4 มาตรฐานที่บังคับใช้เมื่อก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม - Delco Construction

4 มาตรฐานที่บังคับใช้เมื่อก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

การสร้างโรงงานเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่านเมื่อดำเนินโครงการลงทุน การเข้าใจอย่างชัดเจนในมาตรฐานการก่อสร้างโรงงานในเวียดนามจะช่วยผู้ลงทุนไม่สับสนกับขั้นตอนดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการลงทุน

มาตรฐานเกี่ยวกับการวางแผนการก่อสร้าง

ในทั้งหมดของที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดเพื่อสร้างอาคารผลิต ซึ่งจะต้องแบ่งพื้นที่ วางแผนพื้นที่เพื่อสร้างอาคารผลิตและพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ พื้นที่สำหรับงานสนับสนุนอื่นๆ …

มาตรฐานเกี่ยวกับการวางแผนการก่อสร้าง

มาตรฐานเวียดนาม 01:2021 มาตรฐานทางเทคนิคแห่งชาติเกี่ยวกับการวางแผนนการก่อสร้างกำหนดความหนาแน่นของการก่อสร้างในที่ดินสร้างโรงงาน หมายความว่าสัดส่วนพื้นที่ของโครงสร้างหลักในที่ดินมากสุดคือ 70% สำหรับที่ดินที่สร้างโรงงานถึง 05 ชั้นเพื่อใช้ในการผลิตความหนาแน่นการก่อสร้างมากสุดคือ 60% สัดส่วนต้นไม้อย่างน้อยในที่ดินก่อสร้างโรงงานต้องได้ 20% เป็นอย่างน้อย

นอกจากนั้น เขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับการวางแผนการก่อสร้าง กำแพงรั้ว ประตู ระยะถอยร่น….อย่างละเอียด เขตอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งกำหนดระยะถอยร่นในการก่อสร้างตามมาตรฐานเวียดนาม QCVN 01:2021 กำหนดระยะถอยร่นอย่างน้อยคือ 3-6เมตร เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสร้างพื้นที่อย่างเปิดโล่งสำหรับเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม Thang Long (Ha Noi) มีข้อกำหนดเฉพาะของตัวเองเกี่ยวกับระยะถอยร่นการก่อสร้างคือ 10เมตรเพื่อรับรองมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด หรือเขตอุตสาหกรรม Tan Phu Trung (เมือง Ho Chi Minh ) กำหนดโรงงานต่างๆ ต้องสร้างในรูปแบบเดียวกันสำหรับกำแพงรั้วและประตูเพื่อความสวยงามของเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด…

ผู้ลงทุนควรศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปของกฏหมายเวียดนาม และข้อกำหนดเฉพาะในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่งเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอย่างราบรื่นมากที่สุด 

ข้อควรระวังในการเลือกที่ดินก่อสร้างโรงงาน

มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของโครงการ

มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบอาคารผลิตที่ได้ประกาศมีการกำหนดชัดเจนและเข้มงวดในแต่ละรายการงาน เกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยาของโครงการ วิธีการจัดการพื้นและฐานรากที่เหมาะสม มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก มาตรฐานอื่นๆ เกี่ยวกับการระบายอากาศ ขอบเขตความปลอดภัยด้านไฟฟ้า มาตรฐานด้านแสงสว่าง…

มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของโครงการ

พื้นและฐานรากอาคารผลิตเป็นปัจจัยมีความสำคัญพิเศษ ต้องรับรองความแข็งแรงและความปลอภัยเพื่อรับน้ำหนักทั้งหมดของโรงงาน ก่อนทำการออกแบบผู้ลงทุนต้องเจาะสำรวจธรณีวิทยาและออกแบบตามมาตรฐานปัจจุบันของมาตรฐานเวียดนาม TCVN 5547-2012 และมาตรฐานเวียดนาม TCVN 4453-1995

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมก็เป็นหนึ่งในรายการงานที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายการผลิต ขั้นตอนการทำงานและประสิทธิภาพของโรงงาน ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบเทคนิค – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของอาคารผลิตได้กำหนดเพื่อรับรองความปลอดภัยในระหว่างติดตั้งและใช้งานโรงงาน ตามข้อกำหนด โรงงานแต่ละแห่งเมื่อก่อสร้างต้องมีระบบแสงสว่างสอดคล้องมาตรฐานเวียดนาม TCVN 7114:2008 และมาตรฐานแห่งชาติ QCVN 09:2013/BXD กระทรวงการก่อสร้าง กำหนดดัชนีวัดค่าความถูกต้องของสี (Ra) จาก 60-100 สำหรับพื้นที่การทำงานแต่ละที่ ต้องรับรองแสงสว่างให้กับผู้ทำงาน ไม่ทำให้ตาพร่า ช่วยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง ส่วนในมาตรฐานเวียดนาม TCVN 9208:2012 มีข้อกำหนดและมาตรฐานมากมายในการติดตั้งสายเคเบิ้ลเพื่อไม่ให้สายเคเบิ้ลถูกเสื่อมเสียหรือทำให้เกิดแรงทางกลซึ่งงอันตรายต่อสายเคเบิ้ลในระหว่างติอตั้งและใช้งาน: สายเคเบิ้ลต้องเผื่อความยาวประมาณ 1% ถึง 3% (วางแบบงูคลาน); ห้ามเผื่ออความยาวสายเคเบิ้ลแบบวงกลม (แบบเกียวหรือสปริง); เมื่อวางสายเคเบิ้ลใหม่ข้างๆ สายเคเบิ้ลที่กำลังใช้งานจะต้องมีวิธีการเพื่อไม่ทำให้เสียสายเคเบิ้ลที่กำลังใช้งาน….

ผู้ลงทุนควรหาความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อสามารถควบคุมและรับรองคุณภาพการออกแบบ – ติดตั้งของโครงการ รับรองการก่อสร้างและตรวจรับถูกต้องตามขั้นตอนทางเทคนิค รับรองความถูกต้องตามกฏหมายและการขอในอนุญาตการก่อสร้างของโครงการ

มาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

บางข้อกำหนดและมาตฐานที่บังคับใช้กับระบบอัคคีภัยที่โครงการอุตสาหกรรมที่ผู้ลงทุนควรทราบ เช่น:

  • มาตรฐาน 06:2020: มาตรฐานทางเทคนิคแห่งชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ
  • พระราชกฤษฏีกา 136:2020: กำหนดโดยละเอียดบางมาตราและวิธีการปฏิบัติกฏหมายด้านอัคคีภัยและกฏหมายการปรับปรุงแก้ไขบางมาตราของกฏหมายด้านอัคคีภัย
  • มาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับปั๊มน้ำดับเพลิง 02:2020/BCA กระทรวงความมั่นคงสาธารณะประกาศตามหนังสือเวียนฉบับ 52/2020/TT-BCA วันที่ 26 พฤษภาคม 2020
  • มาตรฐานแห่งชาติ 5687:2010 การระบายอากาศ – เครื่องปรับอากาศ – มาตรฐานการออกแบบ

การเข้าใจและปฏิบัติอย่างดีข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในการก่อสร้าง บริหารจัดการการดำเนินงานโครงการเป็นปัจจัยชี้ขาด ช่วยผู้ลงทุนตรวจสอบและตรวจรับโครงการโรงงานกับหน่วยงานราชกาล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคืบหน้าในการนำโรงงานไปสู่กิจกรรมการผลิต

ประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการงการปี2020

มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

กฏหมายแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมเวียดนามปี 2020 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2022 ด้วยหลายๆ ข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ขอใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรม โครงการโรงงาน ตามนั้น กฏหมายมีการกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งประเภทโครงการที่มีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับและกำหนดรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทางกฏหมายก็กำหนดโครงการลงทุนที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ฝุ่น และการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องมีวิธีการจัดการเพื่อรับรองสอดคล้องตามข้อกำหนดการบริหารจัดการของเสียของรัฐบาล

มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มการรีไซเคิลและนำเศษซากในประเทศมาใช้ใหม่ ลดการนำเข้าเศษซากมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต กฏหมายได้กำหนดหน้าที่ขององค์กร ผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้/ไม่สามารถรีไซเคิลได้ต้องได้เก็บรวบรวมด้วยสัดส่วนและวิธีการที่กำหนด หรือผ่านสัญญาบริการ หรือการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ตนเองผลิตหรือนำเข้า

การอัปเดตข้อกำหนดล่าสุดและการปฏิบัติอย่างดีกับมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจะช่วยผู้ลงทุนมั่นใจในเอกสารและปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อสร้างโรงงานในเวียดนาม ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการบริหาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

_ บทความนี้ได้จัดเขียนโดยทีมสร้างเนื้อหาของ DELCO® Construction ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO _

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!