นโยบายดึงดูดผู้ลงทุนมาก่อตั้งโรงงาน ในจังหวัด Vinh Phuc

นโยบายดึงดูดผู้ลงทุนมาก่อตั้งโรงงาน ในจังหวัด Vinh Phuc

ถ้าในปี 2541 Vinh Phuc มีโครงการ FDI เพียง 8 โครงการ แต่ว่านับถึงสิ้นปี 2562 โครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวนถึง 384 โครงการ โดยมีเงินลงทุนรวม 5,02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตที่น่าประทับใจนี้มาจากทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และนโยบายที่น่าดึงดูดใจสำหรับองค์กร FDI

ทำเลเด่น

Vinh Phuc อยู่ติดกับกรุงฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม อยู่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญทางตอนเหนือ เป็นจังหวัดอยู่ติดกับสนามบินโหน่ยบ่าย อยู่บนเส้นทางจราจรสำคัญที่เชื่อมระหว่างจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือกับฮานอยและที่ราบปากแม่น้ำแดง ดังนั้นจังหวัดจึงมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม

ปัจจุบันจังหวัดนี้มีเขตอุตสาหกรรมเกือบ 20 แห่ง โดยมีพื้นที่มากกว่า 8,000 เฮกตาร์ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่จากหลายประเทศในโลกได้เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Vinh Phuc นอกจากทำเลที่ยอดเยี่ยมแล้ว แหล่งแรงงานของ Vinh Phuc ก็มีจำนวนมากมาย โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานอายุน้อย

Các nhà máy xây dựng trong Khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่เขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของเวียดนาม

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของจังหวัด Vinh Phuc เคยและกำลังได้ลงทุนก่อสร้าง เช่น เส้นทางการจราจรข้ามประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธิ์ระหว่างประเทศ เส้นทางเหนือ-ใต้, เส้นทางตะวันออก-ตะวันตกของเมือง Vinh Phuc เส้นทางสู่ศูนย์กลาง เส้นทางนอกเมือง 1, 2, 3 ในเมือง Vinh Phuc … ซึ่งสะดวกมากสำหรับการเดินทางและขนส่งจาก Vinh Phuc ไปยังทุกจังหวัดภาคเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ และฮานอย

Hạ tầng giao thông tốt tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại Vĩnh Phúc

ในช่วงปี 2559-2561 จังหวัดได้ระดมเงินทุน 56.7 ล้านล้านด่องสำหรับการก่อสร้าง ในนั้นเงินลงทุนระบบจราจรและโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตคิดเป็น 34% โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคิดเป็น 31% ของเงินลงทุนทั้งหมดในโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดในช่วงปี 2560 – 2563

นโยบายเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน FDI มาก่อตั้งโรงงานที่ในจังหวัด Vinh Phuc

นอกจากนโยบายเพื่อดึงดูด FDI ของเวียดนามโดยทั่วไปแล้วแล้ว Vinh Phuc ยังเสนออีกหลายหลายนโยบายเพื่อสนับสนุนนักลงทุนทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ตลอดจนลดภาระของขั้นตอนการบริหาร:

ขั้นตอนการบริหาร

+ สำหรับขั้นการตอนการตรวจสอบเพื่อให้ใบรับรองการลงทุน: ลดลงจาก 25-30 วันเป็น 15 วัน (ผู้ลงทุนจะได้รับผลภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นเอกสาร)

+ สำหรับขั้นตอนให้ใบรับรองการลงทุน: ลดลงจาก 15 วันเป็น 10 วัน (ผู้ลงทุนได้รับผลภายใน 10 วันนับจากวันที่ยื่นเอกสาร)

du an nha may gs vietnam do DELCO la tong thau xay dung
โครงการโรงงาน GS Vietnam ใน Vinh Phuc ที่ได้ลงทุนโดย GS-YUASA และ Mitsubishi และ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

+ หนับหนุนค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาเตรียมเอกสารโครงการลงทุน: โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้น้อยกว่า 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ : 20 ล้านด่ง; โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้จาก 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ : 30 ล้านด่ง; โครงการที่มีทุนลงทะเบียนไว้จาก 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ : 50 ล้านด่ง; โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้จาก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ : 100 ล้านด่ง โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้จาก 5 ล้านเหรียญสหรัฐ : 200 ล้านด่ง

+ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกาศจัดตั้งองค์กร, โฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยงบประมาณการสนับสนุนทั้งหมดไม่เกิน 2,000,000 VND.

+ สนับสนุน 100% ค่าธรรมเนียมที่องค์กรได้จ่ายในรายการต่อไปนี้: ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของจังหวัด ค่าธรรมเนียมในการให้สิทธิการใช้ที่ดิน ค่าธรรมเนียมการให้ การให้ใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างด้าวที่ทำงานในเวียดนาม ค่าจดทะเบียนตราประทับ

– สนับสนุน 100% ของค่าธรรมเนียม: จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งด้านแวดล้อมของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคกลุ่มเขตอุตสาหกรรม การวางแผนการแบ่งเขตตามสัดส่วน 1/500 กลุ่มเขตอุตสาหกรรม สำรวจ จัดการระเบิดและทุ่นระเบิดในกลุ่มอุตสาหกรรม

– สนุบสนุนรายการทางเทคนิคภายในรั้ว ได้แก่ ระบบรวบรวมของเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย รับรองมาตรฐานที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเขตอุตสาหกรรม: เขตอุตสาหกรรมมีพื้นที่น้อยกว่า 10 เฮกตาร์ งบการสนับสนุนไม่เกิน 5 พันล้านด่ง . เขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ถึง 20 เฮกตาร์ งบการสนับสนุนไม่เกิน 7 พันล้านด่ง เขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่มากกว่า 20 เฮกตาร์ถึง 75 เฮกเตอร์ งบการสนับสนุนไม่เกิน 10 พันล้านด่ง

– สำหรับสถานประกอบการผลิตและธุรกิจ เมื่อดำเนินกิจกรรมลงทุนการผลิตและธุรกิจในเขตอุตสาหกรรม จะได้รับการหนับหนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพหนึ่งครั้งด้วยจำนวนเงิน 700,000 ด่ง / คน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพตามมติสภาประชาชนจังหวัด ).*

คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 จังหวัด Vinh Phuc จะมีโครงการ FDI ที่ดำเนินการทั้งหมด 444 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 5.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นเกาหลีเป็นผู้นำด้วย 207 โครงการ เงินลงทุนรวม 2.207 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือญี่ปุ่น 47 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 1,169 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไต้หวัน 37 โครงการ ทุนจดทะเบียน 943.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Xây dựng nhà máy công nghiệp phụ trợ UTECH tại Vĩnh Phúc
โรงงาน UTECH Vietnam ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
ด้วยการใช้นโยบายเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง – ดึงดูดการลงทุนและลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Vinh Phuc จะยังคงเป็นจุดสว่างในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังเวียดนาม นอกจากนั้นความต้องการก่อสร้างโรงงานก็เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปในโรงงานที่มีชื่อเสียงใน Vinh Phuc DELCO เคยและกำลังเป็นผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ คอยดูแลและสนับสนุนองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการลงทุนที่นี่

อ้างถึง: คลื่นลูกใหม่ของ FDI กำลังมาถึงเวียดนาม

ที่มา: Vinh Phuc Department of Planning and Investment, เว็บไซต์ Vinh Phuc, นิตยสาร Industry and Trade, Cafeland