CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy UTECH Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Curious Seiki Việt Nam