ภาคอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการสร้างโรงงาน NITTOKU เวียดนาม

โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)