ประเภทของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและข้อดีข้อเสียของสัญญาแต่ละประเภท

เข้าใจประเภทของสัญญาจ้างเหมาและข้อดีข้อเสียในสัญญาแต่ละประเภทจะช่วยนักลงทุนเลือกประเภทสัญญาที่เหมาะสมที่สุด บทความนี้จะพูดถึงข้อดี ข้อเสียและความแตกต่างของสัญญาก่อสร้างแต่ละประเภทที่นักลงทุนควรเข้าใจชัดเจน

ตามลักษณะโครงการ

สัญญาจ้างเหมาทั่วไปจำแนกตามลักษณะของโครงการได้แก่ 3 รูปแบบที่เจอมากที่สุด

– สัญญา ออกแบบ – ก่อสร้าง (สัญญา ผู้รับเหมา Design – Build): ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ

 สัญญาจ้างเหมาแบบ EPC  (Engineering, Procurement and Construction): ผู้รับเหมาทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ จัดหาจหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี และก่อสร้างโครงการ

– สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (สัญญา Lump Sum Turnkey): ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างานจนถึงการออกแบบขั้นพื้นฐาน การออกแบบรายละเอียด ดำเนินงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า แม้กระทั่งการให้โซลูชันโรงงานที่ชาญฉลาด (Smart Factory) หากนักลงทุนต้องการ

สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเป็นสัญญารูปแบบสำหรับนักลงทุนที่ไม่คอยมีประสบการณ์หรือเข้าสู่วงการก่อสร้างเป็นครั้งแรก สัญญารูปแบบนี้ช่วยลดแรงกดดันในการจัดการโครงการสำหรับนักลงทุน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเวลาได้มาก แต่ยังคงมีการประเมินโดยภาพรวมตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงวิธีการก่อสร้าง ต้นทุนโดยรวมของโครงการ

Hop dong chia khoa trao tay
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรับและส่งมอบโครงการแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับ “กุญแจ” และนำโครงการไปใช้งานโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ข้อดี ข้อเสียและความแตกต่างของสัญญาจ้างเหมาแต่ละประเภทที่จำแนกตามลักษณะของโครงการ

Design – BuildEPCLump Sum Turnkey
บทบาทของผู้รับเหมารับผิดชอบทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง รับผิดชอบงานออกแบบ ก่อสร้างและจัดหาจำหน่ายเครื่องจักร์อุปกรณ์เทคโนโลยีรับผิดชอบงานตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างจนถึงการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า ให้โซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาดถ้านักลงทุนต้องการ
ข้อดีประหยัดเวลาในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย.

ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบโครงการ100% 

ผู้รับเหมาสามารถจัดการ ให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างดำเนินงาน

ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและบุคลากรเนื่องจากนักลงทุนจะทำงานกับผู้รับเหมาชั้นต้นแค่เจ้าเดียว

รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการทั้งหมด

มีแผนรายละเอียดตั้งแต่ต้น.

มีแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดปัญหาเรื่องบริหารจัดการ 

ปฎิบัติถูกต้องตามแบบ ช่วยประหยัดเวลาการตรวจเช็คโครงการ 

ความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจจะเจอต้องควบคุมอย่างใกล้ชีดเนื่องจากปริมาณงานมากมาย นักลงทุนต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะควบคุมและตรวจสอบผู้รับเหมา อาจจะจ้างหน่วยงานควบคุมถ้าจำเป็น 

อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหว่างดำเนินงานเนื่องจากยังไม่มีแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ต้น

เมื่อผู้รับเหมาได้มอบอำนาจดำเนินงานทั้งหมด นักลงทุนอาจจะเจอความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการเงินและความคืบหน้าเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่.

ต้องเป็นผู้รับเหมารายใหญ่และมีความสามารถทางการเงินที่ดี.

นักลงทุนรับผิดชอบโครงการ 100% 
กรณีควรเลือกจะเลือกเมื่อนักลงทุนมีความสามารถเพียงพอที่จะควบคุมและตรวจสอบผู้รับเหมาจะเลือกเฉพาะในกรณีที่นักลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักร สายการผลิตและความต้องการทางเทคนิคของระบบเท่านั้น นักลงทุนจ้างผู้รับเหมา EPC ปฎิบัติและจะตรวจสอบและตรวจรับงาน เหมาะสมกับหลายๆ โครงการ ขอแค่ว่านักลงทุนและผู้รับเหมาตกลงกันชัดเจนในขอบเขตและค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น
ความต้องการเมื่อเลือกผู้รับเหมาทั่วไป ทรัพยากรณ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งและมากมาย

ทีมงานสถาปนิกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

ทีมช่างมีความรับผิดชอบและฝีมือที่ดี

ผู้รับเหมารายใหญ่และมีความสามารถทางการเงินที่ดี.

ทีมงานสถาปนิกมีความเชี่ยวชาญสูงและมีประสบการณ์

มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร เทคโนโลยีในสายการผลิต รับรองคุณภาพเครื่องจักร และมีการรับประกันชัดเจน

ผู้รับเหมาทั่วไปที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์มากมายในงานก่อสร้าง สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี  

มีทีมสถาปนิกและช่างที่มีความเชี่ยวชาญสูง 

ประเภทสัญญาที่จำแนกตามราคาจ้างเหมา

types of construction contracts

มีสัญญา 3 ประเภทหลักที่จำแนกตามราคาสัญญาจ้างเหมาทั่วไป ได้แก่:

  • สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ: มูลค่าของสัญญาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงในตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลราคา ขั้นตอนดำเนินการจนถึงขั้นตอนการส่งมอบงานภายในขอบเขตของสัญญาที่ลงนามกันไว้
  • สัญญาคงที่ราคาต่อหน่วย: สัญญาคิดราคาต่อหน่วยเป็นสัญญาที่มีราคาคงที่ในตลอดระยะดำเนินการสำหรับงานทั้งหมดที่กำหนดในสัญญา ผู้รับเหมาจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนและปริมาณงานจริงที่ได้ตรวจรับตามข้อกำหนดบนพื้นฐานราคาดงที่ระบุในสัญญา
  • สัญญาแบบสามารถปรับราคาต่อหน่วย: สัญญาแบบสามารถปรับราคาต่อหน่วยเป็นสัญญาที่มีราคาได้ปรับเปลี่ยนบนพื้นฐานข้อตกลงในสัญญาสำหรับงานทั้งหมดในสัญญา ผู้รับเหมาจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนและปริมาณงานจริงที่ได้ตรวจรับตามข้อกำหนดบนพื้นฐานราคาระบุในสัญญาหรือราคาที่มีการปรับเปลี่ยน

Trong Hợp đồng trọn gói, Tổng thầu xây dựng phải cân đối thật kỹ tất cả các chi phí

ด้วยสัญญาแพ็คเกจ นักลงทุนกำหนดต้นทุนให้กับผู้รับเหมา โดยไม่ต้องสนใจถึงปัญหาราคาที่ปรับเปลี่ยนในตลาดหรือปัญหาวัสดุการขาด/เกิน ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปต้องปรับสมดุลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเมินความเสี่ยงทั้งหมด รับรองการดำเนินโครงการตามที่ตกลงกันไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาและแบบที่ตกลงกันไว้

Delco là tổng thầu Design – Build chuyên thực hiện các Hợp đồng Chìa khóa trao tay
Delco เป็นผู้รับเหมาออกแบบ – สร้างทั่วไปที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการสัญญาแบบ Lump Sum Turnkey  พร้อมเงื่อนไขราคาแพ็คเกจ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน FDI: Channel Well Technology (ไต้หวัน), DORCO VINA (เกาหลี), GS Batery (ญี่ปุ่น)…

ข้อดี ข้อเสียและความแตกต่างระหว่างสัญญาก่อสร้างจำแนกตามรูปแบบราคาของสัญญาจ้างเหมาทั่วไป

สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จสัญญาคงที่ราคาต่อหน่วยสัญญาแบบสามารถปรับราคาต่อหน่วย
ราคามูลค่าของสัญญาไม่เปลี่ยนในตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการคงที่ราคาสามารถปรับเปลี่ยนตามราคาของตลาด
ปริมาณงานของโครงการอาจจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างดำเนินการโครงการคงที่
มูลค่าสัญญา= ปริมาณงาน x ราคาคงที่= ปริมาณงาน x ราคาที่ปรับเปลี่ยน
ข้อดีค่าใช้จ่ายได้ระบุชัดเจนตั้งแต่ต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหว่างดำเนินการโครงการ  

นักลงทุนไม่ถูกรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด

มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความต้องการและปริมาณงานความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนวัสดุและวัตถุดิบ

ในกรณีราคาตลาดลดลงค่าใช้จ่ายของโครงการก็ลดลงไปด้วย

ความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจจะเจอจำกัดการปรับเปลี่ยนความต้องการเมื่อโครงการได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ยอมรับความเสี่ยงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนปริมาณของงานค่าใช้จ่ายไม่ได้ระบุตั้งแต่ต้นทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ยาก 

ถูกรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด

กรณีควรเลือกเหมาะสมกับทุกโครงการเหมาะสมกับโครงการที่ยากในการคำนวณปริมาณงานตั้งแต่ต้นเหมาะสมกับโครงการที่ยากในการคำนวณค่าใช้จ่ายเนื่องจากปัจจัยตลาดมีความเปลี่ยนแปลง
ความต้องการเมื่อเลือกผู้รับเหมาทั่วไปผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือสามารถทำการสมดุลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเมินความเสี่ยงและรับรองความคืบหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มเติมเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ

 

แบ่งปัน