เสร็จสิ้นโครงการ DELCO ฟาร์มช่วงที่ 2

โครงการ DELCO ฟาร์มเป็นความตั้งใจของคนใน DELCO ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารสะอาดในบริบทที่ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและอาหารไม่ทราบที่มากำลังแพร่กระจายอย่างตอนนี้ หลังจากความสำเร็จที่ได้มาในช่วงที่ 1 และความสนใจ ความหนับหนุนจากพันธมิตรในและนอกประเทศ DELCO ได้ทำเสร็จสิ้นโครงการ DELCO ฟาร์มช่วงที่ 2 – อยู่ในชื่อการค้า DELCO Agriculture.

DELCO Farm ได้ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบซิงโครนัส มีเครื่องปั่นไฟด้วยความปลอดภัยสองขั้น wifi ครอบคลุมพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด

โรงเลี้ยงไก่ โรงปลูกผัก แตงโมได้สร้างอย่างทันสมัย ใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดต่อการพัฒนา เหมาะสมกับไก่ใข่และพีชพันธุ์ต่างๆ ในฟาร์ม ฟาร์มมีการติดตั้งระบบพ่นหมอกและหลังคาบังแดดเพื่อปรับและสมดุลสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติเมื่อเจอปัญหาจากสภาพอากาศ

 

แบ่งปัน