DELCO는 DAINESE 베트남 공장 2차 프로젝트의 설계와 시공 일반계약자입니다.

DELCO는 계속 Dainese 투자자에게 신뢰를 받아 공장의 전기기계 시스템 설계와 시공 및 산업 인테리어 설계와 시공, 2차 도입의 일반계약자로 선택되었습니다.

Dainese Thai Nguyen 공장 프로젝트

유럽의 오토바이 보호 장비 제조 분야에서 일류의 업체인 Dainese 공장은 Thai Nguyen, Yen Binh 산업단지에 본사를 두고 있습니다.

2021년에 투자자는 프로젝트의 1 차 작업을 수행했으며, DELCO는 영광스럽게 그 공장의 전기기계 시스템 설계 및 시공, 스마트 시스템(보일러 시스템, 냉각기, 냉각탑, 집진 및 페인트 악취 탈취 시스템, 압축 공기 시스템 등의 제어 시스템) 설계 및 시공 일반계약자가 되었습니다. 

DELCO là Tổng thầu Thiết kế - Thi công giai đoạn 2 của dự án Nhà máy đồ thể thao châu Âu Nhà máy sản xuất đồ bảo hộ Châu Âu nằm tại KCN Yên Bình, Thái Nguyên. Chủ đầu tư của dự án là một thương hiệu lớn đến từ Italia chuyên sản xuất đồ bảo hộ xe máy và đồ thể thao mạo hiểm. 
Hoàn thiện dây chuyền, lắp máy, triển khai hệ thống phụ trợ, kết nối thông minh và thiết kế - thi công nội thất DELCO là Tổng thầu Thiết kế - Thi công giai đoạn 2 của dự án Nhà máy đồ thể thao châu Âu

2차: 라인 마무리, 기계 설치, 보조 시스템 배치, 스마트 연결 및 인테리어 설계 시공

1차 시공이 끝난 후 DELCO는 계속 Dainese 투자자에게 신뢰를 받아 공장의 전기기계 시스템 설계와 시공 및 산업 인테리어 설계와 시공 일반계약자로 선택되었습니다.

전기 기계 인프라 연결

공장의 전기기계 부분은 큰 능력으로 작동하는 기계와 라인이 많으므로 상당히 복잡합니다. 2차에서 일반계약자 DELCO는 계속 전기기계 인프라를 연결하여 공장의 생산을 보조했습니다.

또한 DELCO는 생산 라인, 스마트 운영을 테스트하는 과정에 직접 참여하고 투자자와 함께 공장의 운영 매개 변수를 모니터링하고 시스템의 효율성을 분석하여 최적의 다음 합리 솔루션을 제공했습니다. 

기계 설치에 참여, 생산라인 완성

1차에서 승인되어 사용시작한 주요 기계 및 생산 라인 외에 먼지 방지를 위한 양압실, 데칼실, 연마실 등 생산 보조 공간도 추가 및 완성되었습니다.

보조 시스템 배치

이 공장은 생산 특성 중 하나가 대형 배기량 오토바이 및 익스트림 스포츠 오토바이용 헬멧에 코팅하는 라인을 사용하기 때문에 코팅 중 페인트 가스가 많이 발생하고 페인트 세척 후 산업 폐수가 많이 배출되는 것입니다. 심각한 오염 물질을 효율적으로 처리하고 처리된 폐수의 품질을 확보하여 환경법의 규정을 준수하기 위해 DELCO는 투자자와 함께 시간을 내어 신기술, 폐수 처리, 분진 처리, 슬러지 처리에 대한 실용적인 솔루션을 연구, 자문 및 실행했습니다.

인테리어 설계 및 시공

일반 계약자 DELCO는 산업 주방과 공장 식당의 인테리어를240명의 근로자의 수용량을 만족할 수 있도록 설계, 시공했습니다. 

공장 사무실, 공장의 생산 과정에서 기술 연구 및 개발 활동을 수행하는 R&D 사무실도 이 2차에서 인테리어를 설계하고 기송했습니다. 

프로젝트의 2차는 스마트 공장, 생산 보조 시스템과 관련된 많은 항목이 있을 것으로 예상됩니다. DELCO는 웹사이트, DELCO Construction 유튜브 채널DELCO Construction 페이스북 페이지를 통해 프로젝트 진행 상황을 계속 업데이트할 것입니다.

공유하다