ขั้นตอนการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนามสำหรับบริษัท FDI

บริษัท FDI ต้องเข้าใจชัดเจนในข้อกำหนดการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม ได้แก่ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่า ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ขั้นตอนการทำเอกสาร…เพื่อการเช่าที่ดินได้ดำเนินการอย่างราบรื่น

Những quy định thuê đất công nghiệp cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam 

ข้อกำหนดในการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับบริษัท FDI ในเวียดนาม

กำหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับบริษัท FDI ในเวียดนาม

ตามข้อที่ 3 มาตรา 126 กฎหมายที่ดินปี 2013 กำหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนามสำหรับบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการลงทุนในเวียดนามจะได้พิจารณาและตัดสินใจบนพื้นฐานของโครงการลงทุนหรือหนังสือขอเช่าที่ดินแต่ไม่เกิน 50 ปี

สำหรับโครงการทีมีงบการลงทุนมากมายแต่คืนทุนช้า หรือโครงการลงทุนในเขตที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมยากลำบาก หรือยากลำบากเป็นพิเศษจะได้รับการพิจารณามอบที่ดิน ให้เช่าที่ดินอุตสาหกรรมด้วยระยะเวลาไม่เกิน 70 ปี

กรณีที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนสำหรับบริษัท FDI

ตามข้อที่ 1 ข้อที่ 2 มาตรา 15 และมาตรา 16 กฏหมายการลงทุนฉบับปี 2020 และมาตรา 110 กฎหมายที่ดินฉบับปี 2013 บริษัท FDI จะได้รับการสนับสนุนการลงทุนสำหรับโครงการและธุรกิจหรือเขตลงทุนดังต่อไปนี้:

 • กิจกรรมการลงทุนทางเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสนับสนุนทางเทคโนโลยีขั้นสูง กิจกรรมการศึกษาและพัฒนา ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การผลิตวัสดุใหม่ พลังงานใหม่ พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 30% ขึ้นไป ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทางเครื่องกลที่สำคัญ เครื่องจักรทางการเกษตร รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ ต่อเรือ
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนา
 • การผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และเนื้อหาจิดิทัล

นอกจากนั้น ถ้าบริษัท FDI ลงทุนในเขตที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมยากลำบาก หรือเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เขตเทคโนโลยีขั้นสูง เขตเศรษฐกิจ ก็จะได้รับการสนับสนุนการลงทุน

การยกเว้นและลดค่าเช่าที่ดิน

กฤษฎีกาฉบับที่  46/2014/ND-CP กำหนดเวลาได้รับการยกเว้นภาษีการเช่าที่ดิน เช่าหน้าน้ำในระหว่างการก่อสร้างพื้นฐานจะไม่เกิน 3 ปีนับจากวันมีประกาศการเช่าที่กิน เช่าหน้าน้ำ

ระยะเวลายกเว้นภาษีการเช่าที่ดิน เช่าหน้าน้ำหลังจากเวลาก่อสร้างพื้นฐานได้กำหนดในกฤษฎีกาฉบับที่ 46/2014/ND-CP ดังต่อไปนี้:

 • 03 ปีสำหรับโครงการที่อยู่ในรายการธุรกิจได้รับการสนับสนุนการลงทุนและสถานที่ผลิตใหม่เนื่องจากถูกย้ายที่ตามการวางแผนหรือจากปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
 • 07 ปีสำหรับโครงการลงทุนในเขตที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-สังคมที่ยากลำบาก

การยกเว้นและลดภาษี

Các doanh nghiệp được miễn, giảm thuế khi thuê đất công nghiệp tại Việt Nam

บริษัทต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีเมื่อเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม

บริษัทต่างๆ เมื่อเช่าที่ดินอุตสาหกรมในเวียดนามจะได้รับการสนับสนุนทางภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย 4 ระดับ รายละเอียดอ่านเพิ่มที่ มาตรา 13 เอกสารรวมฉบับ 22/VBHN-VPQH:

 • ใน 15 ที่ใช้อัตราภาษี 10% 
 • ใช้อัตราภาษี 10%
 • ใน 10 ปีใช้อัตราภาษี 20%
 • ใช้อัตราภาษี 20% สำหรับรายได้จาก People’s credit fund และสถาบันการเงินรายย่อย

สินค้าที่นำเข้าเพื่อสร้างทรัพย์สินถาวร วัตถุดิบ วัสดุและชิ้นส่วนนำเข้าเพื่อผลิตตามข้อกำหนดกฎหมายจะได้ยกเว้นภาษีนำเข้า 

Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm tiền thuê đất năm 2023

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมติฉบับ 25/2023/QD-TTg เกี่ยวกับเรื่องลดภาษีการเช่าที่ดินของปี 2023 เริ่มมีผลการใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 โดยประกาศลด 30% ค่าเช่าที่ที่ต้องจ่าย (ที่เกิดการเก็บค่าเช่า) ในปี 2023 สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัทที่เช่าที่ดินจากรัฐโดยตรงตามข้อกำหนด ตามสัญญาและใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินด้วยรูปแบบการจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี

ขั้นตอนการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสำหรับบริษัท FDI ในเวียดนาม

การเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเอกสารการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนามจะช่วยบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ได้รับผลพิจารณาอย่างเร็วที่สุดและไม่กระทบต่อความคืบหน้าในการลงทุน:

ขั้นตอนการเช่าที่ดินตามข้อกำหนดการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม

ขั้นตอนการเช่าที่ดินตามข้อกำหนดการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม

1 หาสถานที่ที่เหมาะสม

ปัจจัยบางประการที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกที่ตั้งโรงงาน ได้แก่:

 • การเชื่อมต่อทางจราจร: ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานต้องสะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
 • แหล่งวัตถุดิบ: โรงงานควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบเพื่อลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
 • แรงงาน: โรงงานควรตั้งอยู่ในเขตที่มีแหล่งแรงงานมากมายและมีความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการในการผลิต
 • ขั้นตอนการบริหาร: นักลงทุนมักจะเลือกท้องถิ่นที่มีขั้นตอนการบริหารแบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว (one – stop) อย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายหรือมีหน่วยงานส่งเสริมช่วยนักลงทุนดำเนินขั้นตอนเอกสารให้รวดเร็ว

2. การขอหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน

หนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินอุตสาหกรรม

a. ส่วนประกอบของเอกสาร

ก่อนดำเนินการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม นักลงทุนต้องเตรียมเอกสารที่ระบุไว้ในข้อที่ 1 มาตรา 3 หนังสือเวียนฉบับ 30/2014/TT-BTNMT ให้ครบถ้วน:

 • หนังสือยื่นขอเช่าที่ดินอุตสาหกรรม
 • สำเนาแผนที่ของพื้นที่หรือสำเนาการวัดขนาดพื้นที่ที่ได้ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (นักลงทุนสามารถติดต่อกรมทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม)
 • สำเนาใบหนังสือรับรองการลงทุนหรือเอกสารอนุญาตนโยบายการลงทุนที่ได้ออกโดยคณะบริหารนิคมอุตสาหกรรมพร้อมกับเอกสารอธิบายโครงการลงทุน
 • นอกจากนั้นจะต้องมีเอกสารแสดงเงินประกัน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือเอกสารเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการรักษาสิ่งแวดล้อม รายงานการเงินและใบยืนยันการให้สินเชื่อ…

b. สถานที่ยื่นเอกสาร/ หน่วยงานพิจารณา

คณะบริหารนิคมอุตสาหกรรม

c. ระยแวลาพิจารณาเอกสาร

ตามข้อกำหนด a ข้อที่ 1 และข้อที่ 4 มาตรา 61 กฤษฎีกาฉบับ 01/2017/ND-CP กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ไม่เกิน 20 วันโดยไม่รวมระยะเวลาเวนคืน ชดเชย กวาดล้างพื้นที่
 • สำหรับตำบลที่เป็นภูเขา เกาะ พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมยากลำบาก และพื้นที่ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมยากลำบากเป็นพิเศษ ระยะเวลาพิจารณาสำหรับขั้นตอนแต่ละประเภทที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 61 กฤษฎีกาฉบับ 01/2017/ND-CP จะได้เพิ่มเวลา 10 วันเป็น 30 วันยกเว้นขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง

d. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินได้กำหนดตามปณิธานของสภาประชาชนจังหวัด (แต่ละจังหวัดจะมีค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน) ในข้อค่าธรรมเนียม กฎหมายฉบับที่ 97/2015/QH13 ข้างล่างคือค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินสำหรับองค์กรในบางจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก

จังหวัด/เมืองค่าธรรมเนียมการขอครั้งแรกค่าธรรมเนียมการขอใหม่หน่วยข้อกำหนดทางกฎหมาย
  Ha Noi100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ 06/2020/NQ-HĐND
  Hai Phong150.00060.000ด่อง/ฉบับมติ 45/2018/NQ-HĐND, ปณิธาน11/2021/NQ-HĐND.
  Bac Ninh100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ 60/2017/NQ-HĐND 
 Bac Giang100.00030.000ด่อง/ฉบับมติ 33/2016/NQ-HĐND 
  Hung Yen100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ  292/2020/NQ-HĐND
  Binh Duong100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ  59/2016/QĐ-UBND
   Đong Nai100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ 09/2020/NQ-HĐND
  Ba Ria – Vung Tau100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ 61/2016/NQ-HĐND
  TP.HCM100.00020.000ด่อง/ฉบับมติ 124/2016/NQ-HĐND
  Đa Nang 100.00050.000ด่อง/ฉบับมติ 59/2016/NQ-HĐND

 

3. ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน

เอกสารที่ได้กำหนดไว้สำหรับการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับบริษัท FDI เมื่อดำเนินการขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนตามข้อกำหนดข้อ 1 มาตรา 33 กฎหมายการลงทุนฉบับปี 2020

อ่านเพิ่ม: ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม (อัปเดตปี 2023)

4. เซ็นสัญญาเช่าที่ดิน

หลังจากได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนนักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม บริษัทนี้จะเซ็นสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรม ในระหว่างขั้นตอนนี้ แต่ละฝ่ายจะดำเนินการจ่ายค่าเช่าตามความคืบหน้าและตามการส่งมอบที่ดิน

Ký hợp đồng thuê đất công nghiệp

5. การจ่ายค่าเช่าทีดิน

ทางรัฐบาลจะเก็บค่าเช่าที่ดินจากบริษัท FDI ที่เช่าที่ดินเป็นรายปีหรือเก็บครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการเช่าในกรณีบริษัทนั้นใช้ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการตามข้อกำหนด đ,e ข้อที่ 1 มาตรา 56 กฎหมายที่ดินฉบับ 2013 

 • ที่ดินที่ได้ใช้ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น ลงทุนทำการผลิตทางการเกษตร ปลูกป่า เลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตเกลือ
 • นอกจากนั้น ยังมีที่ดินเพื่อใช้ทำธุรกิจนอกการเกษตร สร้างโครงการสาธารณะด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โครงการลงทุนสร้างบ้านให้เช่า และสร้างโครงการเพื่อสังคมและอนาคต

ค่าเช่าที่ดินได้กำหนดเมื่อบริษัทเช่าที่ดินอุตสาหกรรมใน 2 กรณีต่อไปนี้:

 • เก็บค่าเช่าครั้งเดียวให้ตลอดระยะเวลาการเช่า (ข้อที่ 2 มาตรา 12 กฤษฎีกา 46/2014/ND-CP):
 • สำหรับที่ดินที่ไม่มีหน้าน้ำ

ค่าเช่าที่ดิน = พื้นที่ที่ต้องเสียค่าเช่า x ราคาเช่าต่อหน่วยสำหรับการเก็บค่าเช่าครั้งเดียวให้ตลอดระยะเวลาการเช่า

 • สำหรับพื้นที่ที่มีหน้าน้ำ

ค่าเช่าที่ดิน = พื้นที่ที่ต้องเสียค่าเช่า x ราคาเช่าต่อหน่วยที่มีหน้าน้ำสำหรับการเก็บค่าเช่าครั้งเดียวให้ตลอดระยะเวลาการเช่า

 • การเก็บค่าเช่ารายปี (ข้อที่ 1 มาตรา 4 กฤษฎีกา 46/2014/ND-CP)

ค่าเช่าที่ดิน = เปอร์เซ็นต์ (%) คุณด้วย (x) ราคาการเช่าที่ดิน

ข้อมูลรวบรวมมาจาก: กฎหมายที่ดินฉบับปี 2013 กฎหมายการลงทุนฉบับปี 2020 กฎหมายฉบับ 97/2015/QH13 กฤษฎีการฉบับ 01/2017/ND-CP
กฤษฎีกาฉบับ 46/2012/ND-CP กฤษฎีกาฉบับ 46/2014/ND-CP หนังสือเวียนฉบับ 30/2014/TT-BTNMT

อ่านเพิ่ม: สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

อ่านเพิ่ม: คำถามที่มักจะเจอเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม

แบ่งปัน