ในโรงงาน อุปกรณ์และเครื่องจักรเกือบทั้งหมดต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน เพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่เหมาะสม ประหยัดพลังงาน และตอบสนองความต้องการของสายการผลิต ระบบไฟฟ้าในโรงงานจะต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าหรือเรียกว่าระบบ M&E ซึ่งย่อมาจาก Mechanical & Electrical ประกอบด้วยส่วนคือเครื่องกลและไฟฟ้า เมื่อระบบต่างๆเช่น ไฟส่องสว่าง พัดลม เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือ ระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำ (ส่วนเครื่องกล) ทำงานต้องมีระบบไฟฟ้าจ่ายพลังงาน ดังนั้น รายการนี้จึงสำคัญมากและต้องคำนวนให้รอบคอบ สำหรับโครงการโรงงานเฉพาะทางบางโครงการ ระบบไฟฟ้าสามารถมีสัดส่วนถึง 70-80% ของปริมาณงานทั้งหมด

工場内電力システム

สำหรับโครงการโรงงานเฉพาะทางบางโครงการ ระบบไฟฟ้าสามารถ
มีสัดส่วนถึง 70-80% ของปริมาณงานทั้งหมด

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในการผลิต ไฟส่องสว่าง การจ่ายพลังงาน และการจ่ายไฟในกรณีที่เกิดการขัดข้อง

รายการของระบบไฟฟ้าแรงงสูง ได้แก่ :

 • สถานีไฟฟ้าย่อย– ตัวเก็บประจุแรงดันปานกลางและต่ำ
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์
 • ระบบไฟฉุกเฉินและระบบไฟส่องสว่าง
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ตัวนำตู้จ่ายไฟ
 • ระบบเต้ารับไฟฟ้า
 • ระบบสายดิน
 • ระบบอัดอากาศ
 • ระบบดูดกรองไอน้ำมัน (ในโรงงานเฉพาะทางบางแห่ง)
 • • บันไดถาดเคเบิ้ล สายไฟ ท่อใต้ดิน

ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ระบบไฟฟ้าแรงต่ำใช้ในการจัดการและสื่อสารกับเครือข่ายเคเบิลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

 • ระบบการบริหารจัดการ
 • ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
 • ระบบกล้องวงจรปิดควบคุมการเข้าออก
 • ระบบแจ้งเตือน (PA)
he thong camera nha

บริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในโรงงาน

DELCO วิจัยและนำระบบโรงงานอัจฉริยะมาใช้อย่างสำเร็จ ซึ่งช่วยเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก เช่น สายการผลิต ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ ฯลฯ จะได้รับการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้ เปิดปิดอัตโนมัติตามกำหนดการผลิตของโรงงาน ช่วยประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ

工場内電力システム

ระบบอัจฉริยะที่พัฒนาโดย DELCO และพันธมิตรช่วยตรวจสอบการใช้พลังงานในโรงงาน ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้ อุปกรณ์เปิดทำงานอัตโนมัติตามกำหนดการผลิตของโรงงาน ช่วยประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ