เงื่อนไขการออกใบรับรองความสามารถในการก่อสร้าง

ใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างคืออะไร

ใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างได้ออกให้แก่บริษัทก่อสร้างเป็นการประเมินของกระทรวงหรือกรมการก่อสร้างซึ่งแสดงว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีความสามารถพอเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างได้ กฎหมายเวียดนามกำหนดว่าใบรับรองนี้มีอายุไม่เกิน 10 ปี

Chung chi nang luc xay dung

ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องมีใบรับรองความสามารถเพื่อดำเนินการ

สถานประกอบการบังคับต้องมีใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างเมื่อเข้าร่วมในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้:

– การวางแผนการก่อสร้าง

– การสำรวจการก่อสร้าง (ภูมิประเทศ ธรณีวิทยาของโครงการ)

– ออกแบบ ตรวจสอบแบบงานก่อสร้าง (การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ M&E ออกแบบระบบจ่ายและระบายน้ำ ออกแบบงานจราจร งานพัฒนาการเกษตรและชนบท โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค)

– งานก่อสร้างโครงการ

– ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

– บริหารจัดการโครงการลงทุนก่อสร้าง

– การตรวจสอบการก่อสร้าง

– บริหารจัดการต้นทุนการลงทุนก่อสร้าง

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองความสามารถในการก่อสร้าง

Nang luc xay dung

ตามมาตรฐานของเวียดนาม ใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างมีสามประเภท:

– ใบรับรองความสามารถระดับ I

– ใบรับรองความสามารถระดับ II

– ใบรับรองความสามารถระดับ III

ใบรับรองความสามารถระดับ II เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทางอุตสาหกรรม ดังนั้นในขอบเขตของบทความนี้จะเจาะลึกในใบรับรองความสามรถระดับ II

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างระดับ II ได้แก่::

– มีเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ เอกสารการจัดตั้งธุรกิจด้านการก่อสร้าง เช่น การสำรวจ วางแผนโครงการ การจัดหาอุปกรณ์ การให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง เป็นต้น

– มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หรือสามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานที่ขอใบรับรองความสามารถ

– ผู้นำบริษัทก่อสร้างมีใบรับรองการปฏิบัติงานก่อสร้างประเภท II ขึ้นไปและเหมาะสมกับสาขาที่ขอใบรับรองความสามารถในการก่อสร้างขององค์กร

– พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการก่อสร้างมีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่เหมาะสมกับงานที่ขอใบรับรองความสามารถในการก่อสร้าง

– เคยดำเนินการโครงการก่อสร้างระดับ II ขึ้นไปอย่างน้อย 1 โครงการหรือโครงการก่อสร้างระดับ I อย่างน้อย 2 โครงการขึ้นไป

ข้อกำหนดของแต่ละงาน เช่น การสำรวจ การวางแผนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้าง การออกแบบ ฯลฯ มีระบุชัดเจนและละเอียดอยู่ในพราชกฤษฏีกา 100/2018/ND-CP

ดังนั้นเมื่อมีใบรับรองความสามารถระดับ II บริษัทสามารถเข้าร่วมในการประมูลและการก่อสร้างโครงการวางแผนของอำเภอหรือกรมก่อสร้าง

เพื่อรับใบรับรองสถานประกอบการต้องเตรียมเอกสารครบตามที่กำหนด และส่งไปยังกรมการก่อสร้างหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณา เมื่อหมดอายุบริษัทต้องส่งใหม่เพื่อขอรับรองอีกครั้ง

แบ่งปัน