ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

กฎหมายการก่อสร้างของเวียดนามและพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หนังสือเวียนแนวทาง พร้อมกับเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ตามนั้น ข้อกำหนดจะรวมถึงเงื่อนไขการจัดตั้ง วิธีการดำเนินการ เงื่อนไขการลงนามในสัญญา ฯลฯ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเวียดนาม:

ข้อกำหนดด้านฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ

ผู้รับเหมาต้องแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายโดยมีคณะผู้บริหารที่มีใบอนุญาติปฏิบัติงาน เอกสารการจดทะเบียนแต่งตั้งสถานประกอบการและใบจดทะเบียนทำธุรกิจในสาขาที่เหมาะสม มีจำนวนพนักงานเพียงพอตามที่จำเป็น มีทุนจดทะเบียนเพียงพอรับรองเงื่อนไขเพื่อบริษัทดำเนินงาน.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถในการก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องมีใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างถึงจะได้เข้าร่วมในการประมูลและดำเนินการก่อสร้าง ใบรับรองเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงความสามารถในงานต่างๆ ได้แก่ความสามารถในการให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง การก่อสร้าง ฯลฯ ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 10 ปีตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ตามพระราชกฤษฎีกา 59/2015/ND-CP เกี่ยวกับการบริหารโครงการลงทุนก่อสร้าง และพระราชกฤษฎีกา 100/2561/ND-CP เกี่ยวกับเงื่อนไขการทำธุรกิจในการบริหารรัฐ)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาทั่วไปต้องรับผิดชอบงานของตนเอง ได้แก่การปฏิบัติความรับผิดชอบตามกำหนดของสัญญา ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและความรับผิดชอบในการรับประกัน

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการรับรองสิทธิและภาระผูกพันของผู้รับเหมาทั่วไปเมื่อลงนามในสัญญาร่วมมือกับผู้ลงทุน ผู้รับเหมาทั่วไปที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเป็นพันธมิตรที่มีเชื่อเสียง มีความรับผิดชอบ และน่าเชื่อถือได้ เมื่อเลือกบริษัทก่อสร้างนักลงทุนต้องพิจารณาเพื่อเลือกพันธมิตรที่เหมาะที่สุด

แรงงานเวียดนามและญี่ปุ่นต่างกันอย่างไร

ปัจจัยช่วยหาผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ ในเวียดนาม

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ:

error: Content is protected !!