเดียวกันกับปริมาณการปล่อยน้ำเสีย ถ้าเวลาการปล่อบน้ำเสียในเวลาสั้นๆ ระบบทำงานแค่ 8-12 ชั่วโมงแทนที่ทำงาน 24 ชั่วโมง ปริมาณน้ำเสียหรือมลพิษต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเครื่องจักรจะแพงขึ้น

bao gia thiet ke thi cong co dien nha xuong phu thuoc vao nhung yeu to nao 5

ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมรวมขนาด 2800 ลูกบาศ์กเมตร/วันและบำบัดน้ำเสียใช้รวมขนาด 3500 ลูกบาศ์กเมตร/วันที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาของโครงการเขตอุตสาหกรรม Noi Bai

เครื่องกลไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่มีบทบาทหลักๆ ตัดสินใจในกิจกรรมการผลิตและใช้งานของแต่ละโรงงาน ระบบเครื่องกลไฟฟ้าอาคารผลิตจะมีความซับซ้อนและลักษณะเฉพาะะทางสูง ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณา คัดเลือกผู้รับเหมาทั่วไปด้านเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ เพื่อรับรองความปลอดภัยและรับรองการทำงานทั้งหมดของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ จนถึงระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบอัคคีภัย บำบัดน้ำเสีย….

ดูเพิ่มเติม: การทบทวน ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยทั่วประเทศ

_ ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

แบ่งปัน