ขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักลงทุนต่างชาติในเวียดนาม

การทำความเข้าใจอย่างรอบครอบในขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อลงทุน อยู่อาศัยระยะยาวตามกฎหมายเวียดนามถือเป็นก้าวแรกสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะมีแผนการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในตลาดเวียดนาม

ข้อดีของการมีวีซ่าการลงทุนในเวียดนาม (วิซ่าลงทุน)

นักลงทุนต่างชาติที่มีวีซ่าลงทุนในเวียดนามจะได้รับประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย การได้รับการปกครองโดยกฏหมายเวียดนาม และประโยชน์อีกหลาย ๆ ประการ เช่น

 • ได้อยู่อาศัยกระยะยาวในเวียดนามตามอายุวีซ่าการลงทุน (ตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 5 ปี
 • ได้ต่ออายุวีซ่าการลงทุนหลังจากวีซ่าหมดอายุ
 • จะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวเพื่อการลงทุนที่มีระยะเวลาถึง 10 ปี (ใช้ได้กับวีซ่าการลงทุน DT1, DT2 และ DT3)
 • ได้รับประกันให้ภรรยา/ลูกในการขอวีซ่าเยี่ยมญาติในเวียดนาม (ใช้ได้กับวีซ่าการลงทุน DT1, DT2 และ DT3)

ผู้ที่ได้รับวีซ่าการลงทุนเวียดนาม

นักลงทุนต่างชาติ – ผู้ที่แต่งตั้งหรือรวมทุนกับบริษัทที่ดำเนินงานในเวียดนาม – เป็นผู้ที่ได้รับวีซ่าการลงทุน ตามกฎหมายของเวียดนาม ชาวต่างชาติเป็นนักลงทุนเมื่อ:

 • เปิดบริษัทของตนเองในเวียดนาม
 • สมทบทุนให้กับบริษัทในเวียดนาม
 • ซื้อหุ้นในบริษัทเวียดนาม

ระยะเวลาสูงสุดสำหรับวีซ่าการลงทุนแต่ละครั้งคือ 01 ปี (12 เดือน) กรณีผู้ลงทุนต้องการอยู่เป็นเวลานานสามารถขอบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวได้โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

Visa dau tu Viet Nam

ประเภทของวิซ่าลงทุน

วีซ่า DT1

Visa DT1 มีระยะเวลาสูงสุด 1 ปี (12 เดือน) หรือสูงสุด 10 ปีสำหรับบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว ซึ่งออกให้แก่นักลงทุนต่างชาติและตัวแทนขององค์กรต่างประเทศที่ลงทุนในเวียดนามด้วยทุนอันมีมูลค่าตั้งแต่ 100 พันล้านขึ้นไป หรือลงทุนในอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพที่มีแรงจูงใจในการลงทุนหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดสิ่งจูงใจในการลงทุน

วีซ่า DT2

Visa DT2 มีอายุสูงสุด 1 ปี (12 เดือน) สำหรับวีซ่าหรือไม่เกิน 5 ปีสำหรับบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวที่ออกให้แก่นักลงทุนต่างชาติในเวียดนามและตัวแทนขององค์กรต่างประเทศที่ลงทุนในเวียดนามทุนอันมีมูลค่าตั้งแต่  50 พันล้านถึงน้อยกว่า 100 พันล้านดอง

วีซ่า DT3

Visa DT3 มีอายุสูงสุด 1 ปี (12 เดือน) สำหรับวีซ่าหรือไม่เกิน 3 ปีสำหรับบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว ออกให้แก่นักลงทุนต่างชาติในเวียดนามและตัวแทนขององค์กรต่างประเทศที่ลงทุนในเวียดนามด้วยอันมีมูลค่าจาก  03 พันล้านดองเวียดนามให้น้อยกว่า กว่า 50 ล้านด่อง

วีซ่า DT4

Visa DT4 มีระยะเวลาสูงสุด 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งมอบให้กับนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามและตัวแทนขององค์กรต่างประเทศที่ลงทุนในเวียดนามด้วยทุนอันมีมูลค่าน้อยกว่า 03 พันล้านดองเวียดนาม

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าการลงทุนเวียดนามสำหรับนักลงทุนต่างชาติประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

+ เอกสารพิสูจน์ว่าคุณเป็นนักลงทุนต่างชาติ:

 • หนังสือรับรองการลงทุนหรือหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมทบทุน
 • จดทะเบียนธุรกิจ ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท
 • หลักฐานการบริจาคทุน: รายงานการเงินหรือการยืนยันของธนาคาร

+ รายละเอียดทางกฎหมายของบริษัทรับประกัน

+ แบบฟอร์หนังสือแนะนำลายเซ็นและตราประทับของบริษัท: แบบฟอร์ม NA16 (ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ประกอบการส่งเอกสารครั้งแรก)

– เอกสารพิสูจน์เป็นนักลงทุน

– แบบฟอร์มการขอวีซ่า:

กรณีชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้เข้าประเทศเวียดนาม : แบบฟอร์ม NA2

กรณีมีชาวต่างชาติเข้าเวียดนามแล้ว (เช่น พำนักอยู่ในเวียดนามชั่วคราว): แบบฟอร์ม NA5

– เอกสารอื่น ๆ : จดหมายแนะนำ

+ หนังสือเดินทางต้นฉบับที่มีอายุการใช้งานตามที่กำหนด

ที่ยื่นเอกสาร:

นักลงทุนต่างชาติต้องส่งเอกสารที่เตรียมไว้ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามหรือแผนกการจัดการตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตำรวจในจังหวัด/เมืองที่บริษัทตั้งอยู่

เวลารับผล:

เวลาเพื่อพิจารณาเอกสารประมาณ 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารอย่างครอบถ้วนและถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าการลงทุน:

 • วีซ่าใช้ได้ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่า 25 USD / หน่วย
 • วีซ่ามีอายุ 3 เดือน (ใช้ได้หลายครั้ง) มีค่าธรรมเนียม USD 50 / หน่วย
 • วีซ่ามีอายุ 3 – 6 เดือน (ใช้ได้หลายครั้ง) มีค่าธรรมเนียม 95 USD / หน่วย
 • วีซ่ามีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี (ใช้ได้หลายครั้ง) มีค่าธรรมเนียม 135 USD / หน่วย

นี่เป็นค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลกำหนดให้กับนักลงทุนทุกรายจากประเทศที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเวียดนาม ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร โดยทั่วไป การขอวีซ่าการลงทุนของเวียดนามจะค่อนข้างยุ่งยากและมีราคาแพง หากผู้ปรกอบการยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม: ข้อกำหนดการเข้าประเทศเวียดนามในช่วง Covid – 19

แบ่งปัน