หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปสำหรับโครงการ

สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีหลายๆ ฝ่ายร่วมดำเนินการ หน้าที่ความรับผิดชอบและสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายจะได้ระบุชัดเจนในสัญญาและได้กำหนดในกฏหมายของประเทศ โดยเฉพาะในพระราชกฤษฏีกา 37/2015/NĐ-CP

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปสำหรับโครงการ

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อรับรองผลประโยชน์ของตนเองและเสร็จสิ้นสัญญาที่ตกลงไว้กับผู้ลงทุน

ผู้รับเหมาทั่วไปทั้งต้องรับผิดชอบต่อพนักงานของตนเอง ทั้งต้องรับผิดชอบต่อแพคเหมาที่ทำ และรับผิดชอบต่อโครงการของผู้ลงทุน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ผู้รับเหมาทั่วไปมีหน้าที่รับรองสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างปลอดภัย เหมาะสมกับความสามารถของผู้ทำงาน รับรองเรื่องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนตัวและจ่ายค่าแรงตรงตามเวลาที่กำหนดให้กับพนักงาน นอกจากนั้น ผู้รับเหมาทั่วไปต้องรับผิดชอบจัดการปัญหาขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง

ความรับผิดชอบต่อโครงการก่อสร้าง

ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา หน่วยงานก่อสร้างจึงมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ผู้รับเหมาให้คำปรึกษามีหน้าที่ปรึกษาโครงการและรับผิดชอบในด้านกฏหมายและความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้รับเหมาออกแบบมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบทางเทคนิคให้โครงการทั้งหมด

ความรับผิดชอบในการรับประกันโครงการ

โครงการหลังจากก่อสร้าง ติดตั้งต้องมีการรับประกันทั้งหมด เวลารับประกันยิ่งนานยิ่งแสดงคำมั่นสัญญาของผู้รับเหมาทั่วไปในคุณภาพของโครงการ พร้อมกับการช่วยผู้ลงทุนคัดเลือกผู้รับเหมาทั่วไปได้ง่ายขึ้นผู้รับเหมาจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีจะรับผิดชอบต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการ ได้แก่ยี่ห้อ คุณสมบัติวัสดุ และรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น

นอกจากนั้น ในระหว่างดำเนินการโครงการ ผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร การอธิบายลักษณะและอธิบายทางเทคนิคที่ผู้ลงทุนส่งให้กับผู้รับเหมาเพื่อดำเนินโครงการ

ดูเพิ่มเติม: ปัจจัยช่วยผู้ลงทุนคัดเลือกผู้รับเหมาทั่วไปที่น่าเชื่อถือ

ดูเพิ่มเติม: กฏหมายแห่งแรงงานของเวียดนามและญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างไร

แบ่งปัน

error: Content is protected !!