โครงการ DORCO LIVING VINA ได้เสร็จสิ้นการประเมินและรับอนุมัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายฉบับล่าสุด

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 DELCO ได้ร่วมมือกับนักลงทุน DORCO LIVING VINA เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อได้รับอนุมัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายฉบับล่าสุดปี 2564

มาตรการใหม่ด้านวัสดุทนไฟ

ตั้งแต่ต้นปี 2564 เวียดนามได้ใช้กฎระเบียบทางเทคนิคแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยจากอัคคีภัยในบ้านและอาคาร QCVN 06:2021/BXD และพระราชกฤษฎีกา 136 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อแทนที่ QCVN 06:2010 และพระราชกฤษฎีกาที่ 79

Quy chuan moi ve vat lieu chong chay

กฎระเบียบใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยจากอัคคีภัยโดยอ้างอิงจากการวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความทนทานต่อความร้อนและไฟของวัสดุเฉพาะบางชนิด เช่น แก้ว ผนัง โครง วัสดุบัฟเฟอร์ ฯลฯ 79 อนุญาตให้ใช้วัสดุที่ผ่าน 480 มม. การทดสอบ x 480 มม. กับการใช้งานป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดในอาคาร พระราชกฤษฎีกา 136 บัญญัติให้ทดสอบการใช้งานทนไฟทั้งหมดเป็นระบบ ระบบที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ส่วนประกอบเดียว

 Quy định mới yêu cầu thử nghiệm chống cháy theo cấu kiện
มาตรฐานใหม่กำหนดว่าต้องทดสอบการป้องกันอัคคีภัยตามโครงสร้าง ขนาดจริงของโครงการหรืออย่างน้อยก็ต้อง 3mx3m

DELCO ให้คำปรึกษาและอนุมัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎระเบียบฉบับล่าสุด

ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการอนุมัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับงานก่อสร้างนั้นก็ซับซ้อนอยู่แล้ว พอเพิ่ม QCVN 06:2021 ยิ่งทำให้ยากเวลานำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ในฐานะผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ – ก่อสร้าง DELCO ได้ปรับปรุงกฎระเบียบใหม่อย่างรวดเร็ว เรียนรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชั่นการก่อสร้างที่ดีที่สุด เหมาะสมกับแต่ละโครงการและตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อได้รับอนุมัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามระเบียบใหม่

DELCO tư vấn thẩm duyệt PCCC theo quy định mới nhất

DELCO tư vấn thẩm duyệt PCCC theo quy định mới nhất

DELCO tư vấn thẩm duyệt PCCC theo quy định mới nhất
ระบบดับเพลิง drencher ใช้ม่านน้ำเพื่อป้องกันและลดความลุกลามของเพลิงไหม้ – เป็นหนึ่งในการปรึกษาให้ปรับปรุงจากกการออกแบบที่ DELCO ได้แนะนำเพื่อรับรองการตรวจรับระบบป้องกันอัคคีภัย

มาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยในเวียดนามกำลังได้รับการประเมินโดยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล การนำมาตรฐานสากลไปใช้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพโรงงานในเวียดนามให้ดีขึ้น

แบ่งปัน

error: Content is protected !!