giam sat quan ly chat luong xay dung

ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของงาน…
เพราะเคยดำเนินโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการมาก่อน Delco จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างตลอดจนการบริหารบุคลากรด้านเทคนิค ในตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา ควบคุม – บริหารคุณภาพการก่อสร้าง Delco ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ควบคุมแต่ละรายการของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพของโรงงานที่สมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาต่อลงทุน

Delco ใช้กระบวนการควบคุมดูแล – บริหารคุณภาพการก่อสร้างโครงดารตาม PDCA ในระบบ ISO 9001 และ 14001

กระบวนการควบคุมดูแล– บริหารคุณภาพ – (QC)
โครงการของ DELCO

bg ke hoach qc
Lap ke hoach qc

วางแผน (PLAN)

วางแผนและกำหนดรายการที่ต้องตรวจสอบคุณภาพตาม checklist ควบคุมการก่อสร้าง checklist แสดงแต่ละรายการ แผนการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างชัดเจน เพื่อจะดำเนินการตามลำดับ หลีกเลี่ยงการละเว้นรายการเล็กๆ และในขณะเดียวกันก็ให้รายละเอียดวิธีการประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีความเที่ยงธรรม

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ (DO)

ดำเนินการประเมินและตรวจสอบคุณภาพแต่ละรายการของงานก่อสร้างที่ไซต์งานตาม checklist ทำเครื่องหมาย ถ่ายรูปข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้คุณภาพ (ถ้ามี) ประชุมหารือแนวทางแก้ไขและดำเนินการแก้ไข

delc giam sat chat luong p
delco giam sat chat luong mb
bg kiem tra qc 2
kiem tra qc 1

ตรวจสอบหลังจากการแก้ไข(CHECK)

ตรวจสอบรายการที่ได้รับการแก้ไข วัดและประเมินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นหรือยัง เมื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพการก่อสร้างยืนยันว่าตรงตามข้อกำหนด บุคคลที่รับผิดชอบสามารถยุติงานได้

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง(ACTION)

หลังจากทำงานตามที่กำหนดเสร็จแล้ว คณะกรรมการกำกับและวิศวกรทั้งหมดจะจัดประชุมกันเพื่อสรุปประสบการณ์และเสนอการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดซ้ำ และเพิ่มคุณภาพการทำงาน ลดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดสำหรับงานที่คล้ายคลึงกันในโครงการอื่นๆ

hop cai tien qc
hop cai tien qc 2

โดยการใช้วงจรนี้อย่างเคร่งครัด DELCO ค่อยๆ ปรับคุณภาพการก่อสร้างแต่ละรายการในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ลดอัตราความผิดพลาด และยังคงเพิ่มผลผลิต ความแม่นยำในโครงการต่อ ๆไปเพื่อนำคุณภาพสูงสุดมาให้กับโครงการ