ขั้นตอนการขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับนักลงทุนต่างชาติ – อัปเดตล่าสุดปี 2023

ขั้นตอนและเอกสารในการขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับนักลงทุน FDI โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องผู้ได้ขอ ระยะเวลาวีซ่าตามจำนวนเงินลงทุนและประเภทการผลิต

วีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติคืออะไร

วีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติเป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลเวียดนามเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติจัดตั้งบริษัทหรือลงทุนเข้าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม

Thủ tục xin cấp visa đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài 2023

วีซ่าการลงทุนในเวียดนามมีประเภทไหนบ้าง ใครจะได้รับวีซ่าการลงทุนและระยะเวลาของวีซ่านานแค่ไหน

ปัจจุบันวีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติได้แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ĐT1, ĐT2, ĐT3 และ ĐT4  ตามกำหนดข้อที่ 4, 5a, 6 มาตรา 9 กฎหมายฉบับ 51/2019/QH14  กำหนดผู้ได้รับวีซ่าและระยะเวลาวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับระยะเวลาวีซ่า
วีซ่า ĐT1
 • นักลงทุนชาวต่างชาติหรือตัวแทนขององค์กร บริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม ด้วยเงินลงทุนจาก 100 พันล้านด่องขึ้นไปหรือลงทุนในธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนหรือลงทุนในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนที่รัฐบาลประกาศ
 • ไม่เกิน 05 ปี
วีซ่า ĐT2
 • นักลงทุนชาวต่าวชาติหรือตัวแทนองค์กร บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนามด้วยเงินลงทุนจาก 50 พันล้านด่องถึงน้อยกว่า 100 พันล้านด่องหรือลงทุนในธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่รัฐบาลประกาศ
 • ไม่เกิน 05 ปี
วีซ่า ĐT3
 • นักลงทุนชาวต่างชาติหรือตัวแทนขององค์กร บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนามมีเงินลงทุนตั้งแต่ 03 พันล้านด่องถึงน้อยกว่า 50 พันล้านด่อง
 • ไม่เกิน 03 ปี
วีซ่า ĐT4
 • นักลงทุนชาวต่างชาติหรือตัวแทนองค์กรต่างชาติลงทุนในเวียดนามที่มีเงินลงทุนน้อยกว่า 03 พันล้านด่อง
 • ไม่เกิน 01 ปี

วีซ่าการลงทุนประเภทไหนบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว

ตามนโยบายการลงทุนในเวียดนาม วีซ่า ĐT1, ĐT2, ĐT3 มีสิทธิ์ได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนดในมาตรา 38 กฎหมายฉบับ 47/2014/QH13 นักลงทุนที่มีบัตรประจำตัวพำนักชั่วคราวจะได้รับประโยชน์มากมาย เช่น สะดวกในการเข้าออกประเทศ ขอวีซ่าอุปถัมภ์ให้ครอบครัวได้ง่าย ได้คุ้มครองทรัพย์สิน สามารถลงชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของบ้านในเวียดนามได้ ดำเนินการทำเอกสารต่างๆ ได้สะดวก….

เงื่อนไขการออกวีซ่าการลงทุนในเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ

นักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนามต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ตามมาตรา 10 กฎหมายฉบับ 47/2014/QH13

 • มีหนังสือการเดินทางหรือมีเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอายุการใช้งาน
 • มีหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลในเวียดนามเชิญและรับประกันให้
 • ไม่อยู่ในกรณียังไม่ได้อนุญาตให้เข้าเมืองตามที่กำหนดในมาตรา 21 กฎหมายฉบับ 47/2014/QH13

เตรียมเอกสารทั้งหมดตามกำหนดของกฎหมายให้ครบและส่งไปเร็วนักลงทุนต่างชาติได้รับผลในระยะเวลาเร็วที่สุดเพื่อไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมเอกสารหลายครั้ง 

ขั้นตอนการขอวีซ่าการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติในเวียดนาม

ขั้นตอนการขอวีซ่าการลงทุนเป็นขั้นตอนที่สำคัญช่วยนักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเข้าเมือง ศึกษาตลาดและลงทุนโดยตรงในบริษัทตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กในเวียดนาม

เอกสารยื่นขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนาม

เอกสารการยื่นขอวีซ่าการลงทุนตามข้อกำหนดของกฎหมาย เอกสารได้แก่:

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือรับรองการแต่งตั้งบริษัท

– หนังสือแนะนำตราประทับและลายเซ็นของผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัท (แบบฟอร์ม NA16 ที่ประกาศพร้อมกับหนังสือเวียน 04/2015/TT-BCA)

– หนังสือยื่นขอทางกรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาและอนุมัติการออกวีซ่าและอนุมัติการเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติเข้าประเทศเวียดนามตามแบบฟอร์ม NA16 ที่ประกาศพร้อมกับหนังสือเวียน 04/2015/TT-BCA

สถานที่ยื่นเอกสารการขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนาม

เอกสารการยื่นขอวีซ่าการลงทุนในเวียดนามจะได้ส่งไปหนึ่งในสองที่อยู่ดังต่อไปนี้ของกรมตรวจคนเข้าเมือง – กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ:

 • 44-46 Tran Phu – Ba Dinh – Ha Noi
 • 333-335-337 Nguyen Trai เขต 1 เมือง Ho Chi Minh องค์กร หน่วยงาน แบะบุคคลทั่วไปสามารถส่งเอกสารไปในที่อยู่นี้

ในกรณีขอวีซ่าการลงทุนแต่ในเวลาที่นักลงทุนไม่อยู่ในเวียดนาม บริษัท องค์กรหรือหน่วยงานในเวียดนามจะต้องส่งเอกสารยื่นขออนุมัติวีซ่าทีกรมตรวจคนเข้าเมืองและส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติให้นักลงทุนเพื่อดำเนินทำเอกสารตอนเข้าเมือง นักลงทุนสามารถติดต่อสถานทูตเวียดนามในประเทศเจ้าบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือการทำวีซ่าการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

xin cấp visa đầu tư tại Việt Nam

ระยะเวลาพิจารณาเอกสาร

เอกสารจะได้พิจารณาภายในไม่เกิน 05 วันทำงานหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในเวียดนามเท่าไร

ข้างล่างคือค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าล่าสุดที่เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 03 ตุลาคม 2023 

 • วีซ่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 01 ปีถึง 02 ปี: 145 ดอลลาร์สหรัฐ/วีซ่า
 • วีซ่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 02 ปีถึง 05 ปี: 155 ดอลลาร์สหรัฐ/วีซ่า

ข้อมุลรวบรวมจาก: กฎหมายฉบับ47/2014/QH13 กฎหมายฉบับ 51/2019/QH14 เกี่ยวกับการเข้าออกประเทศ การผ่านแดน

และพำนักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติในเวียดนาม หนังสือเวียน 02/VBHN-BCA หนังสือเวียน 62/2023/TT-BTC เว็บพอร์ทัลตำรวจสาธารณะเมืองฮานอย

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม

ดูเพิ่มเติม: เงินเดือนขั้นพื้นฐานในเวียดนามและค่าตอบแทนจริง – ประเด็นที่ผู้ลงทุนควรรู้

แบ่งปัน