โครงสร้างพื้นฐานด้านจราจรพัฒนาและสะดวก – ปัจจัยดึงดูดผู้ลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

ด้วยพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ได้ลงทุนอย่างเป็นระบบรวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนการค้ากับเขตเศรษฐกิจใหญ่ เช่น กัมพูชา เมืองโฮจิมินห์การสร้างโรงงานในจังหวัด Long An กำลังดึงดูดการลงทุนมากมายด้วยจำนวน 1200 โครงการ FDI ที่มาจากผู้ลงทุนทั่วโลก

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด Long An

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษ

จังหวัด Long An มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทางเหนือ อยู่ติดกับประเทศกัมพูชา

ทางใต้: ติดกับจังหวัด Tien Giang

ทางตะวันออก: ติดกับเหมืองโฮจิมินห์และจังหวัด Tay Ninh

ทางตะวันตก: ติดกับจังหวัด Dong Thap

จังหวัด Long An มีเส้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชายาว 137,7 กิโลเมตร ซึ่งเป็นความสะดวกต่อผู้ลงทุนในการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศกัมพูชาผ่านประตูชายแดน Binh Hiep และพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจทางทะเล บริการท่าเรือ โลจิสติกส์ บริการด้านนำเข้าและส่งออกผ่านทางปากแม่น้ำ Soai Rap ที่ไปสู่ทะเลตะวันออกที่มีท่าเรือนานาชาติ Long An

จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดชั้นนำในการดึงดูดการลงทุน FDI ของประเทศและมีเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเหมาะสมให้กับผู้ลงทุนที่จะเข้ามาสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด Long An เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญและมีพื้นฐานทางโลจิสติกส์ที่ได้ลงทุนอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้า จังหวัด Long An จึงดึงดูดผู้ลงทุน FDI ในด้านอุตสาหกรรมพัฒนาเมือง การค้าบริการ การท่องเที่ยว การเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หลายๆ บริษัท FDI ขนาดใหญ่ได้เลือกลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Long An เช่น Lotte, Coca-Cola, Kyouwa…

สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด Long An ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2023

สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด Long An ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2023 มีแนวโน้มที่ดีมาก: จังหวัดยังคงเป็นผู้นำในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในด้านดึงดูดการลงทุนการแต่งตั้งบริษัด้วยจำนวนบริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งใหม่มากถึง 801 บริษัท (เพิ่ม 5,8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) และจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนไว้ 9.391 พันล้านด่อง

ปัจจุบัน จังหวัด Long An  ได้รับเกือบ 1.200 โครงการ FDI ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนไว้ประมาณ 10,5 พันล้าดอลลาร์สหรัฐ ผู้ลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Long An มาจาก 40 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ในนั้นต้องพูดถึง สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทยในนั้น ผู้ลงทุนญี่ปุ่นมี 138 โครงการด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 767 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 7,3% จำนวนเงินลงทุน FDI ทั้งหมดของจังหวัด

เกี่ยวกับขนาดทางเศรษฐกิจ จังหวัด Long An เป็นผู้นำของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 13% ของขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาค; โครงสร้างเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRDP) ของจังหวัดในช่วง 6 เดือนแรกเติบโตประมาณ 3,43%

การสร้างโรงงานในจังหวัด Long An กำลังดึงดูดการลงทุน FDI จำนวนมาก ด้วย 1.200 โครงการ FDI ที่มาจากผู้ลงทุนสิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย

ถึงปี 2030 จังหวัด Long An มุ่งมั่นที่จะให้ GDP เฉลี่ย/หัวสูงถึง 172 ล้านด่อง/ปี (ประมาณ 8.000 ดอลลาร์สหรัฐ); สัดส่วนของภาคส่วนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการในโครงสร้าง GDP คิดเป็น 7%, 48%, 45% ตามลำดับ; จ่ายเข้างบประมาณของรัฐคิดเป็น 10,8% GDP; ความสามารถระดมเงินลงทุนจากงบประมาณของรัฐคิดเป็น 29,6% การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ 9,0-9,5%/ปี

โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุตสาหกรรม ขนาดเศรษฐกิจในปี 2030 จะสูงกว่าปี 2021 2-2,5 เท่า มุ่งมั่นที่จะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของภาคใต้เพื่อดึงดูดการสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด Long An 

โครงสร้างพื้นฐานด้านจราจรพัฒนาและสะดวกต่อการค้า

โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดได้ลงทุนสร้างสมบูรณ์ เชื่อมโยงเขตอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมกับท่าเรือต่างๆ; เชื่อมโยงระหว่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับเมืองโฮจิมินห์และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นฐานด้านจราจรมีความสะดวกต่อการขนส่งสินค้า ลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุนเมื่อเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

ทางบก

ทางหลวงต่างๆ เช่น ทางหลวง 1A ที่มีความยาว 30กิโลเมตร ทางหลวง 62 ทางหลวง 50 ทางหลวง N2 ถนนจังหวัดหมายเลข 10 ทางด่วนโฮจิมินห์ – Trung Luong ถนนจังหวัด (DT) 830, DT823, DT824, DT825, DT826, DT826B…เชื่อนโยงระหว่างอำเภอ: Duc Hoa, Ben Luc, Can Duoc, Can Giuoc

ถนนต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างเขตอุตสาหกรรมใน Long An ไปเมืองโฮจิมินห์ได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างเสมอเพื่อรับรองสามารถขนส่งสินค้าโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีน้ำหนักมากไปถึงท่าเรือและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งระบบถนนต่างๆ ในจังหวัดมีความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้า ช่วยลดค่าขนส่งและดึงดูดผู้ลงทุนมาสร้างโรงงานมนจังหวัด Long An

ทางน้ำ

เส้นทางจราจรต่างๆ เช่น แม่น้ำ Vam Co Dong แม่น้ำ Vam Co Tay แม่น้ำ Rach Cat (แม่น้ำ Can Giuoc) สะดวกในการเชื่อมโยงกับทางน้ำที่สำคัญ เช่น: โฮจิมินห์ – Ca Mau, โฮจมินห์ – Tay Ninh

ขนส่งทางน้ำทุกชนิดที่เกิน 100ตัน สามารถไปตามแม่น้ำ Rach Phuoc, Duong Van Duong, Tra Cu, Kinh Xang แม่น้ำ Ban Luc แม่น้ำ Rach Cat…ไปจากจังหวัดทางตะวันตกถึงโฮจิมินห์ ท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น ท่าเรือนานาชาติ Long An ท่าเรือBourbon ท่าเรือ Hoang Tuan…

ในปี 2023 ท่าเรือนานาชาติ Long An เชื่อมโยงกับท่าเรือ  7 ท่าอย่างเป็นทางการและดำเนินการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยสร้างเงื่อนไขที่สะดวกต่อการค้า การขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักมากของบริษัทต่างๆ เมื่อลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

ลงทุนสร้างพื้นฐานด้านจราจรอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ

ในปี 2023 จังหวัดลงทุนต่อไปในโครงสร้างพื้นฐานให้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม – เมืองและให้บริการผู้ลงทุนมาสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

จังหวัด Long An ยังคงดำเนินโครงการด้านจราจรจำนวนมากเพื่อเชื่อมโยงกับเมืองโฮจิมินห์ เช่น: โครงการถนนวงแหวนผ่าน 3 จังหวัด: Binh Duong, Dong Nai, Long An และเมืองโฮจิมินห์; โครงการจราจรที่สำคัญ ได้แก่: ถนนวงแหวน Tan An และสะพานข้ามแม่น้ำ Vam Co Tay, DT830E, ทางหลวง 50B

โครงการจราจรได้ดำเนินการต่อไปโดยเกาะติดกับถนนวงแหวนหมายเลข 3 ของเมืองโฮจิมินห์

จังหวัด Long An จะปรับปรุง ขยายบางโครงการ: ถนนเชื่อมโยงกับจังหวัด Dong Thap, Tien Giang ทางด่วน Ben Luc – Long Thanh เชื่อมโยงกับทางหลวงเมืองโฮจิมินห์ – Trung Luong, โฮจิมินห์ – Long Thanh – Dau Giay; แผนพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูง โฮจิมินห์ – Can Tho เส้นถนนเลียบชายฝั่งทะล ท่าเรือนานาชาติ Long An….

เกี่ยวกับทางบก: ปรับปรุงถนนภายในจังหวัดที่มีอยู่ 53 สายและสร้างเพิ่ม 29 สายเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดและในภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนา การเดินทางและการขนส่งสินค้าของผู้ลงทุนเมื่อเข้ามาสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด Long An

เกี่ยวกับรถไฟในเมือง: สร้างถนนรถไฟใหม่ 2 สายคือทางรถไฟ Hung Nhon – Tan An และสถานีขนส่ง Can Giuoc ใหม่ – Can Duoc

เกี่ยวกับรถไฟเฉพาะ: สร้างถนนรถไฟเฉพาะที่เชื่อมโยงระหว่างถนนรถไฟเมืองโฮจิมินห์ – Can Tho ไปท่าเรือ Hiep Phuoc ผ่านอำเภอ Ben Luc, Thu Thua, Tan Tru, Can Duoc, Can Giuoc และวิ่งต่อผ่านอำเภอ Nha Be และเมืองโฮจิมินห์

ระบบถนนวงแหวน ทางด่วน ทางหลวงเมืองโฮจิมินห์ที่ผ่านจังหวัด Long An และเชื่อมโยงกับจังหวัด Tien Giang (ผ่านทางหลวง 50B)

นโยบายและข้อดีสำหรับผู้ลงทุน FDI ในจังหวัด Long An ในช่วงปี 2021-2030 วิสัยทัศน์ถึงปี 2050

มุ่งมั่นเป็นจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้

ปัจจุบัน เขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัด Long An ได้รับการลงทุนอย่างสอดคล้องกัน ทันสมัยและพร้อมที่จะให้บริการผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

ด้วยวัตถุประสงค์จะเป็นจังหวัดพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของภาคใต้ จังหวัด Long An จึงจัดทำนโยบายการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

ลงทุนเขตอุตสาหกรรม 34 แห่ง: พื้นที่ทั้งหมด 9.200 เฮกตาร์เพื่อสร้างกองดินสะอาดให้กับผู้ลงทุนมาสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

วางแผนพัฒนาใหม่กลุ่มอุตสาหกรรม 28 แห่ง: พื้นที่วางแผนใหม่มากกว่า 1.800เฮกตาร์ ปรับพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัดเป็นเกือบ 4.000เฮกตาร์ Long An คาดว่าจะเพิ่มกองที่ดินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เมืองและบริการมากขึ้นอีก 4 เท่าในปี 2030

นอกจากนั้น จังหวัด Long An ก็ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนแนวทางการพัฒนาอลุ่มอุตสาหกรรมเขียว อุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืนและมีคุณภาพ

นโยบายสนับสนุนผู้ลงทุน

ต่อไปนี้เป็นนโยบายส่งเสริมบริษัทเมื่อเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Long An:

สนับสนุนเมื่อลงทุนสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด Long An

+ ยกเว้นภาษีภายใน 02 ปี ลดภาษี 50% ภายใน 4 ปีแรกที่ลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรม (ประยุกต์ใช้กับทุกเขตอุตสาหกรรม) ในจังหวัด Long An

ยกเว้นภาษีภายใน 04 ปี ลดภาษี 50% ภายใน 9 ปีถัดไปเมื่อดำเนินโครงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมบางประเภทที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษที่กำหนดในกฤษฎีกาฉบับ 31/2021/ND-CP ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2021

ภาษีการนำเข้าและส่งออก

ยกเว้นภาษีการนำเข้าสำหรับสินค้านำเข้าตามกำหนดในกฤษฎีกาฉบับ 134/2016/ND-CP ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2016 และกฤษฎีกาฉบับ 18/2021/ND-CP ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2021

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

+ ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะได้สนับสนุน 17% ในช่วงเวลา 10 ปีสำหรับโครงการที่ดำเนินการในท้องถิ่นที่เศรษฐกิจที่ยากลำบากในจังหวัด Long An ได้แก่ อำเภอ Kien Tuong อำเภอ Tan Thanh, Duc Hoa, Thanh Hoa

+ ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สนับสนุน 10% ในเวลา 15 ปีสำหรับโครงการที่ดำเนินการในท้องถิ่นที่เศรษฐกิจลำบากอย่างยิ่ง ได้แก่ อำเภอ Duc Hue, Moc Hoa, Vinh Hung, Tan Hung และเขตเศรษฐกิจประตูชายแดน Long An 

ค่าเช่าทิ่ดินของรัฐบาล

+ ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 11 ปีหลังจาก 3 ปียกเว้นค่าเช่าที่ดินในเวลาก่อสร้างพื้นฐาน

+ ยกเว้นค่าเช่าที่ดินทั้งหมดสำหรับโครงการที่อยู่ในรายการอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษที่ลงทุนในท้องถิ่นที่เศรษฐกิจ-สังคมลำบากอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่ม: กระบวนการและขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานในเวียดนามสำหรับผู้ลงทุน FDI – อัปเดตปี 2023

รายชื่อเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมให้ผู้ลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

เป้าหมายของจังหวัด Long An คือจะมุ่งมั่นเป็นจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้ พื้นที่ทั้งหมดที่วางแผนไว้สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมคือ 15.000เฮกตาร์ ด้วยเขตอุตสาหกรรม 37 แห่ง กลุ่มอุตสาหกกรม 59 แห่งที่ได้อนุมัติ ปัจจุบัน ในจังหวัดมี 18 เขตอุตสาหกรรมและ 23 กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 4.000เฮกตาร์ เขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอำเภอที่ติดกับเมืองโฮจิมินห์และได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ สะดวกให้แก่การรับผู้ลงทุน บริษัทต่างๆ เข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Long An

เขตอุตสาหกรรม

1- เขตอุตสาหกรรม Duc Hoa 1

ที่อยู่: ตำบล Duc Hoa Dong

พื้นที่: 257 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 69.80%

2- เขตอุตสาหกรรม Xuyen A

ที่อยู่: ตำบล My Hanh Bac

พื้นที่: 483.01 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 73.96%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: อุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร อะไหล่ อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี

3- เขตอุตสาหกรรม Tan Duc

ที่อยู่: ตำบล Duc Hoa Ha และตำบล Huu Thanh

พื้นที่: 543.35 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 77.34%

4- เขตอุตสาหกรรม Duc Hoa 3

ที่อยู่: ตำบล Duc Lap Ha และตำบล My Bac Hanh

พื้นที่: 1,291.93 เฮกตาร์

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตร ป่าไม้และการประมง ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศและส่งออก ผลิตเครื่องกล เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเบา

5- เขตอุตสาหกรรม The Ky

ที่อยู่: ตำบล Huu Thanh

พื้นที่: 119 เฮกตาร์

6- เขตอุตสาหกรรม Hoa Binh

ที่อยู่: ตำบล Nhi Thanh

พื้นที่: 117.67 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 85.53%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: โครงการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผลิตเครื่องกล โลหะ ผลิตและประกอบซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ แปรรูปอาหาร ผลิตเครื่องสำอางและยา รับทำสินค้าเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศและส่งออก

7- เขตอุตสาหกรรม Nam Thuan

ที่อยู่: ตำบล Duc Hoa Dong

พื้นที่: 309.39 เฮกตาร์

8- เขตอุตสาหกรรม Huu Thanh

ที่อยู่: ตำบล Huu Thanh

พื้นที่: 524.14 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 12.63%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องกล เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว คริสตัล อุตสาหกรรมพลาสติก ยาง อุตสาหกรรมเสื้อผ้า แปรรูปอาหาร ผลิตอาหารปศุสัตว์ ผลิตยาและเครื่องสำอาง

9- เขตอุตสาหกรรม Tan Do

ที่อยู่: ตำบล Duc Hoa Ha

พื้นที่: 208 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: กลุ่มโครงการเกี่ยวกับผลิตยาและเครื่องสำอาง เครื่องกล โลหะวิทยา โครงการผลิต ประกอบและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ แปรรูปอาหารทะเล สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตวัสดุก่อสร้าง แปรรูปอาหาร แปรรูปและเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ

10- เขตอุตสาหกรรม Hai Son

ที่อยู่: ตำบล Duc Hoa Ha

พื้นที่: 366.49 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะวิทยา สิ่งทอ ย้อมสี เส้อผ้า แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตสารเคมี ยา เครื่องสำอาง แปรรูปไม้ ผลิตแก้ว เซรามิก ผลิตอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม กลุ่มโครงการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ผลิตเครื่องกล

11- เขตอุตสาหกรรม Hoang Loc

ที่อยู่: ตำบล Huu Thanh

พื้นที่: 152.21 เฮกตาร์

12- เขตอุตสาหกรรม Anh Hong 2

ที่อยู่: ตำบล Hiep Hoa

พื้นที่: 131.19 เฮกตาร์

13- เขตอุตสาหกรรม Loc Giang

ที่อยู่: ตำบล Loc Giang ตำบล An Ninh Dong ตำบล Tan My

พื้นที่: 466 เฮกตาร์

14- เขตอุตสาหกรรม Vinh Loc 2

ที่อยู่: ตำบล Long Hiep

พื้นที่: 225.99 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 93.50%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: อุตสาหกรรมแปรรูปอากหาร ผลิตปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา เครื่องสำอาง สีชนิดต่างๆ เชื้อเพลิงชีวภาพ ถ่านหิน พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตและประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตเครื่องกลและเครื่องจักร ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบน้อยต่ะสิ่งแวดล้อม

15- เขตอุตสาหกรรม Nhut Chanh 

ที่อยู่: ตำบล Nhut Chanh

พื้นที่: 125.27 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 97.70%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: แปรรูปอาหาร สินค้าเกษตร อาหารละเล แปรรูปอาหารสำหรับปศุสัตว์ เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตวัตถุดิบสารเคมี วัตถุดิบยา วัตถุดิบเครื่องสำอาง

16- เขตอุตสาหกรรม Phuc Long 

ที่อยู่: ตำบล Long Hiep

พื้นที่: 78.96 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: กลุ่มโครงการอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เครื่องกลและโลหะวิทยา แปรรูปอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มโครงการเกี่ยวกับยา เครื่องสำอาง เครื่องเขียน ผ้านุ่งห่ม ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มโครงการเกี่ยวกับสารเคมี ยา เครื่องสำอาง สิ่งท่อ ย้อมสี

17- เขตอุตสาหกรรม Prodezi

ที่อยู่: ตำบล Luong Hoa และตำบล Tan Hoa

พื้นที่: 400 เฮกตาร์

18- เขตอุตสาหกรรม Tandoland

ที่อยู่: ตำบล Luong Hoa และตำบล Tan Hoa

พื้นที่: 250 เฮกตาร์

19- เขตอุตสาหกรรม Viet Phat

ที่อยู่: ตำบล Tan Lap

พื้นที่: 1,214.00 เฮกตาร์

20- เขตอุตสาหกรรม Phu An Thanh

ที่อยู่: ตำบล An Thanh

พื้นที่: 692.23 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 94.53%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: กลุ่มอุตสาหกรรมผ้านุ่งห่ม เครื่องกล ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตและแปรรูปเกษตร ป่าไม้และอาหารทะเล แปรรูปอาหาร ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วยอิเล็กทรอนิกส์ – โทรคมนาคม อุปกรณ์และวัสดุ ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

21- เขตอุตสาหกรรม Thinh Phat

ที่อยู่: ตำบล Luong Binh

พื้นที่: 73.37 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลิตขนม อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารละเล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้า ผลิตเครื่องจักร อะไหล่ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและครัวเรือน

22- เขตอุตสาหกรรม Thuan Dao

ที่อยู่: ตำบล Ben Luc

พื้นที่: 113.95 เฮกตาร์

23- เขตอุตสาหกรรม Cau Tram

ที่อยู่: ตำบล Long Trach

พื้นที่: 61.08 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

24- เขตอุตสาหกรรม Thu Thua

ที่อยู่: ตำบล Can Giuoc

พื้นที่: 188.88 เฮกตาร์

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: โครงการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องกล แปรรูปอาหารเครื่องดื่ม ผลิตยา เครื่องสำอาง ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรม ผลิตปู๋ย น้ำยาซักฟอก สีย้อมผ้า สี หมึกพิมพ์

25- เขตอุตสาหกรรม Long Hau

ที่อยู่: ตำบล Long Hau

พื้นที่: 90 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ลงทุน: แปรรูปอาหาร อาหารละเล กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน กลุ่มสินค้าไฮเทค กลุ่มอุปกรณ์ประกอบเครื่องกล เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตและแปรรูปสารเคมีบางประเภทที่มีพิษน้อย ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ไผ่ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าแฟชั่น

26- เขตอุตสาหกรรม Kim Tan

ที่อยู่: ตำบล Can Giuoc

พื้นที่: 104.1 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

27- เขตอุตสาหกรรม Nam Tan Tap

ที่อยู่: ตำบล Tan Tap

พื้นที่: 244.74 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 100%

28- เขตอุตสาหกรรม Dong Nam A

ที่อยู่: ตำบล Phuoc Vinh Dong และตำบล Tan Tap

พื้นที่: 396 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 18.85%

29- เขตอุตสาหกรรม Long Hau 3

ที่อยู่: ตำบล Long Hau

พื้นที่: 123.98 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 48.54%

30- เขตอุตสาหกรรม Tan Tap

ที่อยู่: ตำบล Tan Tap

พื้นที่: 654 เฮกตาร์

31- เขตอุตสาหกรรม An Nhut Tan

ที่อยู่: ตำบล An Nhut Tan

พื้นที่: 119.2 เฮกตาร์

32- เขตอุตสาหกรรมนานาชาติ Truong Hai

ที่อยู่: ตำบล My Thanh Bac และตำบล My Thanh Tay

พื้นที่: 162.19 เฮกตาร์

33- เขตอุตสาหกรรม Sai Gon – Me Kong

ที่อยู่: ตำบล Thanh Loi

พื้นที่: 200 เฮกตาร์

34- เขตอุตสาหกรรมTran Anh – Tan Phu

ที่อยู่: ตำบล Tan Phu

พื้นที่: 262 เฮกตาร์

35- เขตอุตสาหกรรมท่าเรือ Phuoc Dong

ที่อยู่: ตำบล Phuoc Dong

พื้นที่: 128.97 เฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้ว: 24.89%

36- เขตอุตสาหกรรมประตูชายแดน Binh Hiep

ที่อยู่: ตำบล Binh Hiep ตำบล Binh Tan

พื้นที่: 168.5 เฮกตาร์

37- เขตอุตสาหกรรม Dong Song Ro

ที่อยู่: ตำบล Binh Hiep 

พื้นที่: 172 เฮกตาร์

นอกจากนั้น จังหวัด Long An ยังมีแผนขยายและเปิดใหม่เขตอุตสาหกรรมถึงปี 2030 ดังต่อไปนี้:

 1. เขตอุตสาหกรรมเมือง Tan An: 277 เฮกตาร์
 2. เขตอุตสาหกรรม Nhon Thanh Trung: ตำบล Nhon Thanh Trung: 147 เฮกตาร์
 3. เขตอุตสาหกรรม IDTT ตำบล My An: 844.5 เฮกตาร์
 4. เขตอุตสาหกรรมขยาย Thu Thua ตำบล Tan Thanh, Binh An, My Thanh ตำบล Thu Thua: 448.43 เฮกตาร์
 5. เขตอุตสาหกรรมขยายช่วงที่ 2 Thu Thua ตำบล Tan Thanh, Binh An, My Thanh ตำบล Thu Thua: 272.05 เฮกตาร์
 6. เขตอุตสาหกรรม Tan Long, ตำบล Tan Long: 1,500 เฮกตาร์
 7. เขตอุตสาหกรรม Sai Gon – Huu Thanh, ตำบล Huu Thanh: 790 เฮกตาร์
 8. เขตอุตสาหกรรม Đuc Hoa Đong ตำบล Đuc Hoa Đong: 360 เฮกตาร์
 9. เขตอุตสาหกรรม Loc Giang 2, ตำบล Loc Giang: 520 เฮกตาร์
 10. เขตอุตสาหกรรม Hai Son Đuc Hoa Đong , ตำบล Đuc Hoa Đong: 261.2 เฮกตาร์
 11. เขตอุตสาหกรรม An Ninh Đong, ตำบล An Ninh Đong, ตำบล An Ninh Tay: 894.5 เฮกตาร์
 12. เขตอุตสาหกรรม My Quy Tay, ตำบล My Quy Tay: 200 เฮกตาร์
 13. เขตอุตสาหกรรม Binh Hoa Nam ตำบล Binh Hoa Nam: 500 เฮกตาร์
 14. เขตอุตสาหกรรม Tan Tao – Long An ตำบล Binh Hoa Nam: 414.7 เฮกตาร์
 15. เขตอุตสาหกรรม Vam Co Đong, ตำบล Binh Hoa Nam: 311.1 เฮกตาร์
 16. เขตอุตสาหกรรม My Quy Đong, ตำบล My Quy Đong: 1,500 เฮกตาร์
 17. เขตอุตสาหกรรม My Thanh Bac ตำบล My Hanh Bac: 209 เฮกตาร์
 18. เขตอุตสาหกรรม  Vam Co Đong ตำบล Binh Hoa Nam: 868 เฮกตาร์
 19. เขตอุตสาหกรรม Tra Cu Thưong, ตำบล Binh Hoa Nam: 849 เฮกตาร์
 20. เขตอุตสาหกรรม Binh Hoa Bac, ตำบล Binh Hoa Bac, ตำบล My Thanh Đong: 1,850 เฮกตาร์
 21. เขตอุตสาหกรรม Binh Hoa Nam 2 , ตำบล Binh Hoa Nam: 400 เฮกตาร์
 22. เขตอุตสาหกรรม Binh Hoa Nam 3 ตำบล Binh Hoa Nam: 226 เฮกตาร์
 23. เขตอุตสาหกรรม Becamex VSIP Long An ตำบล Luong Hoa,Tan Hoa, Tan Buu: 1,527.4 เฮกตาร์
 24. เขตอุตสาหกรรม Luong Binh ตำบล Luong Binh: 395 เฮกตาร์
 25. เขตอุตสาหกรรม Thanh Loi ตำบลThanh Loi: 2,000 เฮกตาร์
 26. เขตอุตสาหกรรม An Thanh ตำบล An Thanh : 510 เฮกตาร์
 27. เขตอุตสาหกรรม Tan Tap 2 ตำบล Tan Tap: 800 เฮกตาร์
 28. เขตอุตสาหกรรม Long Hau – Tan Tap ตำบลTn Tap: 400 เฮกตาร์
 29. เขตอุตสาหกรรม Đong Thanh ตำบล Đong Thanh: 600 เฮกตาร์
 30. เขตอุตสาหกรรม Phuoc Vinh Đong ตำบล Phuoc Vinh Đong: 196 เฮกตาร์
 31. เขตอุตสาหกรรม Tân Hòa ตำบลTân Tập: 72 เฮกตาร์
 32. เขตอุตสาหกรรม Thuan Đao 2 ตำบล Long Đinh, Long Cang: 461 เฮกตาร์
 33. เขตอุตสาหกรรม Tan Lan 1: 450 เฮกตาร์
 34. เขตอุตสาหกรรม Tan Lan 2: 640 เฮกตาร์
 35. เขตอุตสาหกรรม Tan Lan 3: 336 เฮกตาร์
 36. เขตอุตสาหกรรม Binh Trinh Đong ตำบล Binh Trinh Đong และตำบล Tan Phuoc Tay: 237 เฮกตาร์
 37. เขตอุตสาหกรรม Nhut Ninh ตำบล Nhut Ninh: 119 เฮกตาร์
 38. เขตอุตสาหกรรม Tan Phuoc Tay 1 ตำบล Tan Phuoc Tay ตำบล Nhut Ninh: 349 เฮกตาร์
 39. เขตอุตสาหกรรม Tan Phuoc Tay 2 ตำบล Tan Phuoc Tay: 485 เฮกตาร์
 40. เขตอุตสาหกรรม Cong nghe cao Binh Trinh Đong  ตำบล Binh Trinh Đong: 72 เฮกตาร์
 41. เขตอุตสาหกรรม Phu Ngai Tri ตำบล Phu Ngai Tri: 240 เฮกตาร์
 42. เขตอุตสาหกรรม Phuoc Tan Hung ตำบล Phuoc Tan Hung: 392 เฮกตาร์
 43. เขตอุตสาหกรรม Thuan My ตำบล Thuan My: 1,470 เฮกตาร์
 44. เขตอุตสาหกรรม Thanh Hoa ตำบลThuan Nghia Hoa: 2,200 เฮกตาร์
 45. เขตอุตสาหกรรม Cua khau Binh Hiep 2 ตำบล Binh Hiep: 637 เฮกตาร์

DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการออกแบบ – ก่อสร้างและให้โซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาดให้กับหลายๆ โครงการ FDI ในเวียดนาม เช่น โรงงานแบตเตอรี่ GS (จังหวัด Binh Duong) โรงงาน Power Plus Technology (จังหวัด Bac Ninh) …ผู้ลงทุนสามารถเลือก DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการก่อสร้างโรงงานในจังหวัด Long An เนื่องจาก DELCO มีประสบการณ์ทำงานมากมายในหลายๆ จังหวัด และเข้าใจรอบครอบในการผลิตหลายๆ ด้าน

ที่มาของข้อมูล: หนังสือพิมพ์จังหวัด Long An หน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจังหวัด Long An คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจจังหวัด Long An เว็บพอร์ทัลของจังหวัด Long An

อ่านเพิ่ม: เงินเดือนขั้นพื้นฐานในเวียดนามและค่าตอบแทนจริง – ประเด็นที่ผู้ลงทุนควรรู้ (อัปเดตปี 2023)

อ่านเพิ่ม: โครงการโรงงานที่ Delco ออกแบบและก่อสร้างที่ดำเนินการแล้ว

แบ่งปัน