DELCO ใช้ Digital Transformation ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการบริหารโครงการ

Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและประหยัดต้นทุนได้กลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการแข่งขันให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าง DELCO

Digital Transformation คืออะไร?

Digital Transformationกำเนิดขึ้นในช่วงการระเบิดของเทคโนโลยีและโปรโตคอลการเชื่อมต่อ อธิบายถึงนวัตกรรมที่แข็งแกร่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจและรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี – ข้อมูลดิจิทัล

Khái niệm chuyển đổi số (digital transformation)

ในช่วงเวลาที่ในตลาดมีการแข่งขันสูง เมื่อราคาวัสดุก่อสร้างพุ่งสูงขึ้น Digital Transformation การปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด และการประหยัดต้นทุนได้กลายเป็นข้อกำหนดบังคับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าง DELCO

Digital Transformation อย่างครอบคลุมใน DELCO: ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะตัว สร้างกระบวนการดิจิทัล

ปัจจุบัน DELCO กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงตามกระบวนการจริง ขนาดโครงการ ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของ DELCO ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารกระบวนการทั้งหมดในการดำเนินโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมทั่วไป ตั้งแต่การสำรวจ – การให้คำปรึกษา – การออกแบบโรงงาน ไปจนถึงการดำเนินการก่อสร้าง: การจัดการวัสดุ การจัดการบุคลากร การจัดการกำหนดการ… จากที่นั่น จะช่วยจัดการทรัพยากรอย่างใกล้ชิด รับรองความคืบหน้า หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและปรับปรุงความรับผิดชอบส่วนบุคคล

delco dao tao su dung phan mem

ส่งเสริมการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

นอกจากจะส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว “คน” ยังเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการ Digital Transformation ของ DELCO ดังนั้น ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในงานก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO เน้นการฝึกอบรมบุคลากร เปลี่ยนนิสัยการทำงาน ให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลระหว่างแผนกและส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่างานจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

delco training phan mem 2

ภาพถ่ายการประชุม online กับคณะจัดการหน้างานที่ได้ถ่ายก่อนวันที่ 20 เดือนกรกฏาคม ปี 2564

chuyển đổi số

 

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!