การก่อสร้างโรงงานในจังหวัด Vinh Phuc: นโยบายและข้อดีที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุน

ตั้งแต่ปี 2021-2023 จังหวัด Vinh Phuc ได้มีการดึงดูดการลงทุน FDI ทั้งหมดด้วยจำนวนเงินลงทุน 1,9 พันล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าถึงสิ้นปี 2023 จังหวัดจะมีจำนวนโครงการ FDI ทั้งหมด 468 โครงการด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนไว้คือ 7,9 พันล้านเหรียญสหรัฐ กิจกรรมการลงทุน FDI และการสร้างโรงงานในจังหวัด Vinh Phuc มีการเติบโตและเสถียรภาพสูง ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ดี

ข้อดีเมื่อผู้ลงทุนเลือกสร้างโรงงานในจังหวัด Vinh Phuc

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก

Vinh Phuc เป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นประตูสู่เมืองหลวง Ha Noi อยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข 2 และทางรถไฟ Ha Noi – Lao Cai – Van Nam (ประเทศจีน) จังหวัดนี้ถือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือกับเมืองหลวง Ha Noi และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง  

นอกจากนั้นจังหวัด Vinh Phuc ติดกับท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai มีทางหลวงสู่ท่าเรือ Hai Phong และท่าเรือน้ำลึก Cai Lan เนื่องจากมีข้อดีพิเศษทางภูมิศาสตร์ Vinh Phuc จึงกลายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและเหมาะสมให้ผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงาน

ภูมิประเทศที่หลากหลาย

ภูมิประเทศของจังหวัด Vinh Phuc แบ่งเป็น 3 ประเภทที่ชัดเจน นั้นก็คือ: ที่ราบ เนินเขาและภูเขา ด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศและศักยภาพการพัฒนาของแต่ละภูมิประเทศ Vinh Phuc จึงมั่นใจในการสร้างรูปแบบเศรษฐกิจหลากหลายชนิด:

 • ที่ราบ: เป็นพื้นที่ที่ต่ำ ราบเรียบ ส่วนใหญ่เป็นดินลุ่มน้ำที่ได้เพิ่มพูนมาจากระบบแม่น้ำใหญ่ เช่นแม่น้ำแดง แม่น้ำ Lo แม่น้ำ Day ที่เป็นแหล่งดินที่อุคมสมบุรณ์เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรกรรม เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลผลิตทางเกษตร นอกจากนั้น จังหวัดนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีวัสดุก่อสร้าง เช่น หินแกรนิต (ประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม) ดินขาว ทราย หิน และดินเหนียว…
 • เนินเขา: เป็นลักษณะเนินเขาสลับกันจากทางตะวันออกไปทางตะวันตก เนินเขาเป็นเขตที่มีกองดินมากมายเอื้ออำนวยต่ะการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและรีสอร์ท
 • ภูเขา: ด้วยพื้นที่กว้าง คนอยู่อาศัยน้อย ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยในการกวาดล้างพื้นที่ แหล่งแรงงานมากมาย อำเภอต่างๆ ที่เป็นภูเขาในจังหวัด Vinh Phuc จึงมีศักยภาพในการดึงดูดผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานที่นี่

ระบบจราจรมีการเชื่อมต่อกันอย่างสะดวก

ระบบจราจรในจังหวัด Vinh Phuc ได้แก่ ทางบก ทางรถไฟและทางน้ำ

 • ทางบก: จังหวัด Vinh Phuc มีระบบทางด่วน Ha Noi – Lao Cai และทางหลวงหลายๆ เส้นทีวิ่งผ่านจังหวัดช่วยสร้างเงื่อนไขที่สะดวกต่อการค้าขายกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหญ่ๆ ของภาคเหนือ เชื่อมต่อกับประตูชายแดน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน…
 • ทางรถไฟ: จังหวัด Vinh Phuc มีทางรถไฟ Ha Noi – Lao Cai ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมืองหลวง Ha Noi และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือไปจังหวัด Van Nam ประเทศจีน ถนนช่วงที่วิ่งผ่าน Vinh Phuc มีระยะ 41 กม ซึ่งชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เมือง Phuc Yen เมือง Vinh Yen อำเภอ Binh Xuyen อำเภอ Tam Duong อำเภอ Vinh Tuong
 • ทางน้ำ: จังหวัดมีทางน้ำบนแม่น้ำแดง แม่น้ำ Lo ด้วยท่าน้ำระดับชาติ เช่น ท่าน้ำ Vinh Thinh ท่าน้ำ Duc Bac ท่าน้ำ Nhu Thuy

นอกจากนั้น จังหวัด Vinh Phuc มีการกระจายถนนที่เหมาะสม ระบบจราจรได้ลงทุนปรับปรุงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันจังหวัดก็เน้นในการลงทุนถนนระหว่างจังหวัดและทางหลวงเพื่อช่วยสร้างระบบการขนส่งที่สะดวกและมีความเชือมโยงกัน

ดูเพิ่มเติม: แผนที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม

นโยบายดึงดูดการลงทุน FDI

จังหวัดได้มีการจัดทำนโยบายพัฒนาและสนับสนุนต่างๆ เพื่อดึงดูดและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการลงทุน FDI ในจังหวัด Vinh Phuc ด้วยวัตถุประสงค์ดึงดูดการลงทุนที่มีการคัดเลือกเน้นความสำคัญของปัจจัยคุณภาพ ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก:

นโยบายพัฒนาโครงการพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม

สำหรับวิสัยทัศน์การพัฒนาในชวงปี 2021-2030 จังหวัด Vinh Phuc จะดำเนินนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้ฐานทางอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนภายในประเทศและผู้ลงทุน FDI เข้ามาสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆ

 • คาดว่าจะพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 27 แห่งด้วยพื้นที่ประมาณ 6.200 – 7.000 เฮกตาร์
 • วางแผนโครงสรางพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Phuc Yen (2023) ด้วยจำนวนเงินลงทุนเกือบ 2.000 พันล้านด่อง
 • เริ่งทำการชดเชยและกวาดล้างเตรียมพื้นที่ให้กับเขตอุตสาหกรรม 6 แห่ง คือ Son Loi, Song Lo I, Song Lo II, Tam Duong I – เขต 2, Thai Hoa – Lien Son – เขต 2 (ช่วงแรก), Nam Binh Xuyen
 • ดำเนินทำโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เร่งความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อสร้างกองดินที่ถูกต้องเพื่อดึงดูดโครงการลงทุนใหม่
 • เน้นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถึงกำแพงของเขตอุตสาหกรรม

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

จังหวัดมีการสนใจพิเศษในการฝึกอบรมแรงงานให้มีคุณภาพ มีฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่เข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Vinh Phuc

 • ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมแรงงานให้มีคุณภาพ ร่วมกับบริษัทในและนอกจังหวัดเพื่อจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของบริษัท วัสัยทัศน์ถึงปี 2025 Vinh Phuc ตั้งเป้าหมายมีสัดส่วนแรงงานที่ผ่านการฝึออบรมคือ 82% ในนั้นแรงงานทีผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองมีจำนวน 40%
 • คุณภาพการอาชีพศึกษาได้ปรับปรุงดีขึ้น ขอบเขตการฝึกอบรมได้ขยาย เน้นถึงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด …จากข้อมูลสถิติถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2023 ในจังหวัดมีสถานบันที่ฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด 33 แห่งด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ ครูและอาจารย์เกือบ 2.000 คน ปี 2022 อัตราผู้เรียนจบและมีงานทำตรงกับอาชีพที่เรียนมาสูงกว่า 80% ในนั้นอาชีพที่สำคัญสูงกว่า 90%
 • เพิ่มการบริหาร ตรวจสอบ ประเมินกิจกรรมของสถานบันฝึกอบรมอาชีพและบริษัทต่างๆ ในจังหวัด
 • สนับสนุนค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้กู้ทุนเพื่อจัดการงานทำให้แรงงาน ช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับแรงงานให้กับบริษัท เช่น เรื่องการฝึกอบรม เรื่องการจัดหาแรงงาน

นโยบายสงเสริมการลงทุน

จังหวัดได้มีการอนุมัติโครงการดึงดูดการลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Vinh Phuc จนถึงปี 2030

 • เพิ่มการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI จาก 2,0 ถึง 2,5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • ช่วยบริษัทต่างๆ เข้าถึงกองดินโดยเร็วที่สุดและถูดต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • สนับสนุนเงื่อนไขการป้อนเข้าทีจำเป็นสำหรับการผลิตและทำธุรกิจของบริษัท
 • อนุมัติโครงการ FDI ใหม่ 6 โครงการด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนไว้ 65,21 ล้านเหรียญสหรัฐและขยายเพิ่มการลงทุนให้กับ 11 โครงการ ในนั้นมี 10 โครงการที่เป็นโครงการ FDI

คาดว่า ในไตรมาส II ปี 2023 Vinh Phuc จะดึงดูดเพิ่มโครงการ FDI 3-5 โครงการด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียน 60-70 ล้านเหรียญสหรัฐและโครงการในประเทศ 2-3 โครงการด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนประมาณ 500 – 700 พันล้านด่อง

รายการเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Vinh Phuc

ในแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมถึงปี 2020 และแนวทางการพัฒนาถึงปี 2030 จังหวัด Vinh Phuc ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีให้วางแผนเขตอุตสาหกรรมแห่งใหญ่ไว้ 20 แห่ง

 

ดูเพิ่มเติม: Vinh Phuc ICD Logistics Center มีขนาดถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มต้นเครือข่าย ASEAN Smart Logistics

เขตอุตสาหกรรม Kim Hoa

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และอะไหล่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมและอาหาร ผลิตและแปรูปงานเครื่องกล ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเหล็ก เหล็กกล้า และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: อำเภอ Phuc Yen อยู่ติดกับทางหลวง 2A ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai 10 กม ห่างจากใจกลางเมืองหลวง Ha Noi 35 กม ห่างจากท่าเรือ Cai Lan (Quang Ninh) 152 กม อยู่ติดกับทางรถไฟ Ha Noi – Lao Cai

ขนาด: 105 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Khai Quang

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตและแปรรูปงานเครื่องกลที่มีความแม่นยำ ผลิตอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำความเย็น ผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตแม่พิมพ์จากโลหะและอโลหะ…

ที่อยู่: เมือง Vinh Yen จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 221,46 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Binh Xuyen I

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตสารเคมีและวัสดุก่อสร้าง โครงการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกิดผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: 287 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Binh Xuyen II

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตมือถือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จอภาพผนึกเหลว เครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทค ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรแกรม ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์…

ที่อยู่: อำเภอ Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 481,1 เฮกตาร์

โครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี GS เวียดนามเบอร์ 3 ที่เขตอุตสาหกรรม Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้าง

เขตอุตสาหกรรม Ba Thien I

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตสารเคมี ยา และโลจิสติกส์….

ที่อยู่: ตำบล Ba Hien และตำบล Thien Ke อำเภอ Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 327 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Ba Thien II

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โลจิสติกส์และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ที่อยู่: ตำบล Thien Ke ตำบล Ba Hien ตำบลTrung My อำเภอ Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 308,83 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Son Loi

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมเครื่องกล ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ผลิตเครื่องจักร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยาง เครื่องสำอาง สารเคมี ผลิตกล่องกระดาษ อุปกรณ์กีฬา…

ที่อยู่: ตำบล Son Loi ตำบล Tam Hop ตำบล Ba Hien ตำบล Huong Canh อำเภอ Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 246,52 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Chan Hung

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตวัสดุก่อสร้าง ประกอบเครื่องกล อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ การแปรรูปสินค้าจากเกษตรและป่าไม้ แปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ที่อยู่: ตำบล Chan Hung อำเภอ Vinh Tuong  ติดกับเมือง Vinh Yen จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 129,75 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Phuc Yen

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตอเครื่องมือใช้ในอุตสาหกรรมการบิน ผลิตเครื่องมือเครื่องกลและออปติกที่มีความแม่นยำสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยายยนต์ 

ที่อยู่: อำเภอ Phuc Yen จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 127,74 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Phuc Yen III

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตอเครื่องมือใช้ในอุตสาหกรรมการบิน ผลิตเครื่องมือเครื่องกลและออปติกที่มีความแม่นยำสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยายยนต์ 

ที่อยู่: ตำบล  Phuc Thang ตำบล Nam Viem เมือง Phuc Yen

ขนาด: 111 เฮกตาร์

 เขตอุตสาหกรรม Thang Long (Vinh Phuc)

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โครงการเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น ผลิตมอเตอร์ อุตสาหกรรมสนับสนุน ผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วนให้กับรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง…

ที่อยู่: อำเภอ Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 213 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Vinh Tuong

ผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมสนับสนุน  อาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปการเกษตรและอาหาร เย็บผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค 

ที่อยู่: อำเภอ Vinh Tuong  จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 200 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Tam Duong I

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง ผลิตเครื่องกล เครื่องจักรใช้ในการเกษตร แม่พิมพ์ อะไหล่ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำความเย็น…

ที่อยู่: ตำบล Huong Dao ตำบล Dao Tu อำเภอ Tam Duong จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 750 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Tam Duong II

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตอุปกรณ์เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตเครื่องจักรใช้ในการเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำความเย็น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตแม่พิมพ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะและอโลหะ…

ที่อยู่: ตำบล Kim Long อำเภอTam Duong และตำบล Hop Chau ตำบล Ho Son ตำบล Tam Quan อำเภอTam Dao จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 176,53 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Song Lo I

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเครื่องกล ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ รองเท้าหนัง อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและการประมง และบริษัทผลิตอุตสาหกรรมเบาที่มีการส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: อำเภอ Song Lo จังหวัด Vinh Phuc 

ที่อยู่: 177,7 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Song Lo II

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมเครื่องกล ผลิตและประกอบรถยนต์ ผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วนใช้ในการประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่งกลที่มีความแม่นยำสูง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูง บรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

ที่อยู่: ตำบล Dong Thinh ตำบล Yen Thach อำเภอ Song Lo จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 165,66 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Lap Thach I

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค แปรรูปอาหาร ผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องกลและโครงสร้างก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และยา

ที่อยู่: ตำบล Lap Thach ตำบล Xuan Loi อำเภอ Lap Thach จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 128,46 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Lap Thach II

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตวัสดุก่อสร้าง เครื่องกล อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำความเย็น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านการก่อสร้าง ด้านผลิตอาหาร เย็บผ้า รองเท้าหนัง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยา

ที่อยู่: อำเภอ Lap Thach จังหวัด Vinh Phuc

ขนาด: 250 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Thai Hoa – Lieu Son – Lien Hoa

อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง อุตสาหกรรมเย็บผ้า (ไม่มีการฟอกหรือย้อมสี) ผลิตรองเท้าหนัง อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร การป่าไม้และอาหาร

ที่อยู่: อำเภอ Lap Thach จังหวัด Vinh Phuc ห่างจากเมือง Vinh Yen 25 กิโลเมตร

ขนาด: 578,43 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Nam Binh Xuyen

อุตสาหกรรมหลัก: ผลิตซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ประกอบอะไหล่เครื่องจักร ผลิตเครื่องกล ของใช้ในบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน

ที่อยู่: อำเภอ Binh Xuyen จังหวัด Vinh Phuc 

ขนาด: 295 เฮกตาร์

เขตอุตสาหกรรม Vinh Thinh

เขตอุตสาหกรรม Vinh Thinh มีการปรับเปลี่ยนและเอาออกจากแผนการทำเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด Vinh Phuc และแทนด้วยการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยพื้นที่ 250 เฮกตาร์ตามประกาศเลขที่ 2323/QD-UBND

พื้นที่ทั้งหมด: 270 เฮกตาร์

ที่อยู่: ตำบล Vinh Thinh และตำบล An Tuong อำเภอVinh Tuong  จังหวัด Vinh Phuc

โครงการ UTECH เวียดนามที่เขตอุตสาหกรรม Binh Xuyen, Huong Canh จังหวัด Vinh Phuc
 ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปรับผิดชอบก่อสร้างโรงงานt

เวียดนามยังคงเป็นจุดที่น่าสนใจในการดึงดูด FDI ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

ข้อมูลอ้างอิง: นิติยสารเศรษฐกิจและการคาดการณ์ หนังสือพิมพ์กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของรัฐบาล สถานีวิทยุและโทรทัศน์ Vinh Phuc

แบ่งปัน