ปัจจัยดึงดูดผู้ลงทุนเลือกสร้างโรงงานที่ Hai Duong

ด้วยจุดแข็งที่มี Hai Duong พยายามเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนและเคียงคู่กับบริษัทอย่างเสมอ

ทำไมควรเลือกก่อสร้างโรงงานที่ Hai Duong

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Hai Duong มีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่สะดวกเมื่ออยู่ในเขตเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Con Minh – Ha Noi – Hai Phong และ Ha Noi – Nam Ninh – Quang Chau. นอกจากนั้น Hai Duong ยังอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือ ห่างจากเมือง Hai Phong ประมาณ 57km ไปทิศตะวันตก ห่างจากเมือง Hai Phong ประมาณ 45km2 ไปทิศตะวันออก ซึ่งสะดวกในการขนส่งสินค้ากับจังหวัดรอบๆ ทิศตะวันออกติดกับ

Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương

Quang Ninh และเมือง Hai Phong ดังนั้น Hai Duong ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการค้า ขยายการตลาดส่งออกสินค้าไปประเทศจีนโดยประตูชายแดน Mong Cai ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีโดยท่าเรือ Cai Lan ท่าเรือ Hai Phong….

ทิศตะวันตกติดกับ Bac Ninh และ Hung Yen (จังหวัดที่มีเส้นถนนที่สำคัญเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้าของภาคเหนือด้วยกัน) สร้างโอกาสที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด

ทิศใต้อยู่ติดกับจังหวัด Thai Binh (เป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชนกรมากด้วยอันดับที่ 4 ใน 10 จังหวัดของเขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง) มีจำนวนแรงงานที่มากมายให้กับเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด

ทิศเหนือติดกับจังหวัด Bac Giang สามารถร่วมมือและเรียนรู้กันในด้าน: เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

เงื่อนไขทางธรรมชาติ

ด้วยลักษณะภูมิปะเทศมี 11% เป็นเนินเขาธรรมชาติ จังหวัด Hai Duong มีเหมืองแร่มากมาย มีศักยภาพในการผลิตวัสดุก่อสร้าง:

 • หินปูนซีเมนต์ที่ Kinh Mon – Chi Linh มีปริมาณ 200 ล้านตันพอเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ได้ 4-5 ล้านตัน/ปีในช่วงเวลาประมาณ 50-70 ปี
 • ดินขาวที่ Kinh Mon – Chi Linh มีปริมาณ 400.000 ตันป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตอุปกรณ์เป็นดินเผา
 • ดินเหนียวทนไฟที่ Chi Linh มีปริมาณ 8 ล้านตันเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตกระเบื้องทนไฟ
 • บอกไซต์ที่ Kinh Mon มีปริมาณ 200.000 ตัน

ระบบคมนาคม

ระบบคมนาคมได้แก่ ทางรถยนต์ ทางน้ำ ทางรถไฟที่กระจายเหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัด

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Hải Dương

 • ทางรถยนต์Hai Duong มีทางหลวงหลายเส้นวิ่งผ่าน เช่น: QL5, QL18 (วิ่งผ่าน Chi Linh ที่ยาว 20 กีโลเมตร) QL37, QL38, QL38B (เชื่อมโยงระหว่าง Hai Duong กับ Ninh Binh) QL10 และทางด่วน Ha Noi – Hai Phong (ทางหลวง 5B) นอกจากนั้นยังมีเส้นทางจังหวัด 14 เส้นด้วยความยาว 347,36 กีโลเมตร (ถนนยางมะตอยมาตรฐานระดับ III) และเส้นทางอำเภอยาว 392,589 กีโลเมตรและ 1.386,15          กีโลเมตร เส้นทางตำบลที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ในทุกฤดูกาล
 • ทางรถไฟ
  Hai Duong มีทางรถไฟ Ha Noi – Hai Phong วิ่งขนานกับทางหลวง 5 ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารผ่านสถานีรถไฟ 7 แห่งในจังหวัด นอกจากนั้น ยังมีทางรถไฟ Yen Vien – Cai Lan วิ่งผ่าน Chi Linh เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมและป่าไม้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากจังหวัดภูเขาของภาคเหนือผ่านท่าเรือ Cai Lan (Quang Ninh) ไปต่างประเทศและนำเข้าสินค้าให้กับจังหวัดเหล่านี้
 • ทางน้ำ

  จังหวัดมีเครือข่ายจราจรทางแม่น้ำยาว 400 กีโลเมตรเพื่อเรือขนาด 500 ตันเดินทางได้สะดวก กำลังการขนส่งของท่าเรือ Cong Cau ถึง 300.000 ตัน/ปีและระบบพื้นที่จัดวางเพื่อขนส่งสินค้าอย่างสะดวก

  ปัจจุบันจังหวัด Hai Duong มีเส้นทางแม่น้ำ 12 เส้นที่ได้บริหารโดยรัฐ ได้แก่: แม่น้ำ Thai Binh, แม่น้ำ Thuong, แม่น้ำ Luoc, แม่น้ำ Kinh Thay และแม่น้ำ Kinh Mon …ด้วยความยาวทั้งหมด 274,5 กีโลเมตร ในนั้นแม่น้ำ Thai Binh และแม่น้ำ Luoc เป็นเส้นทางที่สำคัญในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค

  Hai Duong อยู่ในศูนย์กลางของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง อยู่ในเขตสามเหลี่ยม Ha Noi – Hai Phong – Quang Ninh ดังนั้นจังหวัดได้ลงทุนมากมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ทางด่วน Ha Noi – Hai Phong ที่วิ่งผ่านจังหวัดมีระยะยาว 189 กีโลเมตร เส้นถนนจังหวัด 21 เส้นด้วยความยาวทั้งหมด 354 กีโลเมตร….

  นอกจากนั้น จังหวัด Hai Duong ได้ร่วมกับจังหวัด Quang Ninh และ Hai Phong เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมมากมาย จังหวัด Hai Phong มีสะพาน Quang Thanh เชื่อมระหว่างอำเภอ Thanh Ha กับอำเภอ An Lao ผ่านแม่น้ำ Van Uc สะพาน Cau Dinh ผ่านแม่น้ำ Kinh Thay เชื่อมระหว่างเมือง Kinh Mon กับอำเภอ Thuy Nguyen จังหวัด Quang Ninh มีสะพาน Cau Trieu ผ่านแม่น้ำ Kinh Thay เชื่อมระหว่างเมือง Dong Trieu กับทางหลวง 389 เมือง Kinh Mon

โครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด

ระบบไฟฟ้า: ได้จ่ายมาจากเครือข่ายไฟฟ้าของรัฐบาลโดยหน่วยงานไฟฟ้าจังหวัด Hai Duong จ่ายไฟให้กับทุกพื้นที่ผ่านสายไฟ 22kv และสายไฟ 35kv

ระบบผลิตน้ำสะอาด: เอามาจากโรงงานไฟฟ้าพลังงน้ำ Hai Duong กำลังการผลิต 20.000m3/วันคืน

ระบบบำบัดน้ำเสีย: ตามที่ออกแบบของเขตอุตสาหกรรมจะมีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกำลังการบำบัด 2000m3/วันคืนเพื่อรับรองน้ำที่ปล่อยออกผ่านเกรด A ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเวียดนาม

ระบบจราจรทางรถยนต์: เส้นถนนหลักๆ ในเขตอุตสาหกรรมกว้าง 30-33เมตร และถนนย่อยกว้าง 13,5-17,5 เมตร

ระบบส่องสว่าง: ระบบไฟสว่างแรงดันสูงได้ออกแบบติดตั้งตามถนนสองข้างด้วยระยะห่างโดยเฉลี่ยคือ 30 เมตร

ระบบอัคคีภัย: ได้จัดวางตามเส้นถนนในเขตอุตสาหกรรมด้วยระยะห่างระหว่างหัวดับเพลิงคือ 150 เมตร จ่ายน้ำดับเพลิงเพียงพอและทันเวลากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระบบการสื่อสาร: มีผู้จำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเชื่อมต่อระบบตามความต้องการของผู้ลงทุน

นโยบายดึงดูด FDI

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพให้กับแรงงาน

กรณีบริษัทมีความต้องการอยากอบรมแยก จังหวัดจะสนับสนุนค่าอบรม 50% ต่อคนเพื่ออบรมอาชีพระดับประเทศให้กับแรงงานในท้องถิ่น แต่ค่าสนับสนุนไม่เกิน 1 ล้านด่อง จำนวนเงินสนับสนุนทางจังหวัดจะจ่ายตรงให้กับศูนย์การอบรมอาชีพในท้องถิ่นเพื่ออบรมตามความต้องการของบริษัท

จำนวนแรงงานที่มากมาย

จังหวัด Hai Duong มีทั้งหมด 10 อำเภอ 1 เมืองและ 1 เมืองขนาดเล็กด้วยจำนวนประชากรประมาณ 1,8 ล้านคน ในนั้นกลุ่มวัยทำงานมีจำนวนถึง 60% ส่วนใหญ่ประชากร (ประมาณ 84,5%) อาศัยอบู่แถวชนบทและทำการเกษตร นี่คือแหล่งแรงงานที่สำคัญและมากมายให้กับโครงการลงทุนต่างๆ   

ปฏิวัติขั้นตอนการบริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จังหวัดได้ประกาศอีเมลและ hotline เพื่อรับข้อมูลและข้อเสนอแนะ สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือข้อติดขัดของบริษัทในระหว่างดำเนินการผลิต ทำธุรกิจ

นอกจากนั้น Hai Duong ยังเป็นจังหวัดผู้นำของประเทศในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความแข่งขันกับจังหวัดและเมืองอื่นๆ พร้อมกับการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อสนับสนุนในแง่กฏหมายและขั้นตอนการบริหาร จัดการงานบริหารอย่างรวดเร็ว สนับสนุนชาวต่างชาติ สร้างเงื่อนไขที่น่าดึงดูด ให้กำลังใจผู้ลงทุนต่างชาติลงทุนเข้าจังหวัด ผู้บริหารจังหวัดพร้อมเพื่อรับรู้ แนะนำ จัดการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะกระทรวงและฝ่ายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท

นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 จังหวัด Hai Duong ได้ดึงดูด 490 โครงการ FDI มากจาก 26 ประเทศและดินแดนทำให้จำนวนโรงงานในจังหวัดเพิ่มขึ้นมากมาย (ตามข้อมูลหนังสือพิมพ์จังหวัด Hai Duong)

hai duong thu hut490 du an fdi

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดึงดูด FDI ของจังหวัด

ขนาดเศรษฐกิจอยู่อันดับที่ 11 ของประเทศ

ตามข้อมูลของภาควิชาสถิติ เศรษฐกิจ Hai Duong โต 8,6% ในปี 2021 อยู่อันดับที่ 8 ใน 63 จังหวัดของประเทศและอยู่อันดับที่ 4 ใน 11 จังหวัดของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง  (รองลงมาจาก Hai Phong, Quang Ninh และ Ha Nam)

แม้ว่าถูกรับผลกระทบเชิงลบจาก COVID – 19 แต่จังหวัดได้มีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นบวกด้วยดัชนี 20%          ในไตรมาส II และไตรมาส IIIปี 2021

ดูเพิ่ม: การดึงดูดผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Hai Duong ในปี 2564

ลักษณะการแบ่งเขต

ในปี 2022 จังหวัด Hai Duong ได้เน้นในการจัดการกวาดล้างพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับเขตอุตสาหกรรม 6 แห่ง ในนั้นมี เขตอุตสาหกรรม 4 แห่งเพิ่งเริ่มต้นทำโครงสร้างพื้นฐาน: เขตอุตสาหกรรม Quoc Tuan – An Binh (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเขตอุตสาหกรรม An Phat 1) อยู่อำเภอ Nam Sach เขตอุตสาหกรรม Phuc Dien ขยายอยู่ในอำเภอ Kim Thanh นอกจากนั้น จังหวัดได้ดำเนินการต่อเขตอุตสาหกรรม 2 แห่งที่แต่งตั้งแล้วคือ Tan Truong ขยายและเขตอุตสาหกรรม Dại Anขยาย (ช่วงที่2) อยู่ในอำเภอ Cam Giang.

Bản đồ các khu công nghiệp Hải Dương

พื้นที่ทั้งหมดที่วางแผนสร้างเขตอุตสาหกรรมประมาณ 1.097 เฮกตาร์ เพื้นที่ให้เช่าเพื่อทำอุตสาหกรรมคือ 754 เฮกตาร์

รายการเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด

ปัจจุบัน ในจังหวัด Hai Duong มีเขตอุตสาหกรรม 11 แห่งด้วยพื้นที่ทั้งหมด 1.732 เฮกตาร์ ในนั้นเขตอุตสาหกรรม Dai An ขยายมีพื้นที่ใหญ่ที่สุด (416 เฮกตาร์)

เขตอุตสาหกรรม Dai An ขยาย

Khu công nghiệp Đại An mở rộng

 • ผู้ลงทุน: บริษัทโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Dai An 
 • ขนาด: 416 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: อำเภอ Cam Giang และเมือง Hai Duong

เขตอุตสาหกรรม Tan Truong 

 • ผู้ลงทุน: บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Nam Quang 
 • ขนาด: 198 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: อำเภอ Cam Giang Hai Duong

เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง An Phat

 • ผู้ลงทุน:บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง An Phat
 • ขนาด: 46 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: กีโลเมตร 46 ทางหลวง 5 เมือง Hai Duong

เขตอุตสาหกรรม Lai Cach

 • ผู้ลงทุน: บริษัท Dai Duong 
 • ขนาด: 135,4 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: อำเภอ Cam Giang Hai Duong

เขตอุตสาหกรรม Cong Hoa

 • ผู้ลงทุน: บริษัทพัฒนาเมืองและเขตอุตสาหกรรมยางเวียดนาม
 • ขนาด: 201,2 เฮกตาร์ 
 • ที่ตั้ง: เมือง Chi Linh, Hai Dương 

เขตอุตสาหกรรม Nam Sach

KCN Nam Sách Hải Dương

 • ผู้ลงทุน: บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Nam Quang
 • ขนาด: 63 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: เมือง Hai Duong 

เขตอุตสาหกรรม Phuc Đien

 • ผู้ลงทุน: บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Nam Quang
 • ขนาด: 83 เฮกตาร์ 
 • ตำแหน่ง: อำเภอ Cam Giang  Hai Duong

เขตอุตสาหกรรม Đai An

 • ผู้ลงทุน: บริษัท Đai An 
 • ขนาด: 136 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: กีโลเมตร 51 เมือง Hai Duong

เขตอุตสาหกรรม Lai Vu

 • ผู้ลงทุน: บริษัทเขตอุตสาหกรรม Lai Vu  
 • ขนาด: 213 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: อำเภอ Kim Thanh – Hai Duong

เขตอุตสาหกรรม Cam Đien – Luong Đien

 • ผุ้ลงทุน: บริษัทพัฒนาเมืองและเขตอุตสาหกรรมเวีนดนาม – สิงคโปร์ 
 • ขนาด: 184 เฮกตาร์ 
 • ที่ตั้ง: อำเภอ Cam Giang – Hai Duong 

เขตอุตสาหกรรม Phu Thai

Khu công nghiệp Phú Thái

 • ผู้ลงทุน: New World Fashion Group PLC 
 • ขนาด: 56,7 เฮกตาร์
 • ที่ตั้ง: อำเภอ Kim Thanh – Hai Duong

DELCO มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาการออกแบบและก่อสร้างโรงงานที่  Hai Duong เช่นโรงงาน FIT เวียดนาม (ญี่ปุ่น), โรงงาน MEIKO TOWADA (เขตอุตสาหกรรม Phuc Đien),…. ดังนั้น DELCO มีความรู้และประสบการณ์ในขั้นตอนการลงทุน ก่อสร้างโรงงาน นโยบายสนับสนุนการลงทุน ข้อกำหนดของคณะบริหารเขตอุตสาหกรรม … เพื่อสามารถปรึกษาและสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ลงทุนในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้างโรงงานที่ Hai Duong. 

Tổng thầu xây dựng nhà máy FIT Việt Nam

โรงงาน FIT Viet Nam (ญี่ปุ่น)

Tổng thầu xây dựng Nhà máy MEIKO TOWADA Việt Nam

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ:, ,

error: Content is protected !!