ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารโรงงานในเขตอุตสาหกรรม

เพื่อก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและดำเนินขั้นตอนการขออนุญาตอย่างครบถ้วน

การก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต้องขอใบอนุญาตหรือไม่

การก่อสร้างโรงงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ อยู่ในเขตอุตสาหกรรมหรืออยู่นอกเขตอุตสาหกรรม ต้องขอใบอนุญาตการก่อสร้าง ตามมาตรา 89 กฏหมายแห่งการก่อสร้าง (แก้ไขปี 2020) ได้กำหนดว่า: “ก่อนเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการผู้ลงทุนต้องมีใบอนุญาตการก่อสร้างที่ได้ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อกำหนดของกฏหมายแห่งการก่อสร้าง”

การก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต้องขอใบอนุญาตหรือไม่

การขอใบอนุญาตการก่อสร้างเป็นขั้นตอนบังคับ ซึ่งเป็นเอกสารทางกฏหมายที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการออกให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อความถูกต้องทางกฏหมายของโครงการ กิจกรรมการก่อสร้างและการใช้งานโรงงานในอนาคต 

เอกสารเพื่อขอใบอนุญาต

ชุดเอกสารเพื่อขออนุญาตการก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้เอกสารหลายๆ อย่าง ซึ่งผู้ลงทุนต้องเตรียมการอย่างดี:

– หนังสือขออนุญาตการก่อสร้างตามแบบในภาคผนวกที่ 1 หนังสือเวียน 15/2016/TT-BXD กระทรวงการก่อสร้าง คู่มือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง (ต้นฉบับ 01 ฉบับ)

– สำเนาที่มีตราประทับยืนยันความถูกต้องของหนึ่งในเอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดินตามข้อกำหนดของกฏหมายแห่งที่ดิน (ฉบับสำเนา 01 ฉบับ)

– หนังสืออนุมัติผลการะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือใบยืนยันการสัญญารักษาสิ่งแวดล้อม (ฉบับสำเนา 01 ฉบับ)

– ใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจ (ERC) หรือใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (IRC) ใบประกาศอนุมัติโครงการ ประกาศอนุมัติการลงทุน (01 ฉบับ)

– ใบรับรองผลการประเมินแบบของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

– แบบพิมพ์เขียวที่ได้ออกแบบโดยองค์กรหรือบุคคลที่มีใบรับรองความสามารถเพื่อปฏิบัติและได้รับการตรวจสอบ อนุมัติของผู้ลงทุนตามข้อกำหนดของกฏหมายแห่งการก่อสร้าง (ต้นฉบับ 02 ฉบับ) ได้แก่:
+ แบบพิมพ์เขียวแสดงตำแหน่งพื้นที่โครงการบนที่ดินด้วยขนาด 1/1000-1/1500 พร้อมแผนผังแสดงที่ตั้งของโครงการ

+ แบบพื้นที่ต่างๆ แบบภาพตัดแนวตั้งต่างๆ และแบบภาพหน้าตัดหลักๆ ของโครงการด้วยขนาด 1/50 – 1/200

+ แบบพิมพ์เขียวของฐานรากด้วยขนาด 1/100 -1/200 และแบบภาพหน้าตัดฐานรากด้วยขนาด 1/50 พร้อมกับแผนผังการต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางจราจร ระบบจ่ายน้ำ ระบบระบายน้ำฝน น้ำสกปรก บำบัดน้ำเสีย ระบบจ่ายไฟฟ้า สื่อคมนาคม และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วยขนาด 1/50 – 1/200

– หนังสืออนุมัติแผนการก่อสร้างของผู้ลงทุนเพื่อรับรองความปลอดภัยให้กับโครงการทั้งหมดและโครงการข้างๆ สำหรับโครงการที่สร้างสอดแทรกและมีชั้นใต้ดิน (ต้นฉบับ 01 ฉบับ)

– รายการความสามารถและประสบการณ์ขององค์กรออกแบบ บุคคลที่รับผิดชอบและควบคุมการออกแบบก่อสร้าง (ต้นฉบับ 01 ฉบับ) พร้อมกับสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชิพของผู้รับผิดชอบควบคุมการออกแบบ

หน่วยงานใดมีอำนาจออกใบอนุญาตการก่อสร้าง

จากหนังสือเวียนเลขที่ 03/2016/TT-BXD กระทรวงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมได้แบ่งประเภทเป็นระดับพิเศษ ระดับ I,II,III และ IV ขึ้นอยู่กับระดับของโครงการเพื่อระบุหน่วยงานที่มีอำนาจการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง:

หน่วยงานใดมีอำนาจออกใบอนุญาตการก่อสร้าง

ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง

หลังจากเตรียมเอกสารอย่างครอบถ้วน ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมจะได้ดำเนินตามต่อไปนี้:

ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง

บทลงโทษสำหรับการไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้าง

ตามพระราชกฤษฏีกา 16/2022/ND-CP กำหนดระดับของบทลงโทษเมื่อก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงการที่ต้องทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้างหรือโครงการที่ต้องทำรายงานเศรษฐกิจ – เทคโนโลยีการลงทุนก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้:

บทลงโทษสำหรับการไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้าง

เมื่อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติการขอใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการแต่ยังดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานที่มีอำนาจจะมีบทลงโทษปรับทางปกครองและบังคับให้รื้อถอนโครงการ

ในฐานะเป็นผู้รับเหมาะการออกแบบ – ก่อสร้างหลายๆ โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทในจังหวัด Bac Ninh, Bac Giang, Hung Yen, Binh Duong …DELCO เข้าใจและอัปเดตข้อกำหนดทางกฏหมายเวียดนามและนโยบายการลงทุนของแต่ละท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้คำแนะนำ สนับสนุนผู้ลงทุนในขั้นตอนดำเนินการทางกฏหมาย เอกสารขอใบอนุญาตการก่อสร้างและขั้นตอนอื่นๆ ในการลงทุน

ขั้นตอนที่สำคัญในการก่อสร้างโรงงาน

4 มาตรฐานที่บังคับใช้เมื่อก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

แบ่งปัน