ขั้นตอนการแต่งตั้งและก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม - Delco Construction

ขั้นตอนการแต่งตั้งและก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

เพื่อแต่งตั้งโรงงานและดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานในเวียดนามอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติขั้นตอนดังต่อไปนี้: จดทะเบียนการลงทุน จดทะเบียนบริษัท เช่าที่ดิน ขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ขอใบอนุญาตด้านอัคคีภัย ขอใบอานุญาตการก่อสร้าง….

ขั้นตอนการแต่งตั้งบริษัทและเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนาม

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน

ผู้ลงทุนขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนตามคำแนะนำของกฏหมานแห่งการลงทุน 2022 เอกสารได้แก่: 

 • หนังสือเสนอขอดำเนินการโครงการลงทุน (ตามแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัติรประจำตัวประชาชน; สำเนาหนังสือรับรองการแต่งตั้งหรือเอกสารยืนยันถานะทางกฏหมาย
 • สำเนาเอกสารพิสูจน์ความสามารถด้านการเงินของผู้ลงทุน
 • เสนอความต้องการใช้ที่ดิน
 • อาธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ถ้ามี)
 • สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract : BCC) ของโครงการลงทุนตามแบบฟอร์มของสัญญา BCC

ผู้ลงทุนต่างชาติก่อนยื่นขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนจะต้องประกาศออนไลน์บนระบบข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับการลงทุนตามที่อยู่ http://fdi.gov.vn.

บางโครงการที่พิเศษ ขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โครงการที่มีทุนตั้งแต่ 5000 พันล้านด่องขึ้นไป โครงการใช้เทคโนโลยีที่ถูกจำกัดการถ่ายโอน…จะไม่ทำขั้นตอนขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนแต่จะบังคับต้องขอความเห็นชอบกับนโยบายการลงทุนจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท แต่งตั้งบริษัทในเวียดนาม

ผู้ลงทุนเตรียมเอกสาร 01 ชุด ได้แก่:

 • หนังสือยื่นขอจดทะเบียนบริษัท (ตามแบบฟอร์ม)
 • ร่างของกฏบัติขององค์กร
 • รายชื่อสมาชิกสำหรับบริษัทจำกัดสองสมชิก รายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทร่วมทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบรับรองการแต่งตั้งหรือเอกสารบยืนยันถานะทางกฏหมาย
 • หนังสือประกาศการร่วมทุนและแต่งตั้งผู้บริหาร รายชื่อตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน

ดูเพิ่ม: ขั้นตอนการแต่งตั้งบริษัทให้กับผู้ลงทุนต่างชาติ

ขั้นตอนดำเนินการสำหรับที่ดินอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการเช่าที่ดินอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมจะได้อนุมัติก่อสร้างบนที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ที่ดินเพื่อการผลิตและประกอบธุรกิจ ที่ดินเพื่อผลิตวัตสดุก่อสร้าง ขุดแร่ ทำบริการนอกเหนือจากภาคเกษตร …เท่านั้น

เช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม

ขึ้นอยู่กับยโยบายของเขตอุตสาหกรรม กลุ่มเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกแต่ละแห่งที่จะมีข้อกำหนดและขั้นตอนที่แตกต่างกัน หลักๆ ก็จะมี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: จัดทำเอกสารเช่าที่ดิน; เซ็นสัญญามัดจำเพื่อจองที่ดิน ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนเพื่อผู้ลงทุนมีเวลาเตรียมแบบบันทึก เอกสาร และแผนเพื่อยื่นขออนุญาตการลงทุนในเวียดนาม

ขั้นตอนที่ 2: หน่วยงานที่มีอำนาจจะพิจารณาเอกสาร  แนะนำการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต ส่งมอบที่ดินให้เช่า

ขั้นตอนที่ 3: เซ็นสัญญาให้เช่าที่ดินอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนที่ 4: ผู้ลงทุนจ่ายจำนวนเงินที่เหลือ

เช่าที่ดินที่นอกเขตอุตสาหกรรม

ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินเพื่อทำการเกษตรไม่อยู่ในเครือข่ายได้อนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม กรณีผู้ลงทุนอยากจะสร้างโรงงานบนพื้นที่เหล่านี้จะจำเป็นต้องยื่นขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน

ขั้นตอนที่อ1: จัดเตรียมและส่งเอกสารให้กับหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีที่ดินจะใช้ เอกสารได้แก่:

 • หนังสือขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน (ตามแบบฟอร์ม)
 • หนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน

ขั้นตอนที่ 2: จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินจากหน่วยงานภาษี

ขั้นตอนที่ 3: รับประกาศอนุญาตการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนการลงทุน แต่งตั้งบริษัทในเวียดนาม เช่าที่ดินอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนจะเลือกผู้รับเหมาเพื่อออกแบบและดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการดังต่อไปนี้ที่ผู้ลงทุนควรทำหลังจากเลือกผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุด มีแผนการออกแบบทางเทคนิคถึงขั้นสุดท้ายเพื่อทำเอกสารยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง นอกจากนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพในเวียดนามก็สามารถให้คำแนะนำ ช่วยผู้ลงทุนดำเนินการขั้นตอนขออนุญาตการก่อสร้างได้รวดเร็ว ถูกต้องตามกฏหมายและคุณภาพการก่อสร้างในอนาคต

ขั้นตอนการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการขนาดใหญ่ มีระบบบำบัดน้ำเสีย มลพิษ…ที่มีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ…จะจำเป็นต้องทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำแผนการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อขอในอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการที่อยู่ในประเภทการผลิต การทำธุรกิจ ทำบริการด้วยขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงจะปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีกำลังการผลิตน้อยกว้า 50.000 ตันผลิตภัณฑ์/ปี; โรงงานทำขนมที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 20.000 ตัน/ปี; โรงงานผลิตน้ำมัน น้ำตาล นมที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 10.000ตัน/ปี; โครงการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 5000 ตัน/ปี….ไม่อยู่ในเครือข่ายต้องขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการเหล่านี้ ผู้ลงทุนจะแค่ดำเนินการขั้นตอนขอยืนยันแผนการรักษาสิ่งแวดล้อมและขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (DTM)

เอกสารเพื่อตรวจสอบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม :
 • หนังสือเสนอขอตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม) 01 ฉบับ
 • รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 07 ฉบับ
 • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือรายงานโครงการลงทุน 01 ฉบับ
เอกสารยื่นขออนุมัติหลังจากตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน:
 • หนังสือเสนอขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 01 ฉบับ
 • รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์เพื่อใส่เป็นเล่ม มีการลงนามของผู้ลงทุนโครงการในแต่ละหน้าของรายงาน
เอกสารยืนยันแผนการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • แผนการรักษาสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม) 03 ฉบับ
 • รายงานการลงทุน หรือแผนการผลิต แผนการทำธุรกิจ แผนการทำบริการ 01 ฉบับ
เอกสารขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
 • หนังสือเสนอขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม)
 • รายงานเสนอขอใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารทางกฏหมายและเทคนิคอื่นๆ ของโครงการลงทุน

ขออนุมัติใบอนุญาตระบบอัคคีภัย

เอกสารเพื่อขอตรวจการออกแบบระบบอัคคีภัย ได้แก่:

 • หนังสือขอพิจารณา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยของผู้ลงทุน (ตามแบบฟอร์ม)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน
 • หนังสือรับรองมีเงื่อนไขเพียงพอเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านอัคคีภัยของหน่วยงานให้คำปรึกษาการออกแบบระบบอัคคีภัย
 • แบบพิมพ์เขียวและการนำเสนอการออกแบบพื้นฐานที่แสดงความต้องการของระบบอัคคีภัย
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโครงการ
 • แบบพิมพ์เขียวและการนำเสนอการออกแบบเทคนิคหรือแบบพิมพ์เขียวเพื่อดำเนินการที่แสดงความต้องการเกี่ยวกับระบบอัคคีภัย

เอกสารตรวจรับระบบอัคคีภัย ได้แก่:

 • สำเนาเอกสารตรวจสอบแบบของระบบอัคคีภัยที่ได้ประทับตราของตำรวจดับเพลิง
 • สำเนาใบรับรองการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง
 • หนังสือการทดสอบ ตรวจรับแต่ละส่วนและตรวจรับทั้งหมดของระบบดับเพลิง
 • แบบพิมพ์เขียวสุดท้ายยืนยันระบบดับเพลิงและระบบที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเอกสารออกแบบที่เคยได้รับการอนุมัติ
 • เอกสาร คู่มือขั้นตอนการใช้งานและซ่การอมบำรุงอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
 • หนังสือตรวจรับการเสร็จสิ้นของระบบและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง
 • สำเนาหนังสือรับรองมีเงื่อนไขเพียงพอเพื่อประกอบธุรกิจบริการของหน่วยงานให้คำปรึกษาและควบคุม (ถ้ามี) และหน่วยงานติดตั้งระบบดังเพลิง

เอกสารเสนอขอใบรับรองระบบอัคคีภัน ได้แก่:

 • หนังสือเสนอขอ “ใบรับรองมีเงื่อนไขเพียงพอเกี่ยวกับระบบอัคคีภัย” (ตามแบบฟอร์ม)
 • สำเนาที่มีประทับตรายืนยันความถูกต้องของใบรับรองอำนาจเกี่ยวกับอัคคีภัย หนังสือตรวจรับระบบอัคคีภัย
 • รายการอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบอัคคีภัยและเครื่องมือช่วยชีวิตที่ได้ติดตั้งไปแล้ว (ตามแบบฟอร์ม)
 • แผนการตอบสนองเหตุไฟไหม้
 • หนังสือประกาศการแต่งตั้งกลุ่มดับเพลิงขององค์กรรวมทั้งรายชื่อสมิชาชิกที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการก่อสร้าง

เอกสารยื่นขอใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงาน ได้แก่:

 • หนังสือเสนอขอใบอนุญาตการก่อสร้าง (ตามแบบฟอร์ม)
 • เอกสารพิสูจน์สิทธิการใช้ที่ดิน
 • หนังสือประกาศอนุมัติโครงการลงทุน
 • หนังสือรับรองการตรวจรับการออกแบบเกี่ยวกับระบบอัคคีภัย
 • เอกสารผลการปฏิบัติสอดคล้องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • แบบพิมพ์เขียวการออกแบบการก่อสร้าง 2 ฉบับ

ดูเพิ่ม: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

หลังจากได้ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเกี่ยวกับอัคคีภัยและใบอนุญาตการก่อสร้างแล้ว ผู้ลงทุนและผู้รับเหมามีหน้าที่ก่อสร้างและติดตั้งโครงการ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและตรวจรับโครงการกับอน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตที่ได้ประกาศ โรงงานถึงจะได้อนุญาตดำเนินการผลิต

นอกจากข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารแล้ว แต่ละเขตอุตสาหกรรมจะมีนโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติมในการขอใบอนุญาต ผู้ลงทุนควรศึกษาอย่างละเอียดข้อกำหนดในเขตอุตสาหกรรม ท้องถิ่นที่จะตั้งโรงงานผลิต ปฏิบัติอย่างจริงๆ จังๆ ข้อกำหนดเพื่อประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยประสบการณ์มา 15 ปีในการก่อสร้างอุตสาหกรรม เคยเป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างและติดตั้งหลายๆ โรงงาน FDI กับการผลิตหลายๆ ประเภทที่แตกต่างกันในหลายๆ เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเวียดนาม DELCO จึงมีความรู้และสามารถแนะนำ ช่วยผู้ลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมาย รับรองนำโครงการมาใช้งานอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฏหมายเวียดนาม

แบ่งปัน

error: Content is protected !!