DELCO ใช้ Digital Transformation ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการบริหารโครงการ

Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและประหยัดต้นทุนได้กลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการแข่งขันให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าง DELCO

Digital Transformation คืออะไร?

Digital Transformationกำเนิดขึ้นในช่วงการระเบิดของเทคโนโลยีและโปรโตคอลการเชื่อมต่อ อธิบายถึงนวัตกรรมที่แข็งแกร่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจและรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี – ข้อมูลดิจิทัล

Chuyển đổi số ứng dụng trong quản lý nhà máy

ในช่วงเวลาที่ในตลาดมีการแข่งขันสูง เมื่อราคาวัสดุก่อสร้างพุ่งสูงขึ้น Digital Transformation การปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด และการประหยัดต้นทุนได้กลายเป็นข้อกำหนดบังคับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าง DELCO

Digital Transformation อย่างครอบคลุมใน DELCO: ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะตัว สร้างกระบวนการดิจิทัล

ปัจจุบัน DELCO กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงตามกระบวนการจริง ขนาดโครงการ ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของ DELCO ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารกระบวนการทั้งหมดในการดำเนินโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมทั่วไป ตั้งแต่การสำรวจ – การให้คำปรึกษา – การออกแบบโรงงาน ไปจนถึงการดำเนินการก่อสร้าง: การจัดการวัสดุ การจัดการบุคลากร การจัดการกำหนดการ… จากที่นั่น จะช่วยจัดการทรัพยากรอย่างใกล้ชิด รับรองความคืบหน้า หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและปรับปรุงความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ส่งเสริมการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

นอกจากจะส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว “คน” ยังเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการ Digital Transformation ของ DELCO ดังนั้น ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในงานก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO เน้นการฝึกอบรมบุคลากร เปลี่ยนนิสัยการทำงาน ให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลระหว่างแผนกและส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่างานจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

cán bộ sử dụng phần mềm trong quản lý nhân sự và vật tư

ภาพถ่ายการประชุม online กับคณะจัดการหน้างานที่ได้ถ่ายก่อนวันที่ 20 เดือนกรกฏาคม ปี 2564

đào tạo cán bộ sử dụng phần mềm trong quản lý nhân sự và vật tư

 

 

แบ่งปัน