4 มาตรฐานที่บังคับใช้เมื่อก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

การสร้างโรงงานเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจเมื่อดำเนินโครงการลงทุน การเข้าใจมาตรฐานการสร้างโรงงานใรเวียดนามจะช่วยผู้ลงทุนไม่สับสนในขั้นตอนการดำเนินการ และช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลงทุน

4 มาตรฐานที่บังคับใช้ในระหว่างทำการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้างและใช้งานโรงงานในเวียดนาม ได้แก่:

 • มาตรฐานเกี่ยวกับการวางแผนการก่อสร้างโรงงาน
 • มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของโครงการ
 • มาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
 • ข้อกำหนดการรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตรวจสอบ การออกใบอนุญาตการก่อสร้าง การตรวจรับระบบอัคคีภัย การออกใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม การออกใบอนุญาตดำเนินโครงการ ผู้ลงทุนต้องเข้าใจมาตรฐานเหล่านี้เพื่อรับรองความถูกต้องด้านกฎหมายของโครงการ รับรองสิทธิและผลประโยชน์ถูกต้องในระหว่างการก่อสร้างและใช้งานโรงงาน

มาตรฐานเกี่ยวกับการวางแผนการก่อสร้างโรงงาน

ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้พื้นที่ 100% เพื่อสร้างอาคารผลิต ดังนั้นผู้ลงทุนต้องแบ่งพื้นที่ให้กับการสร้างอาคารผลิต พื้นที่ให้กับการปลูกต้นไม้ พื้นที่ของงานเสริมอื่นๆ….

มาตรฐานเวียดนาม TCVN 01:2021 มาตรฐานเกี่ยวกับการวางแผนการก่อสร้างโรงงานได้มีการกำหนดพื้นที่สร้างอาคารหลักๆ ในพื้นที่โรงงานคือมากสุดได้ 70% สำหรับพื้นที่ที่สร้างโรงงาน 05 ชั้นขึ้นไปเพื่อทำการผลิต ความหนาแน่นการก่อสร้างมากสุดคือ 60% สัดส่วนพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคือ 20% ในพื้นที่สร้างโรงงาน

นอกจากนั้น เขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แตกต่างกันในการวางแผนการก่อสร้างโรงงาน เช่น ข้อกำหนดเรื่องรั้ว ประตู ระยะร่น….เขตอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งกำหนดระยะร่นการในการก่อสร้างตามมาตรฐานเวียดนาม QCVN 01:2021 กำหนดต้องเผื่อระยะร่นอย่างน้อย 3-6 เมตรเพื่อปลอดภัยในในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเพื่อสร้างพื้นที่โปร่งโล่งให้แก่เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม Thang Long (Ha Noi) มีข้อกำหนดเองคือต้องมีระยะร่น 10เมตร เพื่อรับรองมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานในเขตอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม Tan Phu Trung (โฮจิมินห์) กำหนดการสร้างโรงงานต้องใช้แบบเดียวกันในการทำรั้วและประตูเพื่อรับรองความสวยงามให้กับเขตอุตสาหกรรม

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่งเพื่อดำเนินโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานในเวียดนามได้ราบรื่นที่สุด

อ่านเพิ่ม: ข้อควรทราบในการเลือกที่ดินก่อสร้างโรงงาน

มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของโครงการ

มาตรฐานในการออกแบบโรงงานที่ประกาศได้กำหนดชัดเจนและเคร่งครัดในแต่ละรายการงานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาของโครงการ วิธีการจัดการฐานรากให้เหมาะสม มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า มาตรฐานแสงสว่าง…

มาตรฐานปัจจุบัน TCNV 5547-2018 และ TCVN 4453-1995 กำหนดต้องเจาะสำรวจและออกแบบฐานรากโรงงานให้รับรองความมั่นคงและปลอดภัยเพื่อรับน้ำหนักทั้งหมดของโรงงาน

มาตรฐานการสร้างโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางเทคนิค–ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าได้กำหนดเพื่อความปลอดภัยในระหว่างติดตั้งและใช้งานรวมถึงการส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน

มาตรฐานเวียดนาม TCVN 7114:2008 และมาตรฐานของประเทศ: QCVN 09:2013/BXD กำหนดระบบแสงสว่างโรงงาน

 • ดัชนีการแสดงผลสี (Ra) จาก 60 – 100 สำหรับแต่ละพื้นที่ทำงาน;
 • แสงสว่างต้องรับรองความปลอดภัยให้กับผู้ทำงานเสมอ ไม่ทำให้เกิดพราวตา และช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

มาตรฐานเวียดนาม TCVN 9208:2012 มีข้อกำหนดมากมายในการติดตั้งระบบสายเคเบิ้ล หลีกเลี่ยงการทำให้สายเคเบิ้ลเสีย หรือก่อให้เกิดแรงทางกลที่อันตายต่อสายเคเบิ้ลในระหว่างติดตั้งและใช้งาน

 • สายเคเบิ้ลต้องเผื่อความยาวตั้งแต่ 1% ถึง 3%  (วางตามแบบงูคลาน)
 • ห้ามเผื่อสายเคเบิ้ลแบบวงกลม (รูปเกลียวหรือสปริง)
 • เมื่อติดตั้งวางสายใหม่ข้างๆ สายเคเบิ้ลที่ใช้งานอยู่ควรมีวิธีการเพื่อไม่ทำให้สายเคเบิ้ลเก่าเสียหรือชำรุด

เมื่อออกแบบโรงงาน – อาคารผลิต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจข้อกำหนดในการก่อสร้างโรงงานเพื่อสามารถควบคุมและรับรองคุณภาพการออกแบบ – ก่อสร้างโครงการ

มาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ (QCVN 06:2022/BXD) ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2023 โดยบางประเด็นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก่อสร้างโรงงานในเวียดนามที่ได้กระทรวงการก่อสร้างอธิบายชัดเจนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา:

มาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

 • ข้อกำหนดที่ 06 ไม่กำหนดเกี่ยวกับสีกันไฟ สำหรับโครงสร้างเหล็กอาคารผลิตข้อกำหนดอนุญาตใช้หลายๆ วิธีการเพื่อตำรวจดังเพลิงสามารถตรวจสอบและตรวจรับได้โดยไม่ต้องทดสอบและประเมินอย่างยุ่งยาก
 • ตามข้อกำหนดอาคารผลิตที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟไหม้ด้วยพื้นที่มากถึง 25.000 ตารางเมตรจะไม่ต้องหุ้มฉนวนโครงสร้างเหล็ก ดังนั้น ส่วนใหญ่อาคารผลิตในเวียดนามปัจจุบันอยู่ในประเภทไม่ต้องหุ้มฉนวนโครงสร้างเหล็ก
 • ข้อกำหนดที่ 06 ไม่กำหนดชัดเจนโครงการไหนต้องจัดทำระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายในและภายนอกอาคารแต่อนุญาตให้ใช้หลายๆ วิธีการ อาจจะสร้างบ่อเก็บน้ำขนาดพอดีเท่านั้น และติดตั้งปั๊มเพิ่มเติมหรือใช้ร่วมกับแหล่งน้ำผลิต ไม่จำเป็นต้องสร้างบ่อแยกต่างหากเมื่อมีวิธีการอื่นๆ ที่มีผลและมีการปรึกษาการออกแบบ การคำนวณ และอธิบายที่เหมาะสม

มาตรฐานเวียดนาม QCVN 06:2022 เป็นหนึ่งในมาตรฐานการสร้างโรงงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบและตรวจรับโครงการโรงงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งกระทบต่อความคืบหน้าในการนำโรงงานมาผลิต

ข้อกำหนดการรักษาสิ่งแว

ข้อกำหนดการรักษาสิ่งแว

กฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2020 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทเมื่อลงทุนสร้างโรงงานในเวียดนาม โรงงานทีอยากเริ่มต้นการผลิตจะต้องปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนดในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • โครงการต่างๆ ได้แบ่งประเภทเป็น 4 กลุ่มและบริหารตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม: ขนาดของโครงการ กำลังการผลิต ปัจจัยที่อ่อนไหวในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการที่อยู่ในกลุ่ม I มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงาน ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (DTM)
 • โครงการที่มีระบบกำจัดของเสีย หลังจากได้รับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมแล้วต้องทำการทดลองใช้งานเพื่อประเมินความสอดคล้องและตอบสนองข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการก่อสร้างโรงงาน มาตรฐานของน้ำเสียที่ปล่อยออกคือเกรด B ตามมาตรฐานเวียดนาม
 • โรงงานต้องจัดทำการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่กำหนดและจัดทำรายงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมปีละครั้งส่งไปที่หน่วยงานออกใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานรับเรื่องจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคุมของเสียอันตราย รักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ

ข้างบนเป็นระบบ 4 มาตรฐานที่บังคับใช้เมื่อลงทุนสร้างโรงงานในเวียดนาม ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปีในด้านก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO จึงอัปเดตข้อกำหนดใหม่อย่างต่อเนื่องและแนะนำแผนการออกแบบ – ก่อสร้างให้กับผู้ลงทุนเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการก่อสร้างโรงงานและข้อกำหนดกฎหมายปัจจุบัน ช่วยโรงงานผลิตได้ตามแผนที่วางไว้

อ่านเพิ่ม: ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

_ บทความนี้ได้จัดเขียนโดยทีมสร้างเนื้อหาของ DELCO® Construction ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

 

แบ่งปัน