LĨNH VỰC THỰC PHẨM

Dự án xây dựng nhà máy NITTOKU Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)