กระบวนการและขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในเวียดนามสำหรับผู้ลงทุน FDI – อัปเดตปี 2023

 

บทความต่อไปนี้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานสำหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งเนื้อหาบทความจะมีรายละเอียดตั้งแต่การศึกษาเลือกสถานที่ก่อสร้างโรงงานจนถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมและอัคคีภัย….

ขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในเวียดนาม

ขั้นตอนการขอใบรับรองจดทะเบียนการลงทุน

1 Dang ky dau tu th

ใบรับรองการลงทุนเป็นเงื่อนไขแรกเพื่อผู้ลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในเวียดนาม ดำเนินโครงการลงทุนอย่างถูกกฎหมายและมีสิทธิการใช้ที่ดิน เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในเวียดนาม

เอกสารเพื่อขอใบรับรองจดทะเบียนการลงทุน

 • หนังสือยื่นขอดำเนินโครงการลงทุน (ตามแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบรับรองการแต่งตั้งบริษัท
 • ใบเสนอโครงการลงทุน
 • สำเนาเอกสารต่างๆ ที่แสดงความสามารถด้านการเงินของผู้ลงทุน
 • เสนอความต้องการในการใช้ที่ดิน
 • อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ (ถ้ามี)
 • สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ BCC สำหรับโครงการลงทุนตามรูปแบบร่วมลงทุนธุรกิจ BCC

ยื่นเอกสารไปที่/หน่วยงานจัดการ

 • หลังจาก 15 วันนับจากวันยื่นเอกสารออนไลน์ผู้ลงทุนจะต้องยื่นเอกสารขอใบรับรองการลงทุนไปที่กรมวางแผนและการลงทุนใน

ระยะเวลาพิจารณาเอกสาร

10 วันนับจากวันยื่นเอกสารครบและถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี

บางโครงการพิเศษ ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เช่น โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โครงการมีเงินลงทุนจาก 5000 พันล้านขึ้นไป โครงการใช้เทคโนโลยีที่จำกัดการถ่ายโอน…จะไม่ทำขั้นตอนขอใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนแต่จะต้องขอความเห็นชอบบนนโยบายของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด 

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ แต่งตั้งบริษัทในเวียดนาม

2 Dang ky kinh doanh th

ถ้าหากผู้ลงทุนอยากดำเนินขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานผลิตที่มีการลงทุนจากต่างประเทศผู้ลงทุนจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัท แต่งตั้งบริษัทในเวียดนามเพื่อมีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้อง ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบพร้อมกับการมีสิทธิและการคุ้มครอลตามกฎหมายของเวียดนาม

เอกสารการจดทะเบียนแต่งตั้งบริษัท

 • ใบยื่นขอการจดทะเบียนบริษัท (ตามแบบฟอร์ม)
 • ร่างกฎบัตรของบริษัท
 • รายชื่อสมาชิกสำหรับบริษัทจำกัดสองสมาชิก/ รายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทร่วมทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบรับรองการแต่งตั้งหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงสถานะทางกฎหมาย
 • ประกาศการร่วมทุนและประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร รายชื่อผู้แทนที่ได้มอบอำนาจ
 • ใบรับรองจดทะเบียนการลงทุน

ยื่นเอกสารไปที่/หน่วยงานจัดการ

 • ยื่นเอกสารไปที่กรมวางแผนและการลงทุนของจังหวัดที่ตั้งสาขาใหญ่ของบริษัท

ระยะเวลาพจารณาเอกสาร

3 วันนับจากวันยื่นเอกสารครบและถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

100.000 vnd/ครั้ง

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนการแต่งตั้งบริษัทในเวียดนามสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ขั้นตอนเกี่ยวกับที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน

3 Xay dung trong KCN vs Ngoai KCN TH

เมื่ออยากสร้างโรงงาน อาคารผลิตในเขตอุตสาหกรรมผู้ลงทุนต้องดำเนินขั้นตอนการเช่าที่ดินกับคณะบริหารเขตอุตสาหกรรม ในกรณีผู้ลงทุนอยากสร้างอาคารผลิตอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม (ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินเพื่อทำเกษตร) ผู้ลงทุนจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน

ขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรม

เอกสารเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
 • เอกสารการเช่าที่ดิน
 • สัญญาวางเงินมัดจำเพื่อจองที่ดิน
 • สัญญาการให้เช่าที่ดินอย่างเป็นทางการกับผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม

เมื่อเช่าทิดินในเขตอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมจะรับผิดชอบขั้นตอนทั้งหมดในการขอใบรับรองสิทธิใช้ที่ดินให้กับผู้ลงทุน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อผู้ลงทุนมีเวลาเตรียมเอกสารและแผนต่างๆ เพื่อขออนุญาตการลงทุนในเวียดนาม

ขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรม

ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินเพื่อทำเกษตรจะไม่ได้รับอนุญาตสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ลงทุนต้องดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน

เอกสารขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน
 • หนังสือจดทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงที่ดินและทรัพย์สินติดอยู่กับที่ดิน (ตามแบบฟอร์ม)
 • ใบรับรองสิทธิใช้ที่ดิน
ยื่นเอกสารไปที่/ หน่วยงานจัดการ

หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่ใช้ที่ดิน

ระยะเวลาจัดการ

ไม่เกิน 15 วัน

ขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานและขั้นตอนการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานและมีสิทธิใข้อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแล้วผู้ลงทุนจะดำเนินขั้นตอนเลือกผู้รับเหมาให้เหมาะสมเพื่อทำการออกแบบ-ก่อสร้าง

เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการขออนุญาตต่อไปนี้ ผู้ลงทุนควรดำเนินการหลังจากที่เลือกผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดและมีแผนการออกแบบทางเทคนิคขั้นสุดท้ายเท่านั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพในเวียดนามสามารถช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนบริษัทในการดำเนินขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง ขั้นตอนการเปิดโรงงานผลิตได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รับรองความถูกต้องตามกฎหมายและรับรองคุรภาพการก่อสร้าง

ขั้นตอนการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นตอนพื้นฐานเพื่อบริษัทได้ขอใบอนุญาตการก่อสร้างและตรวจรับโครงการเพื่อนำมาใช้งาน ในขั้นตอนการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ จะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รับรองบริษัทมีมาตรการจัดการบริหารการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในค่าที่ได้อนุญาตของมาตรฐานเวียดนาม

ขั้นตอนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมในเวียดนามแบ่งเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทการผลิตและขนาดของโรงงาน รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ĐTM) แผนการรักษาสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

4 Danh gia tac dong mt th

โครงการที่พิเศษ (ผลิต clinker ผลิตกระเบื้อง…) ที่ได้กำหนดอยู่ในกลุ่ม I และบางโครงการอยู่ในกลุ่ม II ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดผลกระทบขั้นสูงต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี 2020…จะต้องขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ĐTM)

เอกสาร ĐTM
 • ใยยื่นขอตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 01 ฉบับ (ตามแบบฟอร์ม)
 • รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 07 ฉบับ
 • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้หรือรายงานโครงการลงทุน 01 ฉบับ
ยื่นเอกสารไปที่/หน่วยงานจัดการ

คณะกรรมการประชาชนจังหวัด กรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยืนยันแผนรักษาสิ่งแวดล้อม

5 Ke hoach bvmt th

โครงการที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจำนวนน้อย ปริมาณน้ำเสียจาก 20-500 ลบ.ม/วันหรือของเสียจาก 1-10 ตัน/วัน หรือปล่อยก๊าชเสียจาก 5.000-20.000 ลบ.ม/ชั่วโมง ในขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานจำเป็นต้องยืนยันแผนการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไม่ต้องจัดทำ DTM

ขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

6 GPMT th

ยกเว้นโครงการอยู่ในกลุ่มที่ IV ที่ไม่มีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามกฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 โครงการทั้งหมดต้องขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารเพื่อขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
 • หนังสือยื่นขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม)
 • รายงานการเสนอขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารทางกฎหมายและข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ของโครงการลงทุน 
ยื่นเอกสารไปที่/หน่วยงานจัดการ

กรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประชาชนจังหวัดหรือคณะกรรมการประชาชนอำเภอ

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานและเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้วบริษัทต้องรายงานผลการทดลองใช้ระบบกำจัดของเสียและส่งผลไปยังหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพื่อตรวจสอบ ยืนยันก่อนนำโครงการมาใช้งานอย่างเป็นทางการ

ขอใบอนุญาตด้านอัคคถีภัย

ขั้นตอนการขออนุญาตด้านอัคคีภัยเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมากของขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานเพื่อพิจารณาว่าโครงการผ่านเงื่อนไขการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายและสามารถรับใบอนุญาตก่อสร้างได้

เอกสารขอตรวจสอบประเมินการออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

7 PCCC 1 th

 • หนังสือขอพิจารณาและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัยของผู้ลงทุน (ตามแบบฟอร์ม)
 • ใบรับรองจดทะเบียนการลงทุน
 • ใบรับรองผ่านเงื่อนไขเพื่อทำธุรกิจและให้บริการด้านอัคคีภัยของหน่วยงานแนะนำระบบอัคคีภัย
 • แบบและคำอธิบายการออกแบบพื้นฐานแสดงเนื้อหาตามกำหนดเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ประเมินค่าใช้จ่ายการสร้างโครงการ
 • แบบและคำอธิบายแบบทางเทคนิคหรือแบบหน้างานแสดงเนื้อหาที่กำหนดของระบบอัคคีภัย เอกสารออกแบบต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน 06:2020 และ 06:2022/BXD เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ

เอกสารการตรวจรับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

8 PCCC th

 • สำเนาเอกสารตรวจประเมินการออกแบบระบบอัคคีภัยที่ได้ประทับตราของหน่วยงานตำรวจดับเพลิง
 • สำเนาใบรับรองการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบอัคคีภัย
 • วิธีการทอสอบ ตรวจรับแต่ละส่วนและตรวจรับทั้งหมดของระบบอัคคีภัย
 • แบบหลังจากจัดทำระบบอัคคีภัยและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเอกสารการออกบบผ่านการตรวจประเมินของตำรวจ
 • เอกสาร ขั้นตอนแนะนำการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบอัคคีภัย
 • หนังสือตรวจรับแต่ละรายการและแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบอัคคีภัย
 • สำเนาใบรับรองผ่านเงื่อนไขการทำธุรกิจและให้บริการด้านอัคคีภัยของหน่วยงานแนะนำ (ถ้ามี) หน่วยงานติดตั้งระบบอัคคีภัย

เอกสารขอใบอนุญาตด้านอัคคีภัย

9 PCCC th

 • ใบยื่นขอ ใบรับรองผ่านเงื่อนไขด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย (ตามแบบฟอร์ม)
 • สำเนาที่ประทับตราของใบรับรองอำนาจด้านอัคคีภัย หนังสือตรวจรับระบบอัคคีภัย
 • รายการอุปกรณ์ของระบบอัคคีภัยและอุปกรณ์กู้ภัยที่จัดทำ (ตามแบบฟอร์ม)
 • อุปกรณ์ดับเพลิง
 • หนังสือประกาศแต่งตั้งคณะป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรรวมถึงรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัคคีภัย

ยื่นเอกสารไปที่/หน่วยงานจัดการ

กรมตำรวจดับเพลิงหรือแผนกดับเพลิงของหนวยงานตำรวจจังหวัด

ระยะเวลาจัดการ

15-20 วันขึ้นอยู่สภาพจริง

ค่าธรรมเนียม

อย่างน้อย 500.000vnd/โครงการ มากสุด 150.000.000/โครงการ

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

10 GPXD Recovered th

ใบอนุญาตก่อสร้างเป็นขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงาน รับรองโครงการของโรงงานปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายเวียดนาม ถ้าไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างผู้ลงทุนอาจจะถูกสั่งรื้อโครงการ ไม่ได้รับการตรวจรับและไม่สามารถนำโครงการมาทำการผลิตอย่างถูกต้อง

เอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน:

 • หนังสือยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารผลิตและโรงงานตามแบบฟอร์ม
 • เอกสารการลงทุน จดทะเบียนการทำธุรกิจของผู้ลงทุน
 • เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน (สัญญาเช่าที่ดิน เช่าอาคารผลิตหรือใบรับรองสิทธิใช้ที่ดิน…)
 • หนังสือประกาศอนุมัติโครงการ ประกาศการลงทุน
 • หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้าง แบบพื้นฐานที่ได้ประทับตรา (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงความสามารถ ประสบการณ์ขององค์กรออกแบบ
 • แบบก่อสร้างที่จัดทำหลังจากแบบพื้นฐานผ่านการตรวจประเมิน
 • ใบรับรองการตรวจประเมินการออกแบบระบบอัคคีภันและแบบระบบอัคคีภัยที่ผ่านการตรวจประเมิน
 • ใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมหรือเอกสารจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมของโครงการ
 • ใบแนะนำการยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารไปที่/หน่วยงานจัดการ

ส่วนใหญ่โรงงานและอาคารผลิตขนาดปานกลางอยู่ในกลุ่ม III หรือกลุ่ม IV หน่วยงานออกใบอนุญาตคือคณะกรรมการประชาชนอำเภอและคณะบริหารเขตอุตสาหกรรม
โรงงานและอาคารผลิตอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตพิเศษ ขนาดใหญ่ เป็นโครงการในกลุ่ม II หน่วยงานออกใบรับรองการก่อสร้างคือคณะกรรมการประชาชนจังหวัด

ระยะเวลาจัดการเอกสาร:

ไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันยื่นเอกสารครบและถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละท้องถิ่น

ดูเพิ่ม: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

หลังจากได้รับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตระบบอัคคีภัยและใบอนุญาตก่อสร้างผู้ลงทุนและผู้รับเหมามีหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้างและติดตั้งโครงการ ทำการตรวจรับโครงการกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามใบขออนุญาตที่ได้รับ จากจั้นโครงการถึงจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ที่ไหนมีกองดินอสังริมทรัพย์อุตสาหกรรมพัฒนามากที่สุดเพื่อก่อสร้างโรงงาน

จากข้อมูลของ Vietnam Association of Realtors (VARS) 5 จังหวัดอันดับแรกที่มีเขตอุตสาหกรรมกำลังดำเนินเยอะที่สุดของประเทศคือจังหวัด Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An และ Bac Ninh

11 Quy dat du kien kcn 2031 2050 th

ที่มา: กระทรวงวางแผนและการลงทุน ตามร่างแผนแต่ละจังหวัดช่วงปี 2021=2030 วิศัยทัศน์ถึงปี 2050 Hung Yen เป็นจังหวัดที่มีกองดินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศด้วยจำนวน 15.798 เฮกตาร์ พร้อมกับการมีนโยบายสนับสนุนมากมายให้กับผู้ลงทุนเมื่อดำเนินขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในจังหวัดนี้

12 Top 5 tinh co nhieu KCN nhat ca nuoc th

ที่มา: ร่างแผนแต่ละจังหวัดในข่วงปี 2021-2030 ด้วยประสบการณ์ 15 ทำงานในด้านก่อสร้างอุตสาหกรรม เคยเป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ-ก่อสร้างหลายๆ โรงงาน FDI ที่ทำการผลิตหลายประเภทในหลายเขตอุตสาหกรรมใหญ่ในเวียดนาม DELCO จึงมีความรู้และสามารถให้คำแนะนำ ช่วยสนับสนุนผู้ลงทุนในการดำเนินขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานเพื่อรับรองโครงการได้นำมาใช้งานอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของเวียดนาม

— ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO®. — 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!