กฏหมายแรงงานของเวียดนามและญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างไร

รวบรวมข้อกำหนดที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมายแรงงานเวียดนามและญี่ปุ่นเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ สัญญาจ้างงานและข้อกำหนดการชดเชยหรือการเลิกจ้าง….ที่นักลงทุนชาวต่างชาติควรทราบ

ความแตกต่างระหว่างแรงงานเวียดนามและแรงงานญี่ปุ่น

อายุเฉลี่ยของแรงงาน

เวียดนามได้ประเมินเป็นประเทศที่มีประชากรทองโดยอายุเฉลี่ยของแรงงานคือ 31,2 ปีตามรายงานของสถาบันแรงงานและสหภาพแรงงาน ในขณะเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นวัยทำงานมีอายุประมาณ 65-69 ปีคิดเป็น 50,8% และอายุจาก 70-74 ปีคิดเป็น 33,5% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงงานค่อนข้างสูงอายุ แรงงานอายุน้อยและอุคมสมบูรณ์เป็นปัจจัยช่วยเวียดนามดึงดูดนักลงทุน FDI มากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก

ค่าจ้างโดยเฉลี่ย

ค่าจ้างโดยเฉลี่ยของเวียดนามเทียบกับญีปุ่นและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ค่าจ้างโดยเฉลี่ยของเวียดนามเทียบกับญีปุ่นและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

จากรายงานของสำนักงานสถิติทั่วไปนับถึงปัจจุบันรายได้เฉลี่ยของแรงงานเวียดนามคือ 7 ล้านด่อง/เดือนเท่ากับประมาณ 288 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกันค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานชาวญี่ปุ่นคือ 311,8 พันเยน/เดือนเท่ากับประมาณ 2,127 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าจ้างในเวียดนามค่อนข้างต่ำเพียง 13,54% เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างชัดเจน เช่นค่าจ้างเฉลี่ยในไทยคือ 2.787 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน มาเลเซีย 1.484 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน สิงคโปร์ 6.332 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน…ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าจ้างแข่งขัยมากที่สุดในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความแตกต่างในกฎหมายแรงงานเวียดนามและญี่ปุ่น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงาน

ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดในกฎหมายแรงงานเวียดนามได้แบ่งตามเขตพื้นที่โดยค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงสุดคือ 22.500 ด่อง/ชั่วโมงการทำงานเท่ากับประมาณ 0,93 ดอลลาร์สหรัฐ/ชั่วโมง ค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดในกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นคือ 1002JPY/ชั่วโมงการทำงานเท่ากับ 6,8 ดอลลาร์สหรัฐ/ชั่วโมง สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับเวียดนาม

จะเห็นได้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดในกฎหมายแรงงานเวียดนามปัจจุบันนอกจากต่ำกว่าญี่ปุ่นอย่างมากแล้วก็ยังต่ำกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศอื่นในภูมิภาคและในโลก ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม: การเสนอขอปรับเงินเดือนพื้นฐานของเวียดนามมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ลงทุนต่างชาติ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับลูกจ้าง

ความแตกต่างในข้อกำหนดการทำงานล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างกฎหมายแรงงานเวียดนามและญึ่ปุ่น

ความแตกต่างในข้อกำหนดการทำงานล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างกฎหมายแรงงานเวียดนามและญึ่ปุ่น

กฎหมายแรงงานเวียดนามกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของการทำงานล่วงเวลาในวันธรรมดาคิดเป็น 150%, 200% ค่าจ้างพื้นฐานหรือ 300% ค่าจ้างพื้นฐาน/วันสำหรับวันเทศกาลวันปีใหม่และห้ามทำงานล่วงเวลาเกิน 200 ชั่วโมง/ปี
นอกจากนั้น กฎหมายแรงงานเวียดนามก็กำหนดว่าบริษัทจ่ายค่าประกันสังคมให้แรงงานแค่ 21,5% เงินเดือนแต่ละเดือน ในนั้นค่าประกันการคลอดบุตรคือ 3% ผู้ทำงานจะได้ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างเต็มตามประกันสังคมที่จ่ายก่อนและหลังคลอดบุตรโดยรวม 06 เดือน ระยะเวลาลาก่อนคลอดบุตรไม่เกิน 02 เดือน

ในประเทศญี่ปุ่น ค่าจ้างทำงานล่วงเวลาของผู้ทำงานจะได้บวกเพิ่ม 25% ค่าจ้างขั้นพื้นฐานสำหรับวันธรรมดาและบวกเพิ่ม 35% สำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และห้ามทำงานล่วงเวลาเกิน 360 ชั่วโมง/ปี

นอกจากนั้น บริษัทญี่ปุ่นจะจ่าย 50% ค่าประกันสังคมให้แก่ผู้ทำงาน ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเวียดนาม ผู้ทำงานจะได้ลาก่อนคลอด 6 อาทิตย์และหลังคลอด 8 อาทิตย์ ได้รับเงินช่วยครั้งเดียว 420.000 เยนและได้ยกเลกการจ่ายประภันสังคมในเวลาลาคลอดบุตร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญา การชดเชยและการเลิกจ้าง

ไม่เหมือนญี่ปุ่น กฎหมายแรงงานเวียดนามอนุญาตให้บริษัทสามารถยกเลิกข้อตกลงการทดลองงานโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งเรื่องนี้ช่วยนักลงทุนยืดหยุ่นมากขึ้นเวลาผู้ทำงานยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัทในเวลาทดลองงาน

ความแตกต่างกันระหว่างกฎหมายแรงงานเวียดนามและญี่ปุ่น

ความแตกต่างกันระหว่างกฎหมายแรงงานเวียดนามและญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีสัญญาสองประเภทที่ได้กำหนดในกฎหมายแรงงานเวียดนาม:

  • สัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยเวลา
  • สัญญาจ้างแบบกำหนดระยเวลาไม่เกิน 36 เดือนหลังจากนั้นถ้ายังทำงานต่อจะต้องเซ็นสัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยะเวลา

แรงงานเวียดนามเมื่อเซ็นสัญญาจ้างงานเป็นทางการจะได้มีวันลาพักร้อน 12 วัน/ปีโดยได้รับค่าจ้างเต็ม ในกรณีเลิกจ้างบริษัทจะต้องชดเชยเงินอย่างน้อย 02 เดือนให้กับลูกจ้าง

ในขณะเดียวกัน กฎหมายแรงงานญี่ปุ่นกำหนดสัญญาจ้างได้แบ่งเป็น 03 ประเภท:

  • สัญญาจ้างจาก 1-3 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้)
  • สัญญาจ้างโดยไม่กำหนดระยะเวลา (ระยะเวลาทำงานถึงเกษียณ)
  • สัญญาจ้างสำหรับพนักงานที่ได้จัดส่งมา (ระยะเวลาและเนื้องานจะเปลี่ยนแปลงตามแต่ละโครงการ)

ในประเทศญี่ปุ่น ลูกจ้างจะมีวันลาพักร้อนอย่างน้อย 10 วันและอย่างมาก 20 วันแล้วแต่อายุการทำงาน บริษัทที่ญี่ปุ่นจะต้องชดเชยเงินอย่างน้อย 01 เดือนเวลาเลิกจ้าง

 

ข้างบนคือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างกฎหมายแรงงานเวียดนามและญี่ปุ่นที่นักลงทุนต่างขาติควรเข้าใจชัดเจน จากนั้นจะช่วยนักลงทุนดำเนินการลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและมองเห็นศักยภาพที่สามารถแสวงหาประโยชน์จากแต่ละประเทศได้ชัดเจน

ตามสำนักงานสถิติทั่วไป กฎหมายแรงงานเวียดนามและกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม: จิตวิทยาแรงงานเวียดนามในการเจรจาเงินเดือน

อ่านเพิ่มเติม: 5 ลักษณะของแรงงานเวียดนามในที่ทำงาน

แบ่งปัน