ปัญหาและความไม่เหมาะสมในการอนุมัติและการประเมินผลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ข้อบังคับและมาตรการตามประกาศของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมมีผลอย่างมากต่อภาคการก่อสร้างเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอนุมัติและการประเมินผลรวมถึงการจัดการกิจกรรมของโครงการ  อย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเอกสารทางกฎหมายและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลต่อความคืบหน้าของการก่อสร้างและทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับนักลงทุน

ข้อบังคับและมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม:

ข้อบังคับ 06:2020:  ข้อบังคับดทางเทคนิคแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยจากอัคคีภัยสําหรับบ้านและงาน (รหัส QCVN 06:2010/BXD)

กฤษฎีกา 136:2020: รายละเอียดและมาตรการต่างๆในการปฎิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและกฎหมายเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รหัส ND136/2020/ND-CP) ที่ออกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2020

ข้อบังคับทางเทคนิคเกี่ยวกับปั๊มดับเพลิง 02:2020/BCA รวบรวมโดยกรมตํารวจดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามหนังสือเวียน 52/2020 / TT-BCA ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2020

มาตรฐานแห่งชาติ 5687:2010: การระบายอากาศ – การปรับอากาศ – มาตรฐานการออกแบบ

การใช้มาตรการยังคงมีปัญหาบางอย่าง

Một số khó khăn, bất cập trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC hiện nay với công trình công nghiệp

1. ไม่มีมาตรฐานแยกต่างหากสําหรับระบบดูดควัน การออกแบบระบบนี้กำลังใช้มาตรฐานทั่วไป TCVN 5687 ซึ่งออกแบบมาสําหรับระบบระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ

2. มีอุตสาหกรรมการผลิตจํานวนมากที่ยังไม่ได้ใช้ TCVN 7336: 2003 ทําให้นักลงทุนมีปัญหาในการจําแนกประเภทเพื่อติดตั้งระบบสปริงเกลอร์อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นโรงงานสกัดสารเคมีที่ไม่ได้จัดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะหรือคลังสินค้าของโรงงานแปรรูปเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่เผายากอาจสิ้นเปลืองหากยังใช้ระบบสปริงเกลอร์อยู่

3. โรงงานผลิตยาต้องมีห้องทํางานขนาดเล็กหลายห้อง และห้องต้องสะอาด มีความความดันที่แตกต่าง พร้อมสายการผลิตตามเทคโนโลยีต่างประเทศ ดังนั้นการใช้สปริงเกลอร์อัตโนมัติและระบบดูดควันสำหรับห้องเล็กๆจึงยังไม่ชัดเจน ทําให้เกิดปัญหาในการใช้เทคโนโลยีและใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเช่น GMP EU …

ความไม่สอดคล้องในการอนุมัติและการประเมินผล

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขีดจำกัดการทนไฟ (GHCL) ของส่วนประกอบของอาคาร ข้อ 2.6.2 QC06:2020 ระบุว่า: “เมื่อขีดจำกัดการทนไฟขั้นต่ำของส่วนประกอบของอาคารที่ต้องการคือ R 15 (RE 15, REI 15) สามารถใช้โครงสร้างเหล็กแบบไม่หุ้มฉนวน โดยไม่ต้องพึ่งขีดจำกัดการทนไฟที่แท้จริง ยกเว้นกรณีที่ขีดจำกัดการทนไฟของชิ้นส่วนรับน้ำหนักของอาคารมีผลการทดสอบน้อยกว่า R 8″ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การทดสอบค่อนข้างยากเมื่อส่วนประกอบโครงสร้างเหล็กหลักของโรงงานมี R>=8

ข้อกําหนดในการตรวจสอบไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเช่นการทดสอบรวม (เผาตัวอย่างอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของโครงสร้าง) เนื่องจากอุปกรณ์เสริมไม่เท่าเทียมกันในแง่ของการป้องกันอัคคีภัย ดังนั้นการตรวจสอบยังคงมีปัญหามากมาย

สีสารหน่วงไฟ: ปัจจุบันไม่มีคําแนะนําโดยละเอียดจากกรมป้องกันอัคคีภัย ดังนั้นการตรวจสอบสีสารหน่วงไฟของผู้รับเหมางานป้องกันอัคคีภัยจึงประสบปัญหามากมาย

ด้วยข้อกำหนดในการรับรอง EI และเผารวมตัวอย่าง การตรวจสอบประตูม้วนกันไฟจึงเป็นเรื่องยากมาก ซัพพลายเออร์สามารถทดสอบได้แค่ค่า E เท่านั้น ไม่สามารถตรวจค่า I (ฉนวน) ได้ เนื่องจากวัสดุประตูม้วนในปัจจุบันไม่ตรงตามข้อกำหนดของ I กำแพงกันไฟเราก็เจอปัญหาคล้ายกัน

ระบบจ่ายน้ำและอุปกรณ์สุขภัณฑ์

 

แบ่งปัน