LĨNH VỰC THỰC PHẨM

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy NITTOKU Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)

Xem thêm dự án của các lĩnh vực khác