ขั้นตอนการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนามสำหรับผู้ประกอบการโดยตรงจากต่างประเทศ

3 วิธีให้ผู้ประกอบการ FDI เช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม

ผู้ประกอบการที่ลงทุนจากต่างประเทศเมื่อต้องการเช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงงานหรือขยายการผลิตในเวียดนาม จะเช่าที่ดินจากรัฐยาลเท่านั้น ไม่สามารถเช่าจากบุคคลหรือครัวเรือนได้ ผู้ประกอบการโดยตรงจากต่างประเทศสามารถเช่าที่ดินผ่านรูปแบบต่อไปนี้:

เช่าต่อจากวิสาหกิจอื่น

วิสาหกิจต่างประเทศจะเช่าต่อสิทธิการใช้ที่ดินจากวิสาหกิจอื่นที่เช่าที่ดินจากรัฐ

การเช่าที่ดินจากทางรัฐบาล

ผู้ลงทุนจะทำสัญญาเช่าที่ดินกับทางรัฐบาล ผู้ประกอบการที่ใช้ที่ดินจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับรัฐบาลในรูปแบบจ่ายครั้งเดียวหรือการจ่ายรายเดือนหรือจ่ายรายปี

รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้ผู้ประกอบการใช้

กรณีนี้มักใช้กับผู้ประกอบการต่างชาติที่ใช้ที่ดินเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการบ้านที่อยู่อาศัยและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิสาหกิจต้องจ่ายค่าใช้ที่ดินให้กับรัฐบาล

วิสาหกิจ FDI สามารถโอนหรือให้เช่าต่อที่ดินที่เช่าแล้วหรือไม่

ตามข้อ 2 มาตรา 149 และมาตรา 174 ของกฎหมายที่ดินเวียดนาม พ.ศ. 2556 ผู้ประกอบการที่ลงทุนจากต่างประเทศสามารถโอนสิทธิการใช้ที่ดินของตน ทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของที่แนบมากับที่ดิน ตลอดจนการเช่าช่วงที่ดินที่เช่า

ราคาเช่าที่ดินอุตสาหกรรม

ราคาเช่าที่ดินอุตสาหกรรมมักจะคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:

จ่ายครั้งเดียว: ค่าเช่าที่ดิน = พื้นที่เช่า x ราคาที่ดินต่อหน่วยจ่ายครั้งเดียว
จ่ายรายปี: ค่าเช่าที่ดิน = พื้นที่เช่า x ราคาเช่าที่ดิน

ราคาที่ดินต่อหน่วยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน ราคาต่อหน่วยที่ชนะในการประมูลราคาเช่าที่ดิน…

อ้างอิง: ราคาเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม อัปเดตใน Q3 2020 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%:

vietnam industrial market update the rise of coastal industrial zones 2

 

เอกสารให้เช่าที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

การรับเอกสาร

กรมการจัดการที่ดิน สังกัดกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประชาชนจังหวัดจะเป็นหน่วยงานรับ ประเมินเอกสาร และมีสิทธิออกประกาศให้เช่าที่ดิน

เอกสารการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่มีการลงทุนจากต่างชาติ

ผู้ประกอบการ FDI ควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

– ใบขอจัดสรรที่ดินหรือเช่าที่ดิน

– สำเนาใบรับรองการลงทุน (มีตราประทับรับรอง)

– สำเนาเอกสารรับรองที่ดินไม่อยู่ภายใต้การกวาดล้าง (มีตราประทับรับรอง)

– สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจ (มีตราประทับรับรอง)

– การประเมินความต้องการการใช้ที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร

– สำเนา DTM – รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้อนุมัติ (มีตราประทับที่ได้รับรอง)

– สำเนาเอกสารยืนยันการฝากเงินเพื่อดำเนินโครงการ (มีตราประทับรับรอง)

– สำเนาแบบการวางแผนโดยละเอียดที่ได้รับอนุมัติ (มีตราประทับรับรอง)

 

ที่มา:  DHLaw, Vietnam Land Law 2013

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!