LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

Dự án xây dựng nhà máy Advanced Material Việt Nam

Dự án trung tâm Pacific Language

Cải tạo dự án xây dựng nhà máy DORCO VINA

Dự án xây dựng nhà máy UTECH Việt Nam – Giai đoạn 2

Xem thêm dự án của các lĩnh vực khác