DELCO รับสมัครงานหลายตำแหน่ง: ผู้จัดการสถานที่ก่อสร้าง ผู้เชียวชาญฝ่ายโครงการ วิศวกรออกแบบไฟฟ้า

ปัจจุบัน DELCO กำลังขยายแผนกและสรรหาพนักงานในหลายตำแหน่ง ด้วยสวัสดิการและเงินเดือนที่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมการทำงานระดับสากล

DELCO รับสมัครพนักงานในเดือนธันวาคม

เป็นผู้รับเหมาออกแบบ – ก่อสร้างอุตสาหกรรมทั่วไป เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ FDI สร้างโรงงาน วิร์กช็อปคุณภาพสูง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดของญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี …. DELCO มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดสำหรับผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้า

แผนก: M.E.P

จำนวน: 01

ลักษณะงาน:

– ออกแบบเขียนแบบระบบเครื่องไลไฟฟ้าให้กับโปรเจคต่างๆ ของบริษัท รับรองขั้นตอนการเขียนแบบตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน

– รับผิดชอบหลักในการดำเนินการและสื่อสารข้อกำหนดทางเทคนิค วางแผนการออกแบบโดยละเอียด

– ทำแผนภาพลอจิก (P&ID) ของระบบ

– เสนอแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับโครงการ

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย
1. วุฒิการศึกษา:

– จบปริญญาตรี เอกไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ

3. ประสบการณ์การทำงาน:

– มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2-5 ปี

– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบโดยใช้ PLC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ความรู้และทักษะ

– ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบไฟฟ้า

– สามารถใช้ MS Office ได้ดี มีทักษะในการทำและนำเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์…

– สามารถศึกษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใหม่ด้วยตนเองตามความต้องการของงาน

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน อ่านและเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้

– มีความรับผิดชอบสูง, ทำงานขยัน, เข้ากับคนง่าย และมีการปฐมนิเทศทางอาชีพในระยะยาว

เงินเดือน: 14 – 16 ล้านด่อง / เดือน

วิศวกร MEP

แผนก: ฝ่ายเทคนิคและการวางแผน

จำนวน: 01

ลักษณะงาน:

– รับผิดชอบในการดำเนินและควบคุมโครงการ

– ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินกระบวนการก่อสร้างหน้างานโดยตรง บันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการก่อสร้างประจำวัน

– ทบทวนแบบ ทำ shop drawing ควบคุมรายการงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและวิธีการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ

– บริหารรควบคุมคุณภาพและความคืบหน้าในการก่อสร้างของทีมงานและผู้รับเหมาช่วง

– ตรวจสอบและยืนยันปริมาณงานของทีมงาน ผู้รับเหมาช่วง

– จัดทำเอกสารก่อนการตรวจรับงาน เอกสารควบคุมคุณภาพ แบบก่อสร้าง เอกสารการชำระเงินตามขั้นตอนและข้อกำหนดของโครงการและบริษัท

– ทำรายงานการแก้ไขหน้างาน การจัดการสำหรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นกับตัวแทนของที่ปรึกษากำกับ และนักลงทุน

– จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เสร็ขสมบูรณ์ รักษาปริมาณงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย

2. วุฒิการศึกษา:

– จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า

– ความรู้เฉพาะทาง: ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์/เครื่องทำความเย็น

– สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Autocad, Outlook, PDF editor ได้เป็นอย่างดี

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

– ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกล เครื่องทำความเย็น 02 ปี

4. ทักษะ:

+ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของวัสดุและอุปกรณ์ M&E การติดตั้งงานโครงการ

+ มีทักษะในการก่อสร้าง, ออกแบบแบบก่อสร้างโครงการ.

+ ทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา การบริหารเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

+ สามารถทำงานอิสระและทำงานเป็นทีมได้

+ ความสามารถในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

– คุณสมบัติส่วนบุคคล:

+ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้

+ ใส่ใจและทำงานเป็นเชิงรุก

+ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงไปตรงมา

+พร้อมที่จะไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน: 12 ล้านด่องขึ้นไป / เดือน

ผู้จัดการสถานที่ก่อสร้าง

แผนก: สถานที่ก่อสร้าง

จำนวน: 01

ลักษณะงาน:

– บริหารจัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นและส่งมอบโครงการ

– จัดทำแผนโครงการโดยรวม:แผนดำเนินการ แผนบุคคล แผนวัสดุ แผนการเงิน ความปลอดภัย สุขาภิบาลแรงงาน การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง

– ควบคุมงานโดยตรงตั้งแต่การชำระเงินล่วงหน้าไปจนถึงเอกสารคุณภาพเสร็จสมบูรณ์ และจ่ายเงิน

– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานและจัดระบบงานในสถานที่ก่อสร้าง

– ทำงานร่วมกับนักลงทุน ที่ปรึกษากำกับ ที่ปรึกษาการออกแบบ … เพื่อดำเนินการก่อสร้างและขั้นตอนการตรวจรับและส่งมอบตามข้อกำหนด

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารบริษัท

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย (อายุ 35 – 45 ปี)

2. วุฒิการศึกษา:

– จบปริญญาตรีจากเอกการก่อสร้าง

– สาขา: โยธา – อุตสาหกรรมก่อสร้างหรือเครื่องกล

ใบรับรองการประกอบวิชาชีพ : Class II – ใบรับรองการกำกับดูแลการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

– ประสบการณ์ขั้นต่ำ: 5 ปีในด้านการก่อสร้างโยธาอุตสาหกรรมและเครื่องกลไฟฟ้า

– เคยทำงานเป็นหัวหน้า/รองหัวหน้าโยธาระดับ II หรืออุตสาหกรรมระดับ III ขึ้นไป

– เคยทำงานในโครงการ FDI จะได้รับการพิรารณาเป็นพิเศษ

4. ความรู้และทักษะ

– วางแผนและบริหารการดำเนินการ

– ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงการก่อสร้างและควบคุมโครงการ บริหารความเสี่ยง

– ประเมินประสิทธิผลของวิธีการก่อสร้าง

– ทักษะอื่นๆ: การสื่อสาร การนำเสนอ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การทำงานเป็นทีม

– สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, MS Project ได้เป็นอย่างดี

– ความสามารถอื่นๆ สามารถใช้ Word, Excel, Outlook, ซอฟต์แวร์ออนไลน์อื่นๆ (Google ชีต, Dropbox, …)

เงินเดือน: 20 ล้านด่อง / เดือน

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโครงการ

แผนก: ฝ่ายโครงการ

จำนวน: 01

ลักษณะงาน:

– ประเมินปริมาณงานเพื่อประมูล/ปริมาณสั่งวัสดุ

– เสนอวัสดุจะใช้กับโครงการในขั้นตอนการประมูล

– เสนอวิธีการก่อสร้าง จัดทำเอกสารเสนอราคา / เสนอราคางานที่เพิ่มขึ้น

– บริหาร+ติดตามการดำเนินเอกสารสัญญากับผู้รับเหมาช่วง และผู้จำหน่าย

– และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย
2. วุฒิการศึกษา: – จบปริญญาตรีเอกการก่อสร้าง ก่อสร้างโยธาหรือเศรษฐกิจก่อสร้าง
3. ประสบการณ์ในการทำงาน

+ มีประสบการณ์ 3-5 ปีในการทำเอกสารการประมูล

+ เคยทำงานในโครงการโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ความรู้และทักษะ:

– ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง : อ่าน/เขียนได้ในระดับปานกลาง (สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในบริษัทในระหว่างการทำงาน)

– มีทักษะการสื่อสาร เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ซื่อสัตย์

– มีทักษะการใช้ office : สามารถใช้โปรแกรม Excel, Word, Autocad…ต้องใช้ได้ดี

– ผู้ที่มีความคิดเชิงลอลจิค จัดทำสเปรดชีตที่ชัดเจนและสอดคล้องกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: 12 – 15 ล้านด่อง / เดือน

วิศวกรหน้างาน

จำนวน: 02

ลักษณะงาน:

– รับแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ อ่านและเข้าใจแบบ

– ตรวจจับข้อผิดพลาดของข้อมูลที่มีอยู่และรายงานให้ผู้บริหารโดยตรง

– วิเคราะห์และประเมินความต้องการ จากนั้น จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม รับรองระยะเวลาตามกำหนดการและความต้องการทางเทคนิค

– จัดทำแบบวิธีการก่อสร้าง ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างเมื่อได้สั่งการ

– วางแผนวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรเพื่อนำมาใช้งานรับรองการดำเนินการก่อสร้างตามกำหนดการเวลา

– กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ ระยะเวลา และความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง

– ควบคุมผู้รับเหมาช่วงในการก่อสร้างตามสัญญาและแบบ

– ตรวจรับงานก่อสร้างของผู้รับเหมาช่วงและทีมคนงานก่อสร้าง

– อัปเดตข้อมูลแบบที่หน้างาน

– รับผิดชอบต่อบริษัทในรายการงานทำที่หน้างาน

– ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารบริษัท

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย
2. วุฒิการศึกษา:

– จบปริญญาตรี เอกการก่อสร้าง, การจราจร

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

– มีประสบการณ์ในการออกแบบหรือก่อสร้าง

4. ความรู้และทักษะ:

– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ ทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี

– พร้อมที่จะทำงานล่วงเวลาและเดินทางทำงานต่างจังหวัดความต้องการของงานและหน้างาน

– สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ทนต่อแรงกดดันสูงในการทำงาน มีความทะเยอทะยาน ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการทำงาน

เงินเดือน:12 ล้าน / เดือน ขึ้นไป

ประโยชน์ของการทำงานที่ DELCO

– การทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและมีชีวิตชีวา

– จ่ายเบี้ยประกันสังคมและประกันสุขภาพตามข้อกำหนดของรัฐบาล

– ได้รับสวัสดิการของบริษัท: ทริปท่องเที่ยวปีละครั้ง, วันเกิด…

– โบนัสอย่างน้อยเงินเดือนเดือนที่ 13 และโบนัสตามผลงาน

–  วันลาพักร้อนและวันหยุดเทศกาลตามกำหนดของกฎหมาย

สมัครงานผ่านอีเมล: tuyendung@delco.com.vn ชื่อเรื่อง: [สมัครงาน – ตำแหน่ง– ชื่อและนามากุลผู้สมัครงาน]

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่แฟนเพจ: https://www.facebook.com/Delco.com.vn หรืออีเมล: info@delco.com.vn

แบ่งปัน